Visby telefonförening

hade i onsdags årssammanträde, som leddes af borgm. Een, hvarvid styrelsen erhöll ansvarsfrihet för 1887 års förvaltning.
Ett par förslag, det ena af hr May om åtgärder för att göra telefoneringsrätten på Slitelinien beträffande stadsbor lika för alla och kostnadsfri samt af hr Lagergren om rätt för abonnenter i staden att vid besök på landet afgiftefritt få begagna dervarande telefonapparater, ledde icke till någon åtgärd från stämmars sida.
Föreningen uttalade mot den föreslagna telefonskatten sin protest, som skulle vidare befordras till ortens riksdagsmän.
Hos ångbåtsbolaget beslöt föreningen göra framställning att bolagets ångbåtar måtte, under det de ligga i hamn härstädes, sättas i telefonisk förbindelse med stadens telefonnät.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes borgmästare Een, febr. Hallgren, grosshandl. A. Ekman, häradsh. Waldenström och redaktör Jeurling, hvarjämte till revisorer likaledes omvaldes hrr Aug. Johansson och J. May med hr J. O. Pettersson till ersättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Februari 1888
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *