Af spanmålsfottan

inkom hit i lördags ångaren Fortuna från Libau, lastad med 415 tusen kilogram råg för bankirfirman Julius Gebers i Stockholm räkning. Den anlöpte här för vidare order, med då några sådana, oaktadt telegram på lördagsaftonen till befraktarne, ej ankommo, afgick ångaren i går middag för att om möjligt komma fram till Oxelosund, om rännan ännu är öppen. I motsatt fall ämnade Fortunas befälhafvare återvända hit.
Af de 4 ångare som i fredags anlände till Slite aflastade endast 2 sin spanmål i dervaranda magasiner, hvarpå de genast, den ena på fredagsaftonen och den andra på lördagenatten, åter afgingo till Libau för att intaga nya laster, med hvilka de inväntas till Slite redan i afton. Af de två öfriga var den ena en finsk ångare, destinerad från Lübeck till Hangö, hvilken ännu på grund af isförhållandena qvarligger, hvaremot den fjerde, en svensk vid namn Gylfe, endast anlöpte för order och sedan afgick till Oxelösund. Ytterligare 2 ångare väntas, en från Danzig och en, Alexanders, från Baltishport med råg, men denna lär, enligt ett senare meddelande, ligga infrusen någonstädes i isen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Februari 1888
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *