Landsbygden. Fole.

FOLE, 22 febr.
Fole J. U. F.-avd. höll förliden lördag sitt årsmöte i Fole skola. Mötet, som var talrikt besökt, öppnades med unison ???? hälsningstal av ordf. Års- och revisjonsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljandes styrelsen. Av årsberättelsen framgick att verksamheten inom avd. i stort sett varit tillfredsställande även om ett bättre resultat och större intresse ibland varit önskvärt. Av sex sektioner inom avdelningen har särskilt musikkapellet inedlagt ett förtjänstfullt ar bete. Detsamma gäller även idrottsklubben. Studiecirkeln har i regel studieafton en gång i veckan. Aven en schackklubb är bildad inom avd. Teateramatörerna ha under det gångna året framfört en pjäs och en ny är under inövande. Sammanlagda antalet av de gånger, som avdelning eller grupp av densamma varit samlad till möten övningar, fester, utflykter o s. v. utgör 84. Antalet inskrivna medlelmmar utgör 57.
Vet följde så av styrelse samt revisorer och suppleanter. Till ordförande omvaldes Martin Folihn, till vice ordf. Elly Carlsson och till sekreterare och kassa: Dagmar Larsson, till vice sekr. Valborg Larsson. Till kapellmästare omvaldes Ville Johansson. Sektionsstyrelsen för idrottsklubben omvaldes med Martin Folihn som ordf., Herbert Johansson som vice ordf. och Kristian Folihn som kassör. Till ledare för jordbrukstävlingar nyvaldes John Olofsson och till vice tävlingsledare Eely Carlsson. Pressrafe-enten omvaldes även.
Under en paus i förhandlingarna serverades kaffe av avdelningens glada och duktiga flickor Vidare förekom som omväxling deklamation m. m. Till sist sjöng som avslutning unisont »Herre signe Du och råde».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1932
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *