Hus vid Furulund i lågor.

Endast lösöret på nedre botten räddades.
Vid 6-tiden i morse utbröt eld i en jordbrukaren Viktor Pettersson tillhörig fastighet vid Tornhagen i Furulund. Byggnaden, som hade tvänne våningar, den nedre innehållande tvenne rum och kök och den övre ett vindsrum, var inom några minuter helt övertänd, och då brandkåren, som med sedvanlig snabbhet efter det brandalarmet gått omkr. 6,20, utryckte till platsen återstod endast en del väggrester av byggnaden, som var av trä. Brandkåren måste inskränka sig till att skydda en närliggande mindre byggnad. Innan brandkåren kom till platsen hade hr Pettersson med tillhjälp av ett par andra i närheten boende personer hämtat vatten från en närliggande s. k. brya men de kunde givetvis icke göra något för att rädda huset.
I byggnaden befunno sig förutom ägaren, hr Pettersson, som är änkeman, dennes trenne barn, vilka vid eldens utbrott lågo och sovo i rummen på nedre botten. Enligt uppgift hade Pettersson varit uppe i kammaren ett ärende, varvid det ej bar sig bättre än att fotogenlampan, som han lyste sig med, av någon anledning exploderade. Det stod inte länge på förren lågorna, närda av den utflytande fotogenen, hade spritt sig till allt brännbart i rummet, varför hr Pettersson, vars kläder också blevo antända, hals över huvud måste störta därifrån. Han väckte givetvis barnen och försökte så gott sig göra lät att dämpa elden, men denna blev som antytts för övermäktig. Lösöret i nedre våningen lyckades man få ut på gården, men lösöret i vindskammaren, en mängd dyrbara biodlingsmateriel jämte 200 kr. i sedlar, blevo lågornas rov. Pengarna skulle hr Pettersson haft till avbetalning på ett egnahemslån. Byggnaden var brandförsäkrad för 5,000 kr., men det brunna lösöret var oförsäkrat, varför hr Pettersson gör en kännbar förlust.
Det kan anmärkas, att några brandposter icke funnos i närheten, varför brandkåren vid eftersläckningsarbetet helt var hänvisade till motorsprutan, till vilken vattnet hämtades från den omtalade lilla bryan, vars vattenförråd snart hade tagits i anspråk.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 februari 1932
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *