Åter oroligt i Spanien.

Bilden vi sar polisbevakningen på Saragossas gator, där svåra kommunistoroligheter utbrutit.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Temperatur och lufttryck

i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
Lördag:
kl. 2 e. m.— 0,5775,5
kl. 4 e. m.— 1,0776,3
kl. 6 e. m.— 1,8776,3
kl. 8 e. m.— 2,0777,0
kl. 10 e. m.— 2,2777,5
kl. 12 midnatt— 2,4777,8
Söndag:
kl. 2 f. m.— 2,9778,4
kl. 4 f. m.— 4,8778,8
kl. 6 f. m.— 5,9779,0
kl. 8 f. m.— 7,0779,6
kl. 10 f. m.— 6,6779,6
kl. 12 middag— 3,5779,5
kl. 2 e. m.— 2,3779,3
kl. 4 e. m.— 2,3779,0
kl. 6 e. m.— 3,1778,7
kl. 8 e. m.— 5,0778,5
kl. 10 e. m.— 6,5778,4
kl. 12 midnatt— 6,3778,1
Måndag:
kl. 2 f. m.— 4,4777,5
kl. 4 f. m.— 3,8776,8
kl. 6 f. m.— 3,5776,2
kl. 8 f. m.— 3,3775,7
kl. 10 f. m.— 2,5775,5
kl. 12 middag— 1,0775,0

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Visbyortens hingstförening

har i dag hållit årssammanträde å Stadshotellet under ledning av godsägare A. von Corswant, St. Hästnäs. Därvid föredrogos vederbörliga berättelser, och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Av årsredogörelsen framgick bl. a., att föreingens hingstar under året varit stationerade på följande platser; nämligen Walman hos H. Klingvall, Tibbles i Hejdeby. Effekt hos Johansson, Kysings i Vall, och Fifong hos Hugo Pettersson, Myrungs i Linde. Styrelsen försålde i januari hingsten Fifong till Hoburgs hingstförening. Under det gångna året ha hingstarna tillförts 183 ston. Inkomster och utgifter balanserade på en summa av 4,535 kr. och behållningen utgjorde vid årets slut 3.273:50 kr.
På styrelsens förslag beslöts, att årets vingmedel skulle avskrivas på, hingstarnas konto.
Till styrelseledamöter omvaldes i tur avgående, nämligen hrr E. Hansen. Norrbys i Follingbo, H. Klingvall. Tibbles i Hejdeby, och Hj. Johansson, Kysings i Vall, med Hj. Pettersson, Hulte i Endre som suppleant. Revisorer blevo hrr H. Löthberg, Kaungs i Västkinde. efter framl. landstingsmannen A. Wedin, Follingbo och Wilh. Ljungberg, Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Södra Gotlands nationalbeväring

höll på lördagen årssammanträde i Hemse under kapten L. Runeborgs ordförandeskap. Därvid föredrogs berättelse över verksamheten och beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Till ledamöter i denna valdes kapten L. Runeborg, rektor R. Löfvenberg. lantbr. G. Levander, Havdhem, och O. Olsson, Duckarve i Linde, samt agronom B. Nordlander, Hemse. Till revisorer valdes lantbr. Herman Levander, Havdhem, och fanjunkare B. Finberg, Hemse, med hrr Herman Olsson, ,Likmide, och A. Melin, Mullvalds, som suppleanter. Till representant vid förbundets och centralförbundets möten valdes kapten Runeborg. Mötet uppdrog åt ordföranden att upprätta plan för det instundande årets arbete och uttalade sig därvid för anordnandet av en landstormsofficerskurs i Hemse.
— Nationalbeväringens kvinnoförening höll samtidigt sitt årssammanträde under fru Annie Rydins ordförandeskap. Till ledamöter i styrelsen valdes fruarna Annie Rydin och Lina Duse, samt fröknarna Anna Kellgren, Etelhem, Anna Hermansson, Havdhem, och Lisa Sundberg med fruarna Anna Lindström, Burgsvik, och Maja Hermansson, Havdhem, till suppleanter. Till kassör valdes fru Maja Ekström och till revisorer fruarna Brita Löfveberg och Signe Wittberg med fru Anna Dahlgren, Sallin, och fröken Vilma Nilsson som suppleanter.
Föreningen beslöt att uttala sig för att en kokvagnskurs förlades till någon plats på södra Gotland, såsom Hemse, Havdhem eller Grötlingbo.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Sockerbetorna gåvo odlarna 21 milj. 1931.

Ifråga om sockerbetsodlingen 1931 meddelas i statistiska centralbyråns berättelse rörande årsväxten, att totala sockerbetsarealen utgjort 35,276 hektar, vilket innebär en minskning i jämförelse med närmast föregånde år med 1,600 hektar. Skörden nedgick från 12,1 till 8,8 milj. deciton eller med nära 13 proc.
Sockerbetsskördens värde angives till 20,965,000 eller över elva milj. kr. mindre än 1930. Priset pr 100 kg. betor varierade mellan kr. 2:10 i Älvsborgs och Skaraborgs län samt 2:40 i Malmöhus, Kristianstads, Hallands, Kronobergs och Gotlands län. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Passagerarelista.

Med Hansa från Nynäshamn den 28 febr.: Konsuler Klint, Dahlgren, kaptener Gustavi, Herlitz, dir. Andersson, ing. Pedersén, Bergström, hrr Blomqvist, Dahlin, Ohlin, Sandin, Jansson, Nyström, fruar Åkerman, Krusell, Holmberg, fröknar Velinder, Hjelm, Lavergren, Andersson, Larsson, Olsson, Larsson.

Med Visby från Stockholm och Nynäshamn den 29 febr.: Disp. Wikström, hrr Pettersson, Lindqvist, Björkman, Gittelsson, Larsson, Bauman, Rudström, Hellvang, Frigren, Gullin, Laurin, Eriksson, Engborg, Wallin, Müller, Andwesson, Sandström, Pettersson, Sander, fru Westöö, fröknar Bjurbeck, Carlsson, Anschütz, Meijer.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Lysning avkunnades i går

härstädes mellan t. f. överläkaren vid Gådeå sjukhus i Härnösand Joan Björnberg och fröken Marianne Rotsman, dotter till f. d. bamkkarareraren Ant. Pettersson härstädes och hans maka, född Rothman.

Lysning avkunnades likaledes mellan innehavaren av firman Boråslagret, handlanden Nils A. Malmgren, och fröken Astrid Davidsson härstädes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Lasarettets radioanläggning

är nu klar och har tagits i bruk. Aparaten, som placerats i ett rum i bottenvåningen och manövreras där, är en specialbyggd trerörsmottagare från Svenska Radiobolaget i Stockholm. Aparaten är försedd med högfrekvens rör, detektor och kraftpentod i slutsteget. Antennen är en kort inomhus antenn och effekten är tillräcklig för 150 hörtelefoner. För närvarande äro 100 telefoner inkopplade, och då liudstyrkan i dessa kan behöva variera allt efter den lyssnandes hörselförmåga, har ett regleringsmotstånd insatts vid, varje anslutning. Det är naturligtvis främst de svenska stationerna, som komma att avlyssnas, men man kan även om man så vill taga in en del utländaka stationer, när så kan befinnas lämpligt. Anläggningen fungerar utmärkt och från och med lördagen ha patienterna denna nva förströelse, tack vare offervillighet hos den gotländska allmänheten och tack vare initiativet till insamlingen, för vilket säkert många tysta tacksägelser ägnas dem, som satt i gång det hela. Arbetet har utförts och apparaterna levererats av firman Valfr. Hedströms Eftr. härstädes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Vid Gotlands fiskareförbunds

fortsatta förhandlingar i lördags bestämdes års- och inträdesavgifternas storlek till sahma som förut, d. v. s. D kr. i båda fallen. I det fall att medlem tillhörde lokalförening skulle hälften av dessa avgifter tillfalla lokalföreningen.
Styrelsens förslag om att 140 kr. skulle utgå som dagtraktamente till dem som deltaga i studieresan bifölls. Vidare be slöt mötet uppdraga åt styrelsen att göra framställningar om bidrag av bensinskattemedel att utgå som organisationsbidrag till anslutna föreningar och förbundets allmänna verksamhet, dels ock till vissa föreslående telefonbyggen.
Som lämplig plats för sommarmötet beslutades Kappelshamn den 31 juli.
Härefter ,behandlades en del motioner. vilka remitterades till styrelsen för vidare utredning. Bl. a. förelåg en motion om, att all fisk som saluföres måtte Sållas enligt vikt.
Et kort diskusssion uppstod i denna fråga, varvid betonades som lämpligaste sättet att genomdriva detta vore, att fiskarena helt enkelt erbjödo uppköparne att få köpa strömmingen efter vikt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Hastigt skördad av döden.

I går morse avled 17-årige ynglingen Erik Engström, son till magasinsföreståndaren John Engström härstädes. Den avlidne var under lördagen kry som vanligt, men insjuknade på natten häftigt, varför läkare tillkallades. Denne förklarade, att sjukdomen var dubbelsidig lunginflammation, och redan kl. 9 på söndagsmorgonen hade densamma ändat med döden. Den så hastigt bortryckte ynglingen avlade år 1930 realskolexamen härstädes och hade ingett de bästa förhoppningar för framtiden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49