En i sitt slag märklig foto,

\"\"
då den är tagen blott ett par minuter efter en fruktansvärd bilkrock nära London, varvid flera personer dödades och sårades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Landsbygden. Eksta.

EKSTA, 29 dec.
Julfest hade i onsdags kväll anordnats nos Iantbr. O. Lagergren, Mellings, för närvarande friförsamlings söndagsskolbarn. Den talrikt besökta festen öppnades med sång varpå frk. Lydia Lagergren hälsade de närvarande välkomna. Programmet som var både intressant och omväxlande, fortsatte med sång samt tändande av ljusen i granen. Sedan ytterligare en sång sjungits framträdde soldathemsföreståndaren Gust. Damberg och talade till barnen om julens stora gåva. Sedan barnen bjudits på kaffe föredrogs en dialog, samt en julberättelse. Den i allo trevliga festen avslöts med psalmen 55, sista vers.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Landsbygden. Västkinde.

VÄSTKINDE, 30 dec.
Hastigt skördad av döden. Ett hastigt dödsfall inträffade härstädes i torsdags, då 62-årige lantbrukaren Nils Peterson, Klintegårda, helt oväntat avled. P. hade tillsammans med en annan person varit i skogen och hämtat ett lass vedstockar samt var på hemväg, varvid han gick bredvid lasset och körde hästarna. Plötsligt såg hans kamrat honom vackla och försökte hjälpa honom, men P. sjönk ihop död i hans armar. Den bortgångne har icke förut varit sjuklig, varför dödsbudet kom mycket oväntat och väckt allmän förstämning i socknen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Temperatur- och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+1,8769,0
kl. 4 e. m.+2,7768,5
kl. 6 e. m.+2,7768,5
kl. 8 e. m.+2,0768,2
kl. 10 e. m.+2,0768,0
kl. 12 midnatt+2,1768,2
kl. 2 f. m.+2,1768,2
kl. 4 f. m.+2,0768,2
kl. 6 f. m.+1,0768,2
kl. 8 f. m.+2,0768,2
kl. 10 f. m.+2,3768,0
kl. 12 middag+3,0768,0

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Biograferna.

Hansabio hade i går premiär på ett tyskt lustspel benämt »Firmans kärleksaffärer». Firman idet är fråga om; är en advokatbyrå, vars innehavare är historiens hjälte, men det är egentligen hans kontorschef, hr Felix Bressart, som svarar för att stycket blir rätt lustigt. Han gör som vanligt en kostlig studie och förmår så gott som hela filmen genom roa. Knipslug är han, nitisk noggrann med firmans affärer, särskilt kärleksaffärerna, vidare är han något distrait, något hypokondrisk o. s. v., vilka egenskaper han tolkar på sitt eget lilla sätt.
I afton kl. 10,15 blir det nyårsvaka med ovanhämda filmprogram samt grammofonkabaret.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Avsked

har k. m:t beviljat överstelöjtnanten i armén, överadjutanten och majoren på övergångsstat vid generalstaben C. G. Warberg från 12 jan. 1933.
— Länsveterinären i Skaraborgs län E. H. Vejlens, förut i Visby, har beviljats avsked med pension med utgången av december månad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Gotska Sandöns fyrplats.

Lotsstyrelsen hemställer hos k. m:t att den genom fyrbiträdets vid Gotska Sandön J. A. Sjögrens transport till Landsorts fyrplats lediga fyrbiträdesbefattningen måtte få i vanlig ordning återbesättas. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Apoteken.

Medicinalstyrelsen föreslår k. m:t förordna, att innehavarna av personliga privilegiet å apoteken i Visby och Hemse skola t. v. fr. o. m. år 1933 erlägga resp. 8,410 och 900 kr. i avgift till fonden för apoteksinnehavares pensionering. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Revisionen au järnvägsbolagens räkenskaper.

Till revisor å statens vägnar vid granskningen av Gotlands järnvägsaktiebolags, Klintehamn—Roma järnvägsaktiebolags och Slite—Roma järnvägsaktiebolags räkenskaper och förvaltning för år 1932 har k. m:t förordnat v. auditören Richard Laurin. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305

Vem betalar stiftsjägmästarens expenser?

Visby domkapitel meddelar till k. m:t. att stiftsnämden anmält behovet av anslag till expenser för stiftsJägmästarens verksamhet. Detta behov slutar på ett belopp av 2,770 kr. Därest den till k. m:t härutinnan i november i fjol gjorda framställningen bifalles, utgå de beviljade medlen ur kyrkofonden. Skulle däremot k. m:t anse, att vad stiftsnämden sålunda begärt bör tillhandahållas av domkapitlet och alltså bekostas med statsmedel, anhåller domkapitlet om ett särskilt statsanslag å nämda belopp å 2,770 kr. för tillgodoseende av behoven ifråga. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 december 1932
N:r 305