Ett svårt bergningsarbete.

Sistlidne höst strandade engelska ångfartyget May, lastadt med jernvägsskenor för Oxelösundsjernvägen, i Norrköpings skärgård och kantrad, dervid så betydligt, att hela däcket jemte master och skorsten låg alldeles under vattnet. Sedan våren med en blidare årstid inträdt, hafva bergningsångfartygen Neptun och Poseidon varit sysselsatta med att upptaga nämda ångfartyg jemte innehafvande last, hvilket varit och ännu är förenadt med ofantliga svårigheter. Att omedelbart med endast dessa båda ångfartyg resa det ofantliga ångfartyget med sin tunga last ansågs genast omöjligt. Till den ändan byggdes i Kappelshamn på Gotland trenne s. k. kasuner, eller särskildt för ändamålet konstruerade pråmar, som blefvo, sedan de dit uppbogserats, tätt fastgjorda intill ångfartyget med svåra kettingar. Detta arbete tog en ganska lång tid i anspråk, emedan dykare allt som oftast måste nedgå och efterse, att kasunerna slöto tätt till ångfartygets däck. För kort tid sedan hade man genom dessa kasuner, hvilka med sin öfre plan lågo ofvan vattnet, kunnat länspumpa det engelska ungfartyget och höjt detsamma 4 fot, då det senares däck började
”gifva sig” hvadan man måste låta det ånyo löpa fullt af vatten och nedsjunka. Nu var ej annat råd än att från Gotland hitbogsera en bergnings- och dykeribolaget Neptun tillhörig stor pråm, dertill apterad från ett kondemneradt norskt barkskepp, Grevinde Karin Wedel-Jarlsberg. Denna pråm blef nu med mycket svåra kettinger fastgjord invid det sjunkna ångfartyget för att med denna ofantliga häfkraft, sedan den med vatten fyllda stora pråmen åter blifvit utpumpad, kunna lyfta ångfartyget med dess innehafvande tunga last.
Emellertid har detta ihärdiga arbete för tillfället blifvit förstördt genom den i lördags åtta dagar sedan orkanartade stormen. Fartyget var så godt som alldeles utpumpadt och nära upptaget, då det åter sjönk. Arbetet påbörjas dock igen och kommer att fortsättas. Emellertid skadades och förlorades en hel del materiel. Såväl ångpumparne och kasunerna som den stora pråmen räddades. Bergningsångfartyget Poseidon räddades med yttersta möda från total undergång, Fartyget fick dock ej mindre än 22 spant inbräckta i bottnen. Det låg förtöjdt för 4 ankar. Den stora pråmen afslet tvenne 1 1/2 tums tjocka kettingar och dref ned på bergningsångfartyget Neptun, men allvarsammare skador genom kollisionen undvekos.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Juli 1874
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *