Drunknade.

Från Grötlingbo skrifves den 26 dennes:
”Natten imellan d. 19 och 20 Juni voro några båtar från Fluntinge fiskeläge ute på strömmingsfiske, hvarvid under natten uppkom svår väderlek, storm och regn. Alla hunno dock lyckligen i land; utom en båt, i hvilken befunno sig trenne fattiga arbetare, näml. L. P. Bergström, efterlemnande hustru och 3 minderåriga barn samt ålderstigna föräldrar; B. Boberg, efterlemnande en sjuklig hustru jemte 3 barn, hvaraf äldsta dottern är sjuklig, troligen ett arf af modern, samt en vansinnig, son, behäftad med blindhet och fallandesot och slutligen J. Hansson, efterlemnande äfvenledes hustru och 2 minderåriga barn. Ingen af de andra utevarande fiskrarne hade märkt deras förolyckande, men då nu 7 dygn äro förlidna, och ingenting försports om deras tillvaro, kan man säkert antaga att de alla funnit sin graf i vågorna, kvarföre ock stor jämmer och sorg är rådande inom dessa tre fattiga familjer. Herren vare deras tröst och hjelp!”

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Juli 1874
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *