Wisby skytteförbund,

bestående af till Wisby infanteri- och jägarekompanier äfvensom till artilleriet hörande personer hafva den 19 och 26 dennes under ledning af fanjunkaren Ahlyr anstält skjutöfningar utanför österport. Af i täflingen den 19 deltagande 34 personer uppnådde med 5 skott det högsta antalet ringar: jägaren C. Lundin 27, J. Lindbom 19, fanjunkaren Ahlyr 29. Vid särskild täfling med 3 skott ; hr Ahlyr 21, Lindbom 10 och Lundin 9 ringar.
I skjutningen den 26 deltogo 30 täflande. Dervid uppnådde med 5 skott hattmakaren C. de Brun 36, hr Ablyr 23, E. Holmberg och Mårten Hansson hvardera 20 ringar; med tre skott: artilleristerna C. Gullin 18, G. Holmberg 12 samt jägaren Johansson likaledes 12 ringar. Skjutäfningarne komma att fortsättas ännu 2:ne söndagar, hvarefter prisskjutning anställes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Wäderlek och årsväxt.

Efter en långvarig och för jorden högst menlig torka började ändtligen i lördags ett regn, som mildt och välgörande fortfor till i måndags. Tyvärr kom dock detta regn för sent för att kunna upphjelpa något annat af årets gröda än potatisen, enär säden redan är så skadad af torkan, att allt hopp om en god eller åtminstone medelmåttig skörd är förloradt. Äfven höskörden har varit ytterst dålig och höpriserna visa sig destör i ständigt stigande. Så betalas nu en häck hö med ända till 60 kronor och derutöfver, under det man i fjol vid denna tid kunde få den till 25 kronor. En följd af dessa ogynnsamma förhållanden torde blifva nedslagtning i höst af en mängd kreatur, som eljest varit ämnade att behållas för ladugården.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Vådadöd.

Sistlidna lördag, d. 26 dennes, nedföll i gatan, från en Murareställning å handlanden Falks vid Hästgatan belägna hus, en med murning sysselsatt arbetare, Oscar Dahlberg, och kom i fallet med hufvudet mot stenläggningan samt skadades deraf så illa, ett han genast måste afföras till lazarettet, men vid ankomsten dit befanns han redan vara död. Dahlberg var 40 gammal.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Slagsmålet vid söderport.

Såsom vi förut omförmält timade den 27 sistl. Juni på qvällen ett våldsamt uppträde å planen innanför söderport, dervid äfven en polisbetjent skulle blifvit slagen. Vidare omförmäles, att den samlade folkmassan, på stadstiskalens tillsägelse att fredligt gå hem hvar och en till sig, bemött denna uppmaning med skymfliga tillmälen, hurrarop och stoj o. s. v. Vi föranledes af såväl detta som flere föregående likartade och för vår stad föga hedrande uppträden att göra den anmärkning, att stadsfiskalen utan tvifvel skulle vinna mera gehör om han under utötningen af sin tjenst vore iklädd uniform, så att framförallt sådana orostittare, som ej personligen känna höga vederbörande, måtte genom uniformen och uppvjsadt tjensttecken få klart för sig, med hvilken de halva att göra. Man får och kan icke begära, att en rå och vildsint pöbelhop skall taga hänsyn till hvad en till utseendet privat person behagar yttra eller befalla, deremut det städse visat sig, att vid dylika tillfällen uniformen för nödig respekt med sig. Också tro vi det vara hr fiskalens obestridliga pligt att, då han är ute å ”dragande kall och embetets vägnar”, icke sätta ljuset under eno skeppo, utan fast hellre uppträda med all den uniformsglans, som väl har till ändamål att för allmänheten visa, med hvem den i thy fall har att skaffa.
I sammanhang med ofvanstående taga vi oss friheten hemställa till hr stadstiskalen huruvida det, efter hans uppfattning, är med god ordning och allmänna föreskrifter förenligt, att vanryktade qvinnor, såsom nyligen händt, tillåtas på allmänna promenadplatser förolämpa de promenerande?

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Passagerare-Lista.

Med Ångf. ”Gotland” den 25 Juli från Stockholm: Krigsråd Forssman, kapten Törnqvist, hrr Tigerhjetm, Grape, Andersson, Dahlbeck, Vasseur, Lindström, Behrens, Lindgren, Falk, Salander, Petterson, Andersson, Klintberg, Åkerhjelm, Beckman, fröknarna Ahlberg, Littmark.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Ordningsfråga.

Då det under sa varande starka värme och i synnerhet sedan den s. k. rötmånaden nu inträdt är af yttersta vigt att stadens gator och rännstenar hållas i det skick, gällande föreskrifter bestämma, anse vi det vara vår skyldighet att uppmana hrr husegare att ej försumma hund dem i dessa hänseenden åligger. Underlåtenhet härutinnan kan ej annat än förorsaka både obehag och kostnader, om nämligen polismyndigheten rätt fullgör sin pligt att noga tillse det dessa föreskrifter i snygghetens och sundhetens intresse efterlelvas.
Tyvärr återstår ännu mycket att önska i denna del af frågan, men vi skola icke tröttna att med vår uppmärksamhet följa vederbörandes åtgöranden, eller rättare underlåtenhet, förr, än rättelse vunnits. För dagen inskränka vi oss emellertid till ofvanstående erinran, anmärkande blott i förbigående oskicket att sopa gatorna midt på dagen och utan föregående vattning — ett tillvägagående så rent af befängdt, nästan abderitiskt, att vi högligen tvifla på att motstycken kunna åberopas från någon enda trakt af hela den civiliserade verlden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Konsert.

Vi rekommendera i våra läsares åtanke den konsert, som herr J. Elmblad med benäget biträde om fredag kl. 7. e. m. gifver å läroverkets stora sal. Det särdeles omvexlande och lockande programmet återfinnes å annat ställe i dagens nummer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Herr Welhavens estetiska soaré

härstädes sistlidne lördag i Elementarläroverkets stora sal förtjente verkligen att besökas, men den större allmänheten, som denna årstid har så mycket att njuta af i naturens fria sköte, hade väl till följe hårat icke gifvit sig tid, att bemärka den annonserade soaréen, som dock onekligen beredde det ganska ringa antalet dervid närvarande en njutningsfull stund.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59