Slagsmålet vid söderport.

Såsom vi förut omförmält timade den 27 sistl. Juni på qvällen ett våldsamt uppträde å planen innanför söderport, dervid äfven en polisbetjent skulle blifvit slagen. Vidare omförmäles, att den samlade folkmassan, på stadstiskalens tillsägelse att fredligt gå hem hvar och en till sig, bemött denna uppmaning med skymfliga tillmälen, hurrarop och stoj o. s. v. Vi föranledes af såväl detta som flere föregående likartade och för vår stad föga hedrande uppträden att göra den anmärkning, att stadsfiskalen utan tvifvel skulle vinna mera gehör om han under utötningen af sin tjenst vore iklädd uniform, så att framförallt sådana orostittare, som ej personligen känna höga vederbörande, måtte genom uniformen och uppvjsadt tjensttecken få klart för sig, med hvilken de halva att göra. Man får och kan icke begära, att en rå och vildsint pöbelhop skall taga hänsyn till hvad en till utseendet privat person behagar yttra eller befalla, deremut det städse visat sig, att vid dylika tillfällen uniformen för nödig respekt med sig. Också tro vi det vara hr fiskalens obestridliga pligt att, då han är ute å ”dragande kall och embetets vägnar”, icke sätta ljuset under eno skeppo, utan fast hellre uppträda med all den uniformsglans, som väl har till ändamål att för allmänheten visa, med hvem den i thy fall har att skaffa.
I sammanhang med ofvanstående taga vi oss friheten hemställa till hr stadstiskalen huruvida det, efter hans uppfattning, är med god ordning och allmänna föreskrifter förenligt, att vanryktade qvinnor, såsom nyligen händt, tillåtas på allmänna promenadplatser förolämpa de promenerande?

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *