Till stadsfullmäktige

invaldes d. 22 d:s: Major P. Ihre, auditör Suno Engström, grosshandl. L. Jacobsson, doktor Ernst Leijer, handl. G. T. Falk, handl. Lundin, kamrer Aug. Bokström, konsul L. Arweson, konsul G. T. Romdahl, konsul L. N. Enequist, konsul Carl Stenberg, garfvaren Stenström, handl. Tycko Klingvall och häradsskrifvaren Edvard Molander.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Sjöfartsunderrättelser.

Inkl. Till Wisby.
Dec. 16. Pettersson, skon. ”Mathilda”, från Köpenhamn, barl.
Till Katthammarsvik.
— 8. Stenbom, stup. ”Carl Edvard” fr. Wismar, barl.
Till Rohne.
— 5. Jacobsson, skon. ”Nordstjernan” fr. Rostock, barl.
Utklarerade från Klinte.
— 10. Conradt, galeas. ”Martha” till Stettin, barl. — 12. Arp, skon. ”Helena” till Kiel, trävaror.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 14 December.
Rådhusrättens session denna i dag var ovanligt långvarig, eller från kl. 10 f. m. till kl. 4 e. m., dervid, ibland annat, förekom och afgjordes följande:
Telegrafkommissarien Kuylenstierna ålades vid 10 kr. vite att inom årets slut afbjelpa åtskilliga vid sednaste brandsyn befintliga bristfälligheter å byggnader i sin gård.
Skomakaren och methodistpredikanten Häggström, kallad att vid rätten infinna sig för att ingå i svaromål med afseende på af honom olofligen anlagd eldstad i en hans lägenhet nära intill kruthuset utanför staden, uteblef; ålades, vid 10 kr. vite, att inom åtta dagar infinna sig vid rätten för att svara i saken.
Artilleristerna O. Aronsson, Carl Johansson och drängen August Sjösten, tilltalade hör att hafva aftonen den 7 nov. å nya torget och utanför handl. H. Sjögrens hus misshandlat ynglingen G. Sylvan, blefvo genom utlagda vittnesmål nära öfverbevista om förhållandet. För vidare bevisnings förebringandeuppskjöts dock målet till den 25 januari.
För olofligt anställande af lotteri å ett fickur dömdes drängen Frans Gustafsson att böta 15 kr., drängen A. Andersson Dolk 10 kr.
Muraren Carl Rosenlund, anklagad för å artillerihustrun Kristina Nilsson den 7:de sistlidne sept. föröfvad misshandel, kunde icke fullt öfverbevisas, men ålades värjemålsed till 3:dje helgfria måndag i nästkommande februari månad samt hänvisades till själasörjaren för undervisning dessförinnan om edens betydelse.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Olyckhändelse.

Å en här i hamnen liggande skonert tilldrog sig i lördags den olyckshändelsen, att en man af besättningen nedföll från masten med den påföljd att ett ben och en arm afbrötos. Mannen affördes till lazarettet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Medelst offentlig auktion

som kommer att hällas å egendomen Grahamston eller Gullauser i Hangvahr Tisdagen den 29:de innevarande December från kl. 9 f. m., låta Bolaget Graham Brothers till den högstbjudande försälja 3 st. der uppförda boningshus at träd under spåntak och en större byggnad af stolpvirke iklädt med bräder, ett parti dels höst- och dela värdvete, frisk och god Potatis, Kålrötter och Morötter, en Slåttermachin, ett Tröskverk, en Hackelsemachin, en Rapskakskross, en Sädestorkningsmachin, en Fjedervagn af engelsk faren för 2:ne hästar, flera par utmärkt starka och välgjorde Arbetskälkar ned tillhörande kettingar, en hästhacka, en Exterpater, Drillharfvar, flera nya vändplogar och Jernharfvar, Hjulbössor Fotskraper af jern, engelska skyfflar, ett större parti Takspån och secunda Stål, ett par Hästar och slagtfet Tjur, 3:ne Velocipedrar, ett parti Skeppsnaglar och diverse Skeppsbyggeriverktyg, en Gungstol, ett Väggur Fönster- och Gullgardiner, större och mindre jernbandade Tomkärl ock Tunnor m. m. Med betalningen lemnas kände säkre inropare 3.ne månaders anstånd. Vid samma tillfälle upplåtes genom entreprenadauktion till den minst bjudande nedtagandet och uppsättande af ett Boningshus och en Ladugårdsbyggnad.
Othem den 18 December 1874.
J. A. SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Julens stora högtid

står redan på tröskeln till såväl den rikes komfortabla boning som den fattiges torftiga hydda. Hvar och en bereder sig till några dagars ostörd ro efter det snart tilländagångna årets mödor och — vedermödor, och då äfven denna tidnings tryckeripersonal väl behöfver någon hylla från sitt lika ansträngande som maktpåliggande arbete, komma vi icke att om lördag (annandag jul) utgifva något nummer, men som ersättning lemnas dagens blad i helfosmat.
Vi tillönska våra läsare en i allo glad och fröjdefull jul!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Gåfvor till Gotlands Fornsal

Prostinnan Elis. Romdahl, f. Ekholtz:
Birå, med bugtiga lådor och sidor, fanerad och mess.-beslag (enl. särskildt förordnande derom.)
Anktionskammar-Föreståndaren Edv. Ringbom:
Porträtt i olja af Öfv.-löjtn. Dahlberg (enl. särskildt förordnande derom).
Landmätare A. Kollberg:
Porträtt af Målaren Joh. Deltof Collberg (enl. särskildt förordnande derom).
Jungfru Elis. Ronander:
Nyst-pinne, snidad. Silfvermynt (Mo. No. GREWISMOL.)
Prostinnan Lov. Fr. Berglund, f. Klintberg:
Tafla, sydd på siden (M. C. B. 1797). Tafla, d:o d:o (M. C. B.). Sy-dyna af hvitt siden (1797).
Jungfru Maria Klintström fr. Katthamarsvik:
Solfjäder af buxbom, klädd med papper, målad.
Guldsmed J. N. Palm:
Tid-kula af marmor (J. H. L., 1786), med jernarm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Förordnande.

Sedan häradshöfdingen i Gotlands södra domsaga Carl Renh. Kökeritz aflidit, har kungl. Svea hoträtt förordnat vice häradshöfdingen Carl Ingvar Wåhlin att tills vidare under ledigheten domareenbetet i omförmälda domsaga förvalta och der förekommande egodelningsmål handlägga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Dödsfall. Lars Pettersson

Att f. Husbonden Lars Pettersson, Röstäde, stilla afled i Wisby, Onsdagen den 16 December 1874, kl. 12 midd., född vid Isums i Atlingbo den 15 Nov 1801. Sörjd af barn, barnabarn, slägtingar och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps. N:o 273 v. 7. 8.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101