Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 14 December.
Rådhusrättens session denna i dag var ovanligt långvarig, eller från kl. 10 f. m. till kl. 4 e. m., dervid, ibland annat, förekom och afgjordes följande:
Telegrafkommissarien Kuylenstierna ålades vid 10 kr. vite att inom årets slut afbjelpa åtskilliga vid sednaste brandsyn befintliga bristfälligheter å byggnader i sin gård.
Skomakaren och methodistpredikanten Häggström, kallad att vid rätten infinna sig för att ingå i svaromål med afseende på af honom olofligen anlagd eldstad i en hans lägenhet nära intill kruthuset utanför staden, uteblef; ålades, vid 10 kr. vite, att inom åtta dagar infinna sig vid rätten för att svara i saken.
Artilleristerna O. Aronsson, Carl Johansson och drängen August Sjösten, tilltalade hör att hafva aftonen den 7 nov. å nya torget och utanför handl. H. Sjögrens hus misshandlat ynglingen G. Sylvan, blefvo genom utlagda vittnesmål nära öfverbevista om förhållandet. För vidare bevisnings förebringandeuppskjöts dock målet till den 25 januari.
För olofligt anställande af lotteri å ett fickur dömdes drängen Frans Gustafsson att böta 15 kr., drängen A. Andersson Dolk 10 kr.
Muraren Carl Rosenlund, anklagad för å artillerihustrun Kristina Nilsson den 7:de sistlidne sept. föröfvad misshandel, kunde icke fullt öfverbevisas, men ålades värjemålsed till 3:dje helgfria måndag i nästkommande februari månad samt hänvisades till själasörjaren för undervisning dessförinnan om edens betydelse.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *