Ordningsfråga.

Då det under sa varande starka värme och i synnerhet sedan den s. k. rötmånaden nu inträdt är af yttersta vigt att stadens gator och rännstenar hållas i det skick, gällande föreskrifter bestämma, anse vi det vara vår skyldighet att uppmana hrr husegare att ej försumma hund dem i dessa hänseenden åligger. Underlåtenhet härutinnan kan ej annat än förorsaka både obehag och kostnader, om nämligen polismyndigheten rätt fullgör sin pligt att noga tillse det dessa föreskrifter i snygghetens och sundhetens intresse efterlelvas.
Tyvärr återstår ännu mycket att önska i denna del af frågan, men vi skola icke tröttna att med vår uppmärksamhet följa vederbörandes åtgöranden, eller rättare underlåtenhet, förr, än rättelse vunnits. För dagen inskränka vi oss emellertid till ofvanstående erinran, anmärkande blott i förbigående oskicket att sopa gatorna midt på dagen och utan föregående vattning — ett tillvägagående så rent af befängdt, nästan abderitiskt, att vi högligen tvifla på att motstycken kunna åberopas från någon enda trakt af hela den civiliserade verlden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *