Wisby skytteförbund,

bestående af till Wisby infanteri- och jägarekompanier äfvensom till artilleriet hörande personer hafva den 19 och 26 dennes under ledning af fanjunkaren Ahlyr anstält skjutöfningar utanför österport. Af i täflingen den 19 deltagande 34 personer uppnådde med 5 skott det högsta antalet ringar: jägaren C. Lundin 27, J. Lindbom 19, fanjunkaren Ahlyr 29. Vid särskild täfling med 3 skott ; hr Ahlyr 21, Lindbom 10 och Lundin 9 ringar.
I skjutningen den 26 deltogo 30 täflande. Dervid uppnådde med 5 skott hattmakaren C. de Brun 36, hr Ablyr 23, E. Holmberg och Mårten Hansson hvardera 20 ringar; med tre skott: artilleristerna C. Gullin 18, G. Holmberg 12 samt jägaren Johansson likaledes 12 ringar. Skjutäfningarne komma att fortsättas ännu 2:ne söndagar, hvarefter prisskjutning anställes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 Juli 1874
N:r 59

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *