Skenande hästar.

Kapten Carlsson å Kappelshamn körde i förgår ett tyngre lass på vägen hemåt, då han i halkan råkade falla omkull vid detsamma. Hästarne blefvo dervid skrämda och satte af i sken, hvarvid vagnshjulen å ena sidan gingo öfver hr Carlssons ena ben med den påföljd att detta afbröts.

Bergningsångaren Hero,

kapten Eifwing, inkom hit i förgår middag från Kappelshamn för att tills vidare vara stationerad härstädes.

Från landsbygden.

Hangvar 14 Febr.
Torsdagen 12 dennes på eftermiddagen utkörde en arbetskarl i sällskap med sin hustru från Visby till Kappelshamn med ett varnlass. Kommen på skogvägen mellan Lummelunda och Stenkyrka hände den olägenheten, att lasset kullkördes i diket till följd at den isbelagda vägen, och som en del varor voro för tunga för dem att åter upptaga och vädret svårt med snöstorm, måste varorna lemnas. Framkomne till en gästgifvaregård begärde de att få husrum för sig och hästar öfver natten mot betalning, men blefvo der nekade och utvisade i det förfärliga vädret. Efter ännu ytterligare försök att träffa hjelpsamma medmenniskor i sin belägenhet lyckades de ändtligen att få stanna öfver natten hos en person i Stenkyrka. Underligt synes, att det kan finnas så obarmhertiga menniskor i våra dagar.

Vamlingbo, 13 Febr.
Vid extra kommunalstämma har till ledamöter i årets bevillningsberedning valts hemmansägarne L. Olofsson, Petsarfve, och Z. Johansson, Storms, samt till suppleant kyrkoherde P. Kullin.

Lärbro, 14 Febr.
Eldsvåda. Häromdagen nedbrann en vädermjölqvarn, tillhörig fanjunkare Oskar Hedvall vid Angelbos. Vid förhöret framgick, att Hedvall jämte sin fader var i qvarnen qvällen förut och malde, då fram emot midnatt vinden gick öfver till nordlig med orkanlik storm, hvarför de måste stoppa qvarnen med pressen. Det antogs att sjelfantändning skett. Qvarnen var försäkrad i Gotlands norra härads brandstodsförening för 1,000 kr.

Landsbygden.

Näs, 10 Januari.
Ett nytt missionshus torde komma att byggas härstädes. Det är härvarande baptistförsamling som tänker skaffa sig egen lokal.

Ingen ottepredikning har hållits härstädes under den nu förflutna juolhelgen. Det är kyrkorådsledamöterna, hvilka lära anmodat församlingens pastor att icke hålla någon ottepredikning här. Detta har inom församlingen väckt blandade känslor.

Riktigt fiskafänge har erhållits härstädes nu i dagarna, då man på en gång med s. k. isnot erhöll 33 lispund. Fångsten utgjordes förnämligast af sik och gädda.

Othem, 12 Januari.
Ett slädparti var igår söndag anordnadt, med utgångspunkt från Othems korsväg i Othem till landtbrukaren Hederstedt Gullauser i Tingstäde, deri ett antal Slite-, Kappelshamns-, Tingstäde-, Lummelunds- och några Visbybor, eller omkring 60 personer deltogo.
Aftärden från Othem skedde vid 1/2 3-tiden, och ankomsten till Tingstäde kl. 1/25 e. m.
På Gullauser var väl arrangeradt både inom och utom hus, svenska flaggan svajade från byggningen. Sedan kaffe serverats vidtog dansen, som fortgick till kl. 9 under åtskilliga förfriskningars intagande. Derefter serverades supé och omedelbart derpå vidtog åter dansen tille klockan var minst 2.
Som värdar fungerade hrr E. Gräblert och Ad. Malmros. Slädarnes antel varinemot 20.

Hamra, 10 Januari.
Messfall inträffade vid ottesångsgudstjenten i Hamra kyrka sistlidne trettondedag på grund af att vägarne voro igenyrade så att tjenstförrättande pastorn ej kunde komma fram, Klockaren, orgeltramparen, en kyrkovärd samt tre andra personer hade kommit tillstädes.
I Öja kyrka der gudstjenst var utlyst till kl. 10 f. m., hade infunnit sig två personer, men sedan pastorn tillsagt sitt eget folk att komma i kyrkan förrättades morgonbön.
Ofantliga snömassor ha under fyra dagars stark storm hopat sig å landsvägarna.

Nästa torsdag

11 Dec. från kl. 10 f.m. låte handl. Westberg, Kappelshamn, å frivillig auktion till den högst bjudande försälja ett par goda skogshästar, nu inkommen tetsill, linblånader, hv. och sv. ull, korngryn, hvetemjöl, diverse yllevaror, goda kokärter m. m. m. m.
Godkände inropare erhålla 3 månaders betalningsanstånd.
Hall den 6 Dec. 1890.
J. P. PETTERSSON.

Lifräddningsbåten

fick för första gången på mycket länge — lyckligtvis — tjenstgöra här i går afton.
Vid middagstiden i går blåste upp en hård nordlig snöstorm, som bragte hafvet till en enda kokande massa. Ute bland de vräkande böljorna befann sig sedan några dagar gotlandsjakten Karolina från Kappelshamn, förd af skepparen K. P. Carlsson samt på väg till Vesterås med, kalk.
Den hade i går morgsae hunnit ett godt stycka på väg norröfver, då stormen öfverraskade den samma. Att trotsa sig fram var icke att tänka på, utan den enda utvägen man hade var att vända och länsa undan för den rasande, snöförande Norden.
Så länsade man hela dagen, alltjämt i fara att draga kortaste strået i denna strid mot elementen.
På eftermiddagen nådde man gotlandslandet och vid 6-tiden på aftoner befann jakten sig utanför Visby. Dess nödsignaler varsnades härifrån, och då man befarade, att fartyget icke skulle mäkta att komma in i hamnen utan drifvas ner på Skutrefvet, klargjorde man så fort sig göra lät lifräddningsbåten för att om möjligt berga den af två man bestående besättningen.
Räddningsbåtens raska folk lyckades verkligen komma jämsides med jakten och få skepparen och bans karl ombord.
Jakten hade emellertid kommit rakt in i gattet till hamnon och det behöfdes endast några ögonblick för att den skulle som vrak ligga nere på refvet.
Men då hugger helt oförmodadt dess ankare tag i kettingarne till en af moringsbojarne och invid densamma blir fartyget liggande.
Sedan stormen bedarrat något, lyckades man få in jakten i säkerhet i hamnép, der den pu ligger så godt som oskadad.
Iogen annan olycka inträffade än att skepparen, då han skulle hoppa i räddningsbåten, råkade få sitt ena ben rätt allvarsamt klämdt mellan denna och fartyget, dock utan att det krossades.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Kappelshamn: 21 Nov., skon. Karolina, Pettersson, Stockholm, diverse; skon. Dockan, Ringbom, Hudiksvall, 28 Nov., skon. Karl Johan, Pettersson, Vesterås, barlast.

Utgångna: Från Kappelshamn: 28 Nov., skon. Nordstjernan, Andersson, Randers, bräder; jakt Karolina, Karlsson, Vesterås, kalk.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Klinte: 10 Nov., skon. Karl Johan, Fisch, Finland, barlast; 19 Nov., ång. Colberg, Hildebrandt, Colberg, potatis. — Till Kappelshamn: 10 Nov., jakt Ellen Maria, Carlsson, Stockholm, styckegods; 17 Nov., skon. Nordstjernan, Anderson, Lübeck, barlast; jakt Karolina, Olsson, Norrköping, diverse; skon. Alma, Gothberg, Stockholm, diverse; ekon. Albion, Siltberg, Norrköping, barlast.

Utgångna: Från Klinte: 10 Nov., jakt Doris, Nyman, Wismar, kalk och trävaror; jakt Ida, Andersson, Öland, barlast; jakt Två Bröder, Sandelin, Stockholm, korn; 11 Nov., skon. Peder, Lindström, Pataholm, barlast, — Från Kappelshamn: 8 Nov., skon. Albion, Siltberg, Norrköping, spanmål; 5 Nov., skon. Karl Johan, Öhman, Karlshamn, kalk.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Visby: 31 Okt., skon. Konfidentia, Schulz, Wismar, tomt fartyg; galeas Kronprinsen, Johansson, Stockholm, salt. — Till Kappelshamn: 15 Okt., jakt Karolina, Olsson, Visby, barlast; 16 Okt., jakt Teodor, Toff.62, Klinte, barlast; 22 Okt., skon. Karl Johan, Pettersson, Söderköping, barlast; skon. Karolina, Pettersson, Stockholm, diverse; 27 Okt., skon. Karl Johan, Öhman, Landskrona, barlast; skon. Albion, Siltberg, Visby, barlast; 28 Okt., skon. Sofia, H.gqvist, Kalmar, sill; skon. Favoriten, Hägvall, Wismar, barlast; jakt Auna Kristina, Ohlsson, Norrköping, barlast.

Utgångna: Från Visby: 1 Nov., skon. Vilhelm, Bergedahl, Kappelshamn, trävaror; 2 Nov. jakt Maria, Hansson, Umeå, sten. — Från Kappelshamn: 18 Okt., jakt Teodor, Toffién, Örebro via Bläse; 24 Okt., jakt Karolina, Olsson, Norrköping; skon. Karl Johan, Pettersson, Vesterås; skon. Karolina, Pettersson, Stockholm, alla med kalk.

Till lärarinna

vid mindre folkskolan å Kappelshamn är fröken Anna Lundgren, Falköping, antagen.