Riksantiqvarien

Hildebrand anlände hit i tisdag och utreste samma dag till landebyden, der han bland andra kyrkor besökte Endre, Ekeby, Gothem och Norrlands. I sistnamda kyrka förefinnas åtskilliga märkligare färglagda kalkmålningor, som man vid ifrågasatt reparation anhållit få öfvermåla med limfärg, hvaremot riksantiqvarien emellertid uttalade sitt förbud.
Igår gjorde riksantiqvarien ett längre besök i Gotlands fornsal, derunder han fick tillfälle både att uttala sin tillfredsställelse öfver den utvidgade, rymliga och praktiskt inredda lokalen som ock att gifva åtskilliga goda anvisningar och råd vid samlingarnas förestående ordnande och katalogisering.
Öfveriatendenten Helge Zettervall ankom äfvenledes i lördags och har egnat sin tid härstädes dels åt studiet af våra fornlemningar, dels åt besök på landet uti Stånga, Lye, Burs och Etelhems kyrkor. Idag har hr Z. tagit del af förslaget om domkyrkans reparation, kvarjämte han äfven lärer ha satt sig omkring i fråga om det hyllande förslaget till stadsplan.
Hrr Hildebrand och Zettervall ämna i afton återvända till hafvudstaden.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Juni 1888
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *