Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg. Till Visby: 28 Juni, jakt Ida, Jonsson, Böda, barlast. — Till Slite: 21 Juni, skonert John, Karlsson, Söderhamp; 22 Juni, jakt Laurine Marie, Vidström, Söderhamn; 25 Juni, galeas Två BröderLöfqvist, Gefle; 27 Juni, jakt Adolf, Falk, Jettendahl; galeas Apollo, Karlström, alla i barlast.

Utgångna. Från Visby: 28 Juni, galea3 Hoppet, Johansson, Slite, barlast. — Slite: 21 Juni, jakt Maria, Hansson, Vesterås, kalk; 22 Juni, galeas Albertina, Viman, Libau, kalk; skonert Amor, Ahlqvist, Köbenhavn, trävaror; 26 Juni, jakt Laurine Marie, Vidström, Libau, galeas Vilhelm, Bergedahl, Hernösand; jakt Karolina Lyders, Kahl, Sundsvall; 27 Juni, galeas Två Bröder, Löfqvist, Gefle; skonert John, Karlsson, Nikolaistad, skonert Anna, Ruthström, Pite, alla med kalk.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juni 1888
N:r 52

Passagerarelista.

Från Stockholm med »Dagmar» 28 Juni: lektor Nilsson med fru samtjungfru, hrr Almqvist med fru, Forsman med fru, Eriksson, Schröder, Fahlström med fru, Liepe; fruarna Karlsson, Nordberg; fröken Vidström samt 18 däckspassagerare. — Med »Klintehamn» 29 Juni: doktor Bergström, hrr Hager, Virsén, Sihlbom, Nordberg, Planting-Bergloo, Liljeqvist; fruarna Lundin, Eriksson, Lundström; fröknarna Nehrman, Söderlund, Öberg, Virsén, Bergren.

Från Stettin med »Tjelvar» 28 Juni: doktor Koepsel, hrr Gerhardt, Gustafsson fruarna Ilse, Bergman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 Juni 1888
N:r 52

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg. Till Visby: 23 Juni, jakt Doris, Nyman Wismar, barlast ; 24 Juni, jakt Carolina, Österberg, Kalmar, barlast; skonert Henrik, Nyström, Newcastle, stenkol.

Utgångna: Från Visby: 22 Juni, jakt Ägir, Karlsson, Klinte, barlast.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Passagerarelista.

Från Stockholm med »Gotland» 23 Juni: ryttmästar Strussenfelt, kronofogden Ekelund, hrr Cramér, Malmros, Samuelsson, Cramér, Granberg, Schiött, L3atz, Bolin, Andersson, Bergman, Eklund; fruarna Thunborg, Landin, Hellgren; frök:na Tingberg, Graham, Jacobson, Nilsson. — Med »Tjelvar» 24 Juni: baron Wrangel, major Roserqvist, löjnant Sylvan, riksdagsman Liss O. Larsson, hrr Nerman, Almgren, Ericksson, Klint, Strömvall, Liedman, Klint, Kindström, Hedin, Klint, Sönstedt med fru, Blomgren, Bergvall, Andersson, Fristedt, Zattergren, Holmgren, Johansson, Reukmer (till Stettin), Lundin, Timgren, Engström, Ekberg, Johansson, Fredsberg, Lindström, Andersson, Carlberg, Johansson, Andersson, Hagen, Bjenson, Malmström, OCarlson, Lagerfelt, Ek; fruarna Ek, Lundström, Höglund; frök:na Molander, Holmqvist, Strömvall, Johanson, Högstadius samt 388 däckspassagerare. — Från Stockholm via Norrköping med »Dagmar» 24 Juni: redktör Axelsson, löjtnant Schenström, hrr Åkerman, Hohle, Ljuogberg, Wahlberg, Levin, Nilsson med frn, Rosendahl, Olsson, Sundstedt, Sjöberg, Eriksson, Hartman, Kärtzeh, Johansson, Fredmark, Yttergren, Wikström, Brunberg, Nilsson, Svensson, Hedlund, Nilsson, Bengtson, Andersson, Ljungqvist, Åberg, Swartz, Elgman, Johansson, Hammer, Andersson, Östliog; fruarna Sundstedt, Johanson, Wahlberg, Seger, Kindahl, Jersqvist; fröknarna Andersson, Johansson, Bolin, Pettersson.

Från Kalmar med »Visby» 24 Juni: kommendör Pantzerhjelm, fabrikör Hellgren, dokt.
Munck, hrr Hägg, Carlsson; friherrinnan Cederström med dotter; fröknarna Thomson, Clevback, Persson samt 23 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset.
Positivspelarebiträdet Joh. Gustaf Karlsson Lundqvist och ståltrådsarbetaren Stefanus Holjais, hvilka, såsom vi i måndagsnumret omtalade, stört hemfriden hos arbetaren Johan August Johansson uppe på Klinten, undergingo i lördags ransakning inför rådhusrätten å härvarande länsfängelse.
Målsägaren berättade om förloppet att Lundqvist och Holjais på aftonen kominit in i hans hus och gått bullrande uppför trappan samt att L., då han ville mota ut dem, ropat till honom: Tyst gubbe, kommer du ut, ska vi valsa med dig. Med lock och pock och genom hjelp af i buset boende arbetaren Lundberg hade de lyckats få ut svarandena, sedan Lundqvist dragit fram en knif, som han dock ej fälde app. Ännu en gång hade de kommit igen, men då godvilligt aflägsnat sig.
Lundqvist, först hörd, sade sig ej kunna annat än erkänna att det tillgått så som Johansson berättat, enär han vid tillfället varit så öfverlastad att han ingenting mindes, Äfven Holjais, som såg mycket olycklig ut, erkände mindes ingenting ferjack var så fuller, som jack kunde knapt schtå — sade han öppenbjertigt.
Angående de tilltalades lefnadsförhållanden berättade Lurdqvist att ban var född 5 Maj 1860 i Öjaby församling af Kronobergs län. Fadren Karl Gustaf Abrahamsson är snickare och bor i Vexjö. Upprepade gånger har L. vistats i hemmet, tjenat 3 år vid kronprinsens husarer, arbetat i Danmark omkring ett år samt nu senast från 17 Juni i fjor varit blträde hos positivspelaren Per Jönsson Flor från Skåne, hos hvilken han för sin tjensterre resor, kost, logis samt 120 kronor i årsön.
Holjais är född i Ungarn 1861, har varit i Stockholm ungefär 3 år, der han försörjt sig med försäljning af blecksaker m. m, för en annan ungrares räkning, Josef Filip, svensk undersåte. Som svarandena under hotelser inträngt i Johanssoos hus dock utan att föröfva något våld, dömdes de att böta 10 kronor för fylla hvardera samt för hemfridsbrott, Lundqvist 100 och Holjais 75 kronor, hvarjämte de försattes på fri fot.

Visby rådhusrätt.
Stört nattfriden hade natten moallan sistlidne torsdag och fredag styrmannen Per Herman Lyth och handelsbokhållaren Johan Sandelius. De hade i berusadt tilltånd uppe vid palissaderna högljudt exerceat med några läkter, hvilka sedan under buller kastats i gatan. Lyth dömdes till 15 och Sandelius till 25 kronors böter.

För oloflig handel hade allmänna åklagaren instämt omtalade ungerska undersåten Holjais, enär denne försålt blecksaker, ståltrådsarbeten o. d. utan tillstånd. Han dömdes till 25 kronors böter samt förlustig sitt lager.

Upphäfd dom. Som bekant hade Visby rådhusrätt dömt förre artilleristen Teodor Ytterberg till 50 kronors böter, för vanvördigt skrifsätt i målet om hunden Pran. Hofrätten har nu upphäft denna dom.

Från Visborgs slätt.
För disciplinfel, öfverträlande af lägerordvingen, ha löjtnanten M. G. Schenström och underlöjtnanten S. J. F. Sylvan undergått den förre 4 och den senare 2 dagars arrest.

Krigsrätt har hållits med beväringssoldaten nr 48 vid Visby kompani Karl Svensson från Österby, hvilken vid majorsförhör erkänt sig hafva från kamrater och befäl tillgripit2 portmonnäer innehållande 2 frimärken och 1 kr. 50 öre. Äfven inför krigsrätten erkände Svensson stölderna och dömdes på grund häraf för första resan snatteri till 2 mårvaders fängelse.
I lördags var för krigsrätten instämd beväringssoldaten nr 1 vid Hemse kompani Gunnar Niklas Anshelm Johansson, hvilken erkände sig hafva tillgripit en klocka med kedja samt en en portmonnä med inneliggande 5 öre. Äfven han dömdes till 2 månaders fängelse.
Flere andra stölder hafva föröfvats utan att man Jyckats komma gerningsmännen på spåren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Från sjön.

(Meddeladt af konsul Björkander). Skeppet Georg & Ludvig kapten Israelsson, afgick 21 Juni från Vifsta varf till Grimsby med trävaror.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Taxeringsnämden

för Visby, hvars utlåtande i dag justerats, har gjort nedannämda ändringar i bevillningsberedningens förslag till beskattning af inkomster för innevarande år:

Från bevillning befriades handl. L. Bachér, skollärarinnan Amalia Hansén, arbetaren Ekvall, handelsbiträdet K. S. Möllerströms enka och skomakaren Möllerström.
Landshöfning Poignant satt som ordförande vid nämdens sammanträden. I stället för kapten Ericsson, som var förhindrad att deltaga, var inkallad förste suppleanten handlanden Karl Degerman.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg. Till Slite: 15 Juni, galeas Albertina, Viman, Sundsvall; galeas Vilhelm, Bergedahl; Sundsvall; jakt Maria, Hansson Kalmar; 18 Juni, skonert Änna, Ruthström, Trelleborg; alla i barlast, skonert Amor, Ahlqvist, Katthammarsvik, trävaror; ångaren Lincoln, Samuelsson, Halmstad, tomt fartyg.

Utgångna: Från Visby: 21 Juni, slup Neptun, Pettersson, Öland, barlast; 22 Juni, galeas Apollo, Karlström, Rone, barlast. Från Slite: 18 Juni, jakt Två Bröder, Herlitz, kalk och slipstenar; 19 Juni, skonert August, Nilsson, Hudiksvall, kalk; 20 Juni, ångaren Liccoln, Samuelsson, Lule via Skellefte, mjöl; skoppet Kristina, Kindberg, Uleåborg, kalk; jakt Alvine, Strömlund, Gamla Karleby, kalk.

Visby torgpris:
21 Juni.
Fisk: färsk, Ål 30 till 40, Sik 20, Gädda 13 till 15, Aborre 10 till 12, Sarv och Mört 5 till 6 öre skålp., Torsk 40 till 60 öre lisp., Flundror 83 till 67 öre tjoget, Strömming 50 till 60 öre valen. — Fågel: Höns 75 öre st. Grädda: 80 öre kannan. — Grönsaker: Sparris 80 öre till 1:25 för 100 st., Spenat 17 och Rabarber 10 öre skålp., Sallad 5 öre hufvudet, Persilja och Dill 3 öre knippan, Parjolök 2 öre st. — Jordfrukter: Morötter 13 till 17, Rödbetor 25, Palsternackor 25 öre för 2 kannor, Rättickor 5 öre stycket, Redisor 6 öre knippan, Hvitkål 5 till 10, Blåkål 6, Grönkål 3 till 5 öre hufvudet, Brysselkål 50 öre kannap, Potatis 3:25 till 3:50 tunnan, 17 öre för 2 K:r, — Kött: Svin- 4:50 till 5 kr. liep. (80 till 35 öre skålp.), Nöt- 3 till 4 kr. liep. (18 till 38 öre skå!p.), Får 30 till 33 öre skålp., Killing 85 till 40 öre skålp., Kalf- 12 till 20 och Häst4 till 12 öre skålp. — Mjöl: af Hvete siktadt1:60 till 1:70 lisp.,, — Mjölk: oskummad 20 till 22 och skummad 10 örekannav. — Smör: 50 till 55 öre skålp., — Ägg: 55 till 60 öre tjoget.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1888
N:r 50

Passagerarelista.

Från Stockholm med »Visby» 21 Juni: mariningeniör Braune, major Kyllander, kapten Broander, ingeniör Arnell, hrr Goismer, hrr Gardell, Törnebladh, Magnusson, Forsell, Grönberg, Graesén, Larsson, Österberg; fru:na Molander, Theel med familj; frök:na Holmgren, Berg, Petterson, Procopé2, Lindgren, Strandberg samt 12 däckspassagerare. — Med »Klintehamn» 22 Juni: kapten Wahlborg, hrr Kinman, Lindström, Carlsson, Skärléa, Schenholm, Rydberg med fra, Hedman; fru:na Rundegren, Ruhtberg; frök:na Ullander, Retting, Bohlin, Nycander Lundgren, Skärlén, Lindström, Hoffman.

Från Stettin: med »Tjelvar» 21 Juni: hr Haartman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1888
N:r 50

Från landsbygden.

Södra Gotland, 21 Juni.
Ett välgörande regn föll härstädes i måndags och natten till samma dag, hvilket i hög grad uppfriskade både säd och öfriga växter. Allt är nu i full växtlighet och klädt i högtidsskrud; bättre hade det dock varit om ej temperaturen varit så låg hela tiden, och ännu kan ej sägas att någon verklig sommarvärme inträdt, då termometern visar blott omkring 8—12 gr. Cols. Till följd häraf har ock allt kommit på efterkälken detta år; dock tyckas råg- och hveteskördarne repa sig bra, då deremot klöfver och timotejvallarne se mycket klena ut, hvilket ej, då nu tiden är så långt framskriden, ger landtmännen hopp om en god foderskörd.

Som ett önskningsmål har jag af flere personer hört omtalas, att på denna tid erhålla någon extra tur eller lägenhet från Burgsvik till Stockholm, antingen med någon af Gotlandsbolagets båtar, eller ock med någon annan t. ex. »Dagmar», då det un flere gånger visat sig att »Klintehamn» varit otillräcklig för den mängd, såväl block och slipten, som ock andra varor, hvilka härifrån utskeppas, Datta förhållande gjorde sig särskildt gällande i lördags vid båtens tur på Burgsvik, då en hel mängd fraktgods måste stanna qvar, af brist på utrymme sades det.

Handeln med slip- och brynsten lär i år gå ganska trögt, enligt hvad för eder meddelare blifvit berättadt af åtskilliga skutskeppare, som på inrikes orter drifva handel med denna vara. Priset är äfven lågt.

Konfirmationsförhör med årets nattvardsungdom förrättades i söndags, inför en talrik åhörareskara, af kyrkoherden Kullin i Vamlingbo kyrka.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1888
N:r 50