Från landsbygden.

Södra Gotland, 21 Juni.
Ett välgörande regn föll härstädes i måndags och natten till samma dag, hvilket i hög grad uppfriskade både säd och öfriga växter. Allt är nu i full växtlighet och klädt i högtidsskrud; bättre hade det dock varit om ej temperaturen varit så låg hela tiden, och ännu kan ej sägas att någon verklig sommarvärme inträdt, då termometern visar blott omkring 8—12 gr. Cols. Till följd häraf har ock allt kommit på efterkälken detta år; dock tyckas råg- och hveteskördarne repa sig bra, då deremot klöfver och timotejvallarne se mycket klena ut, hvilket ej, då nu tiden är så långt framskriden, ger landtmännen hopp om en god foderskörd.

Som ett önskningsmål har jag af flere personer hört omtalas, att på denna tid erhålla någon extra tur eller lägenhet från Burgsvik till Stockholm, antingen med någon af Gotlandsbolagets båtar, eller ock med någon annan t. ex. »Dagmar», då det un flere gånger visat sig att »Klintehamn» varit otillräcklig för den mängd, såväl block och slipten, som ock andra varor, hvilka härifrån utskeppas, Datta förhållande gjorde sig särskildt gällande i lördags vid båtens tur på Burgsvik, då en hel mängd fraktgods måste stanna qvar, af brist på utrymme sades det.

Handeln med slip- och brynsten lär i år gå ganska trögt, enligt hvad för eder meddelare blifvit berättadt af åtskilliga skutskeppare, som på inrikes orter drifva handel med denna vara. Priset är äfven lågt.

Konfirmationsförhör med årets nattvardsungdom förrättades i söndags, inför en talrik åhörareskara, af kyrkoherden Kullin i Vamlingbo kyrka.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1888
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *