Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset.
Positivspelarebiträdet Joh. Gustaf Karlsson Lundqvist och ståltrådsarbetaren Stefanus Holjais, hvilka, såsom vi i måndagsnumret omtalade, stört hemfriden hos arbetaren Johan August Johansson uppe på Klinten, undergingo i lördags ransakning inför rådhusrätten å härvarande länsfängelse.
Målsägaren berättade om förloppet att Lundqvist och Holjais på aftonen kominit in i hans hus och gått bullrande uppför trappan samt att L., då han ville mota ut dem, ropat till honom: Tyst gubbe, kommer du ut, ska vi valsa med dig. Med lock och pock och genom hjelp af i buset boende arbetaren Lundberg hade de lyckats få ut svarandena, sedan Lundqvist dragit fram en knif, som han dock ej fälde app. Ännu en gång hade de kommit igen, men då godvilligt aflägsnat sig.
Lundqvist, först hörd, sade sig ej kunna annat än erkänna att det tillgått så som Johansson berättat, enär han vid tillfället varit så öfverlastad att han ingenting mindes, Äfven Holjais, som såg mycket olycklig ut, erkände mindes ingenting ferjack var så fuller, som jack kunde knapt schtå — sade han öppenbjertigt.
Angående de tilltalades lefnadsförhållanden berättade Lurdqvist att ban var född 5 Maj 1860 i Öjaby församling af Kronobergs län. Fadren Karl Gustaf Abrahamsson är snickare och bor i Vexjö. Upprepade gånger har L. vistats i hemmet, tjenat 3 år vid kronprinsens husarer, arbetat i Danmark omkring ett år samt nu senast från 17 Juni i fjor varit blträde hos positivspelaren Per Jönsson Flor från Skåne, hos hvilken han för sin tjensterre resor, kost, logis samt 120 kronor i årsön.
Holjais är född i Ungarn 1861, har varit i Stockholm ungefär 3 år, der han försörjt sig med försäljning af blecksaker m. m, för en annan ungrares räkning, Josef Filip, svensk undersåte. Som svarandena under hotelser inträngt i Johanssoos hus dock utan att föröfva något våld, dömdes de att böta 10 kronor för fylla hvardera samt för hemfridsbrott, Lundqvist 100 och Holjais 75 kronor, hvarjämte de försattes på fri fot.

Visby rådhusrätt.
Stört nattfriden hade natten moallan sistlidne torsdag och fredag styrmannen Per Herman Lyth och handelsbokhållaren Johan Sandelius. De hade i berusadt tilltånd uppe vid palissaderna högljudt exerceat med några läkter, hvilka sedan under buller kastats i gatan. Lyth dömdes till 15 och Sandelius till 25 kronors böter.

För oloflig handel hade allmänna åklagaren instämt omtalade ungerska undersåten Holjais, enär denne försålt blecksaker, ståltrådsarbeten o. d. utan tillstånd. Han dömdes till 25 kronors böter samt förlustig sitt lager.

Upphäfd dom. Som bekant hade Visby rådhusrätt dömt förre artilleristen Teodor Ytterberg till 50 kronors böter, för vanvördigt skrifsätt i målet om hunden Pran. Hofrätten har nu upphäft denna dom.

Från Visborgs slätt.
För disciplinfel, öfverträlande af lägerordvingen, ha löjtnanten M. G. Schenström och underlöjtnanten S. J. F. Sylvan undergått den förre 4 och den senare 2 dagars arrest.

Krigsrätt har hållits med beväringssoldaten nr 48 vid Visby kompani Karl Svensson från Österby, hvilken vid majorsförhör erkänt sig hafva från kamrater och befäl tillgripit2 portmonnäer innehållande 2 frimärken och 1 kr. 50 öre. Äfven inför krigsrätten erkände Svensson stölderna och dömdes på grund häraf för första resan snatteri till 2 mårvaders fängelse.
I lördags var för krigsrätten instämd beväringssoldaten nr 1 vid Hemse kompani Gunnar Niklas Anshelm Johansson, hvilken erkände sig hafva tillgripit en klocka med kedja samt en en portmonnä med inneliggande 5 öre. Äfven han dömdes till 2 månaders fängelse.
Flere andra stölder hafva föröfvats utan att man Jyckats komma gerningsmännen på spåren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *