Auktion vid Hammars i Norrlanda.

Genom offentlig frivillig auktion, som torsdagen den 26 Februari från kl. 10 f. m. förrättas vid Hammars i Norrlanda, låter hommansägaren Oskar Nordvall derstädes, i anseende till aftlyttniag, till deo högstbjudande försälja sitt ägande bemman 1/8 mantal Hammars och en del at lösöreboet, såsom ett i godt stånd varande tröskverk, en smedbälg, fiskredskap af hvarjebanda slag, såsom fiskgarn, nät, båtar, segel, 2 strandbodar, 1/3 i en qvarn som drifves med vatten och 1/5 del i den s. k. Butrefs såg, jämte annat, som ej så noga kan uppräknas.
Hemmanet 1/8 mantal Hammars är försedt med goda åbygnader, ladugårdsbygnader, nyligen uppförda af trä under spåntak, att af blitvande köpare genast tillträdas. Hemmanet är fritt från s. k. lifstidg ondantag, har särdeles goda -ägor, och är utsådt 3 tunnor höstsäde, god hårdvalls äng, som lemnar omkring 11 häckar hö årligen; skog finnes till husbehof och äfven till afsalu. Det finnes god tillgång på hafstång eller s. k. släke, och ett förmånligt fjällfiske som lemnar en inkomst omkring 300 kronor årligea. flemmanet utbjudes dels i mindre lotter dels ock i sin helbet med förbehållen pröfningsrätt, att antaga eller förkasta.
Skalle köp icke komma till stånd, så utarrenderag det på tid och vilkor som vid auktionen uppgifvas. Betalningsvilkoren för fastigbeten uppgifvas vid utropet, dock bör godkänd säkerhet ställas om så fordras. För lösa egendomen lemnas godkände köpare 3 månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 10 Februari 1891.
L. P. CHRISTENSSON.

Kronoutskylderna

Uppbäras i nora häradet:
Januari 27 kl. 10 f. m, med Vänge pastorat i Bjerges jernvägsstationshus; 28 kl. 9 f. m. med Sjonhem pastorat dersammastädes; 29 kl. 9 t.m. med Östergarn pastorat vid Ganne; 30 kl. 10 med Kräklingbo pastorat och Norrlanda socken vid Kräklinge; 31 kl. 9 med Dalhem pastorat i Dalhem sockenstuga;
Februari 2 kl. 10 f. m. med Visby norra socken och Endre pastorat å kronofogdekonvtoret; 3 kl. 10 med Barlingbo pastorat dersammastädes; 4 kl. 10 med Roma pastorat dersammastädes; 5 kl. 10 med Follingbo pastorat dersammastädes 6 kl. 10 med Fole pastorat dersammastädes; 7 kl. 10 med Veskinde pastorat dersammastädes; 9 kl. 10 med Martebo pastorat dersammastäder; 10-kl. 10:med Stenkyrka socken dersammastädes; 11 kl. 10 med Hörsne pastorat dersammastädes; 18 kl. 10 med Tingstäde socken vid Myrväller; 19 kl. 9 med Rute och Fleringe socknar hos bandlanden J. Nyman vid Fårösund; 20 kl. 9 med Fårö och Bunge socknar dersammastädes; 21 kl. 9 med Lärbro socken bos handl. H. Hägvall Storungs; 23 kl. 9 med Hangvar pastorat hos Osterman Snäckers; 24 kl. 10 med Helvi sockea vid Norrgårda; 25 kl. 9 med Othem pastorat i värdshuset vid Slitehamn; 264kl. 710 med Gothem socken dersammastädes; 27. kl. 9 med Källunge och Hejnum pastorat vid Gute.
Mars 20kl, 11—12 f.m. med arrendatorerne at kronans domäner, i norra kronofogdekontoret.

I södra häradet:
Januari 30 kl. 8 f.m. med Garda pastorat i Etelhema skolhus; samma dag kl. 11 med Alskog pastorat i Etelhems skolhus; 31 kl. 9 När pastorat i Närs skolhus.
Februari kl. 2 kl. 9.med Burs pastorat i Burs skolhus; 3 kl. 9 med Rone pastorat hos konsul L. Cramér; 4 kl. 9 med Hafdhems socken i Hafdhems skolhus; samma dag kl. 12 med Habblingbo socken i Hafdhems skolhus; 5 kl. 9 med Öjapastoran och Fide socken i Öja skolhus vid kyrkan; 6 kl. 9 med Vamlingbo pastorat i Vamlingbo skolhus; 7 kl. 9 med Grötlingbo socken i Grötlingbo skolhus; samma dag kl 12 Näs socken i Grötlingboskolhus; 9 kl. 8 med Lefvide och Fardhems; pastorat; (10 kl. 9 med Ejsta pastorat och Silte socken; 11 kl. 9 med Alfva pastorat, alla å Burge gästgifvaregård i Lefvide socken; 16 kl. 8 med Klinte pastorat i skolhuset å hamnen; 17 kl. 8 med Sanda pastorat i Sanda skolkus; 18 kl. 9 med Hejde pastorat i Hejde skolhus; 19 kl. 9 med Eskelhems pastorat i Eskelhems. skolhus; 23 kl. 9 med Stenkumla pastorat i Stenkumla skolhus; 24 kl. 1/2 10 med Vall och Atlingbo pastorater i Vall skolhus; 25 kl. 5 e. m. med Visby södra landsförsamling å häradsskrifvarekontoret.

Från landsbygden.

Norrlanda, 18 Jan.
Vinterarbetena fortgå med ifver. Alla vattendrag äro körbara; men med slädförot är det dock, då detta skrifves, mindre välbestäldt; ty körbanorna äro alltför »muddriga», som allmogen på sitt språk uttrycker sig.
Vid socknens enda ångsågverk råder en liflig verksamhet; ty en hvar arbetar ju för att få något att köra till trävarubandlanden.

En räf kom för några dagar sedan inspringande å Burs gårdstomt. Mickel som, litet hufvudyr, fann sig tvungen att försvara sig mot en hårdt förföljande hund, fattade posto i en mellan en tröskverkspelare och laduväggen befintlig öppning. Gårdens ägare landtbrukaren P. Johansson, som för tillfället var sysselsatt i närheten, skyndade naturligtvis, då han fick se gynnaren, att med något tilihygge förpassa gunstig herrn till de sälla jagtmarkerna.

Åsenaste kommunalstämma, väcktes förslag att utsträcka telefonledningen från Gothem till Norrlanda skolhus via Butrefs. Skollärare Östman och hr O. Johansson Butrefs flngo i uppdrag att åstadkomma och å extra kommunalstämma förete kostnadsförslag, jämte nödiga upplysningar angående ledningens uppsättande. Förslaget, som afser en socknen gemensamt tillhörig ledning, mottages naturligtvis med blandade känslor; ty en stor del af gubbarne anse, att de nödiga nyheterna, nu gom förut, bäst fortskaffas genom de härstädes i mängd befiatliga, delvis utifrån »införskrifna», delvis inom socknen »tillverkade» tvåbenta telefonerna.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 31 December 1890:
Othem: födda 19, döda 11, inflyttade 74, utflyttade 105, vigda 4 par; minskning 23; folkmängd 1,007.
Boge: födda 8, döda 6, inflyttade 22, utflyttade 19, vigda 1 par; ökning 5; folkmängd 472.
Follingbo: födda 9 (6 m. 2 qv.), döda 5 (4 m. 1 qv.), inflyttade 90 (54 m. 36 qv.), utflyttade 90 (49 m. 41 qv.), vigda 7 par; ökning 4; folkmängd 474 (237 m. 237 qv.).
Akebäck: födda 5 (4 m. 1 qv.), döda 2 (1 m. 1 qv.), inflyttade & (2 m. 3 qv.), utflyttade 9 (5 m. 4 qv.), vigda 0 par; minskning 1; folkmängd 158 (78 m. 80 qv.) Gothem: födda 22 (17 m. 5 qv.), döda 6 4 m. 2 qv.), inflyttade 19 (7 m. 12 qv.) utflyttade 37 (19 m. 18 qv.), (vigda 5 par; minskning 2; folkmängd 6386 (305 m. 331 qv.).
Norrlanda: födda 2 (1 m. 1 qv.), döda 1 (man), inflyttade 18 (7 m. 11 qv.), utflyttade 9 (3 m. 6 qv.); vigda 2 par; ökning 10; folkmångd 292 (139 m, 153 qv.).
Eskelhem: födda 17, döda 11, inflyttade 39, utflyttade 51, vigda 3 par; minskning 6; folkmängd 757.
Tofta: födda 10, döda 7, inflyttade 12, utflyttade 25, vigda 3 par; minskning 10; folkmängd 734.
Sjonhem: födda 4, döda 2, inflyttade 22, utflyttade 32, vigda 2 par; minskning 8; folkmängd 304.
Viklau: född 1, död 1, inflyttade 14, utflyttade 19, vigda 3 par; minskning 5; folkmängd 206.
Rone: födda 21 (11 m. 10 qv.), döda 12 (5 m. 7 qv.), inflyttade 32, utflyttade 54, vigda 4 par; minskning 13; folkmängd 1,044.
Eke: födda 5 (3 m. 2 qv.), döda 1 (qv.), inflyttade 17, utflyttade 31, vigda 1 par; minskning 10; folkmängd 243.
När: födda 19 (9 m. 10 qv.), döda 14 (6 m. 8 qv.), inflyttade 25, utflyttade 53 vigda 4 par; minskning 23; folkmängd 1,082.
Lau: födda 9 (5 m, 4 qv.), döda 12 (8 m. 4 qv.), inflyttade 15, utflyttade 24, vigda 2 par; minskving 12; folkmängd 517.
Kräklingbo: födda 10 (4 m. 6 qv.), döda 4 (1 m. 3 qv.), inflyttade 25 (13 m. 12 qv.), utflyttade 15 (6 m. 9 qv.), vigda 0 par; ökning 16, folkmängd 423 (202 m. 221 qv).
Ala: födda 5 (2 m. 3 qv.), döda 5 (2 m. 3 qv.), inflyttade 14 (6 m. 8 qv.), utflyttade 20 (9 m,. 11 qv.), vigda 0 par; minskning 6; folkmängd 296 (135 m, 161 qv.).
Anga: födda 6 (3 m. 3 qv.), döda 8 (3 m. 5 qv.), inflyttade 24 (8 m. 16 qv.), utflyttade 27 (13 m. 14 qv.), vigda 3 par; minskning 5; folkmängd 303 (148 m. 155 qv.).
Hafdhem: födda 12, döda 7, inflyttade 24, utflyttade 45, vigda 4 par; minskning 12; folkmängd 681 (324 m, 357 qv.).
Näs: födda 4, döda 3, inflyttade 19, utflyttade 20, vigda 1 par; minskning 0; folkmängd 408 (202 m. 206 qv.).
Grötlingbo: födda 11 (6 m. 5 qv.), döda 10 (2 m, 8 qv.), inflyttade 20 (9 m. 11 qv.), utflyttade 22 (7 m. 15 qv.), vigda 3 par; minskning 1; folkmängd 630.
Fide: födda 4 (2 m. 2 qv.), döda 7 (2 m. 5 qv.) inflyttade 14 Å m. 10 qv.), utflyttade 8 (4 m. 4 qv.), vigda 1 par; ökning 3 folkmängd 322.
Östergarn: födda 9 (4 m. 5 qv.), döda 11 (7 m. 4 qv.), inflyttade 17 (7 m. 10 qv.), utflyttade 24 (11 m. 13 qv.), vigda 2 par; minskning 9; folkmängd 681 (332 m. 350 qv.).
Gammalgarn: födda 10 (7 m, 3 qv.), döda 3 (1 m. 2 qv.), inflyttade 17 (9 m. 8 qv.), utflyttade 13 (8 m. 3 qv.), vigda 1 par; ökning 11; folkmängd 471 (230 m. 241 qv.).
Ardre: födda 8 (3 m. 5 qv.), döda 3 (2 m. 1 qv.), inflyttade 27 (9 m. 18 qv.), utflyttade 40 (14 m. 26 qv.), vigda 1 par; minskning 8; folkmängd 498 (224 m. 274 qv.).
Sanda: födda 17 (5 m. 12 qv.), döda 6 (5 m. 1 qv.), inflyttade 38, utflyttade 47, ökning 2, folkmängd 827 (374 m. 453 qv.).
Mästerby: födda 5 (8 m. 2 qv.), döda 6 (2 m. 4 qv.), inflyttade 22, utflyttade 23; minsNnlg 2; folkmängd 393 (188 m. 205 qv.).
Vestergarn: födda 5 (4 m. 1 qv.), döda 7 m., inflyttade 28, utflyttade 24; ökning 2; folkmängd 339 (169 m. 170 qv.).
Endre: födda 8 (6 m, 2 qv.), döda 7 (3 m. 4 qv.), inflyttade 40 (22 m. 18 qv.), utflyttade 48 (26 m, 22 qv.), vigda 1 par; minskning 7; folkmängd 348 (169 m. 179 qv.).
Hejdeby: födda 3 (1 m. 2 qv.), död 1 m., inflyttade 12 (7 m, 5 qv.), u:flyttade 28 (17 m. 11 qv.); minskning 14; folkmängd 194 (95 m. 99 qv.).

Auktion i Norrlanda.

Genom offentlig, frivillig auktion, som måndagen den 22:dra innevarande December kl. 12 middagen förrättas vid Petsarfve i Norrlanda, låta förmyndarne för omyndiga Hilma Johanna Pettersson, med rättens tillstånd, till den högstbjudande försälja bemälda omyndiga i fädernearf tillskiftade 5/64 mtl Pets arfve och 5/128 mantal Broa i förenämda socken, sådana dessa hemmansdelar nu befionas. Af köpeskillivgen, för hvars erläggande godkänd säkerhet skall ställas, erlägges 1/3 genast eller sist åtta dagar efter auktionen, och förbehålles pröfningsrätt å blifvande anbud.
Skulle ej antagligt köpeanbud erbållag, komma nämda hemmansdelar vid samma tillfälle att utbjudas på arrende under vissa år; och blifva köpe. eller arrendevilkoren närmare meddelade vid auktionstillfället.
Kräklingbo d. 3 December 1890.
Elter avmodan,
BERNH. BOLIN.

Genom offentlig, frivillig auktion,

som måndagen den 22:dra innevarande December kl. 12 middagen förrättas vid Petsartve i Norrlanda, låta förmyndarne för omyndiga Hilma Johanna Pettersson, med rättens tillstånd, till den högstbjudande försälja bemälda omyndiga i fäderneat tillskiftade 5/64 mtl Petsarfve och 5/128 mantal Broa i förenämda socken, sådana dessa hemmansdelar nu befinnas. Af köpeskillingen, för hvars erläggande godkänd säkerhet skall ställas, erlägges 1/3 genast eller sist åtta dagar elter auktionen, och förbehålles pröfningsrätt å blifvande anbud.
Skulle ej antagligt köpeanbud erhållag, komma nämda hemmansdelar vid samma tillfälle att utbjudas på arrende under vissa år; och blifva köpe. eller arrendevilkoren närmare meddelade vid auktionstillfället.
Kräklingbo d. 3 December 1890.
Efter anmodan,
BERNH. BOLIN.

Genom offentlig auktion,

som förrättas onsdagen den 26 November, låter hemmavsägaren L. P. Hejdenberg, Aurungs i Norrlanda, till den högstbjudande försälja sina ägande bemmansdelar 5/32 mantal Ekeskogs och 245/4096 mavtal Björke allt i Norrlanda socken att af blifvande köpare genast tillträdas, samt ett större parti qvistved vid Aurungs i den så kallade Kajsarehagen. Hemmansdelarne äro obebygda och äro belägna i en särdeles god och bördig trakt, ha goda ägor, skog öfver husbebof, utbjudas dels i mindre lotter, dels ock hvarje bemman i sin helhet, med förbehållen pröfoingsrätt att antaga eller förkasta blifvande anbud. Betalningsjämte öfriga vilkoren bli förmånliga och uppgifvas vid auktionen.
Auktionen börjas kl. 10 f.m. vid Eke skogs och 2 e.m. vid Aurungs i nämde hage.
Hörsne den 17 November 1890.
L. P. CHRISTENSSON.

Lagfart

har af Visby rådhusrätt under sistlidne Oktober månad meddelats å hus och tomt nr 28 i Norderrotens 2 qvarter å fri grund, hvilken fastighet arbetarne J. O. Höglund, K. J. Höglund och Ö. A. Höglund för 4,400 kr: köpt af husbonden Lars Nordström.
Ofarbar blir vägen mellan Aurungs gård i Norrlanda och Gothems kyrka onsdagen 12 dennes till följd af brolagning.

Auktion i Norrlanda.

Torsdagen den 13:de November från kl. 11 f.m, kommer genom offentlig och frivillig auktion, som förrättas hos hemmansägaren Lars Johansson, Butrefs i Norrlanda, att till den högstbjudande försäljas större delen af yttro lösöreboet, bestående af 3 st. goda arbetshästar, 4 st. kor, vagvar, kälkar, plogar, harfvar, en hackelsemaskin, 50 kastar sågad affallsved samt ett parti qvistved på omkring 15 tunnland, som utbjudes i mindre lotter i den så kallad Vatfalshage i värheten af Butrefs gård.
Godkände köpare erhålla betalningsanstånd i 3 månader, andra betala gevast eller vid anfordran.
Hörsne den 4:de November 1890.
O. J. LARSSON.

Gotlands hypoteksförenings

uppbörd af årsinbetalningar för innevarande år bar af styrelsen blifvit atsatt att försiggå i dess kontor å nedannämda dagar i November månad från kl. 10 f. m. till kl. 3 e. m. nväml:
Lördagen den 1 med delägare i Stenkumla, Träkumla, Vesterhejde, Eskelhem, Tofta, Sanda, Mästerby, Vestergarn, Vall, Hogrän, Roma, Björke, Hejde och Väte socknar.
Måndagen den 3 med dito i Atlingbo, Sjonhem, Viklau, Vänge, Buttle, Guldrupe, Halla, Ganthem, Dalhem, Hörsne, Bara, Gothem, Norrlanda, Endre, Hejdeby, Källunge och Vallstena socknar.
Tisdagen den 4 med dito i Visby, Follingbo, Akebäck, Barlingbo, Ekeby, Fole, Lokrume, Bro, Veskinde, Lummelunda, Martebo, Stenkyrka, Tingstäde, Hejnum och Bäl socknar.
Onsdagen den 5 med dito i Hangvar, Hall, Fårö, Bunge, Rute, Fleringe, Lärbro, Hellvi, Othem, Boge, Kräklingbo, Ala, Anga, Ardre, Gammalgarn och Östergarns socknar.
Torsdagen den 6 med dito i Alskog, Lye, Garda, Etelhem, Lau, När, Burs, Stånga, Klinte, Fröjel, Ejsta, Sproge, Levide och Gerum socknvar.
Fredagen den 7 med dito i Fardhem, Linde, Löjsta, Rone, Eke, Hemse, Alfva, Hafdhem, Näs, Hablingbo, Silte, Grötlingbo, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar.
Afgifterna kunna sändas med posten, då qvitto, om postporto medföljer, efter uppbördens slut och då tid dertill gitves, blir utsändt.
För lån, som af delägare bekommits före år 1871, behöfver ej erläggas förvaltningsbidrag.
För tidg vinnande under uppbörden uppmanas vederbörande betalningsskyldige att uppgifva nummer å sina lån och må hvar och en passa på den dag han är inkallad.
De personer, som blifvit ägare af i Föreningen belånade hemman, men icke skriftligen öfvertagit sina lån, anmanag att pu fallgöra detta, hvartill fordras att ägarena sjelfva skola infinna sig, försedde med vederbörliga åtkomst handlingar.
Visby i Gotlands Hypsateksförenings kontor den 15 Oktober 1890.
Å styrelsens vägnar:
C. W. GARDELL.
J. E. Ihre.