Domkapitlet

har i skrifvelse till k. m:t föreslagit, att inkomsterna af Visby stifts biskopsämbete och den dermed förenade kyrkoherdebefattningen måtte tillfalla stiftets bygnadskassa från 1 Maj 1885 till I Maj 1886 samt presterskapets enke- och pupillkassa från sistnämde tid till 1 Maj 1887.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Auktion vid Ansarfve i Stenkumla.

Genom offentlig och frivillig auktion, som kommer att förrättas vid Ansarfve i Stenkumla tisdagen den 3 (tredje) nästkommande Februari från kl. 10 f.m.,låter Ernst Johansson. derstädes till deu högstbjudande försälja en stor del ganska värdefull lösegendom, bestående af, bland annat: polerade och oljemålade möbler, såsom bord, stolar, sängar, en fruntim mersbyrå, vägg- och toalettspeglar, en skänk; hvarjehanda husgerådssaker af trä, jern, koppar och tenn, en inmurad gryta och en väfstol m. m.; kreatur, såsom 2:ne goda ston och en’våcker 4-årig ung häst, ett par dragoxar, 3:ne mjölkkor, en qviga, en tjurkalf och 7 st får; köroch ”åkerbruksredskap, hvaraf en resvagn, 5 arbetsvagnar, en ressläde, 3 par arbetskälkar, 1 par bättre sådana, vrångoch foderhäckar, vänd- och spetsplogar, bill-, klös- och jernpinnharfvar, en mullfösa och en kornvält, 2:ne potatiskistor, gödselbräder, flere par långstegar, 2:ne vindmaskiner, 1 bättre sädesridsel, en hackelsemaskin, en hästräfsa, 1 par bättre läderselar, 2 par arbetsselar, svänglar, oxok, dragkettingar, spadar, yxor, pickor, jernspett, gåfflar, grepar, hötjugor, sigdar och liar, hammare och tänger samt ett vattensågblad och ett större parti tort snickarevirke m m. som ej så utförligt här oppräknas.
Med betalningen lemnas åt endast fullt säkre och vederhäftige köpare anstånd till den 1 nästkommande September, hvaremot andra måste betala koatant eller aflemna af mig godkänd borgen.
Sanda den 19 Januari 1885.
JOHN H. SMEDBERG
anmodad auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Auktion Björke i Norrlanda.

Fredagen den 6 nästk. Februari från kl. 10 f.m. låter hemmansegaren N. Liljegren, Björke i Norrlanda, genom offent: lig auktion till den mestbjudande försälja sina hemmansdelar 1/128 mantal Björke och 1/20 mantal Burs att af blifvande köpare genast tillträdas, samt diverse lösegendom, bestående af huegerådesaker af hvarjehanda slag, körredskap, såsom vagnar, kälkar, vråog- och foderhäckar, vändoch spetsplogar, sladd, kornvält, selar, ett parti taktegel, ett hästkreatur ochen ko, som snart skall kalfva. För lösa egendomen lemnas godkände köpare anstånd med betalningen till den 1 nästk. September och för fastigheterna blifva vilkoren tillkänna gifna före utropet.
Hörsne den 28 Januari 1885.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Administratorerna

i Olof Olofssons och hans hustrus vid Digrans i Sundre afträdda bo låta medels offentlig auktion, som lördagen den 7:de instundande Februari å stället förrättas från kl. 10 f.m., till den högstbjudande försälja boets fastigheter 1/16 mtl Digrans och 1/16 mtl Tomase i Sundre socken, hvilka undergått laga skifte och dervid erbållit endast ett skifte hvardera af god och -bördig beskaffenhet. I hemmansdelarne, hvaraf den senare är bebygd, finnes ett intecknadt amorteringslån å 1,100 kr., hvilket af en blifvande köpare kan få öfvertagas, blifvande öfriga vilkor före utropet tillkännagifna. Vid samma tillfälle försäljes äfven boets lösegendom, bestående af koppar, malm och jernsaker, diverse träkärl, möbler, sängkläder och linne; åt skilliga fiskredskap, åker- och körredskap, tröskverk med hus, vindmaskin m. m.; kreatur, såsom hästar, kor, ungnöt, lam och gäss, jämte annat, som här ej så noga kan uppräknas.
Betalningsanstånd lemnas godkände inropare af lösa egendomen till den 1:sta nästkommande Oktober.
Vamlingbo & Nora den 20:de Januari 1885.
Efter anmodan,
N. L. OLSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Dödsfall Thor August

Att vår lille älskade son Thor August, fridfullt afled i Visby den 28 Januari 1885 i en ålder af 8 mån. och 10 dagar, sörjd af oss och syskon, varder härmed delgifvet deltagande slägt och vänner.
Emelie och Emil Lyberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Slagsmålet utanför stadshotellet. Dom afkunnvades i förgår i detta förut omnämda mål mellan handlande Karl Lundin och bagare Lindbom. Lundin ålades att med ed, om han det förmådde, intyga, att han ej med handen eller med käpp tilldelat Lindbom några slag, hvarjämte ett vittnesberättelse, hvilket uppgifvit sig hafva med en käpp slagit Lindbom på händerna, förklarades ej vara laga bevis.

Till tio kronors böter faldes arbetaren Karl Johan Herman Klint, emedan han tagit befattniog’ med en af numera aflidne f. artilleristen Oskarsson stulen kappsäck, hvars oärliga åtkomst han bort hafva anledning misstänka, Klint, född 1863 i Lärbro, flyttade 1882 till Stockholm, hvarifrån han hitkom till Visby sistl. sommar.

För våld mot kapten H. Lindström har, såsom förut nämts, f. artilleristen Fraus Rudolf Axel Öman varit åtalad men nekat för våldet. Tvänne vittnen, artillerister, fom intygat, att Öman begått våldet, sökte han Aa emedan kapten L. var deras förman. Rätten ogillade jäfsanmärkningen. Målet öfverlemnades till dom.
Öman är född 1860 här i Visby.
— För våld mot husbonden Karl Hellgren, Nygårds i Atlingbo, var f. ariilleristen Axel Teodor Ytterberg instämd. Han vidhöll sitt nekande, hvarför målet uppsköts till 16 Februari.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.

Från landsbygden.

Januaritorgdagen
i Hemse var talrikt besökt, men affärerna föreföllo särdeles tröga. Dock afslutades åtskilliga köp till högst olika pris. Medelprisen kunna i korthet angifvas så här: ordinära arbetshästar 200, oxar 125, tjurar 75, kor 65 och qvigor 40 kronor stycket; torgförda voro dessutom en mängd mindre hästar och unga stutar, som ej funno köpare.

En eldkula
eller meteor syntes på. nordöstra himlen ungefär half 8 på qvällen förliden tisdag 20 Jan.
Med rödgult sken och liknande en glödgad kanonkula sänkte den sig, tills den ej mera kunde skönjas, hvarunder man tyckte sig höra ett fräsande ljud.

Sjukligt
är det på land. Särskildt är lunginflammation gängse och oftast med dödlig utgång. Difteri och halsfluss likaså.

Igelsjukan
bland fåren fortfar. Många hafva förlorat allå sina får, I Hablingebo, hvarest fåren gå ute hela året, funnos en hel mängd helt nyligen liggande döda i skogen. Hvart man hör, klagas öfver att lammen dö.

Det må påpekas
såsom emot gällande lag och ordning, att Decemberkyrkostämman för 1884 hålles i Januari 15. Detta har en kyrkostämmo-ordförande låtit ske utan att för församlingen ens något skäl för dröjsmålet uppgifvits. Ifrågavarande ordf. håller, när det gäller andra, strängt på laglydighet.

En gåfva
har Sundre församling för långvarig och tro gen tjenst öfverlemnat till skollärare Kristoffer Högberg, som 1 d:s med pension frånträdde sin tjenst. Gåfvan, bestående af en kaffe- och gräddkanna af silfver, blef efter gudstjenstens slut af kyrkoherden Kullin till honom öfverlemnad, hvarvid han i slående ordalag tackade den gamle för det nit och den osparda möda, han ådagalagt vid uöfvandet af sitt kall, hvarpå skolläraren uttryckte sin tacksamhet till församlingen.
Till skollärare i Sundre har fröken Berta Berglund blifvit vald.

En anka
har en brefskrifvare till tidningen utsläpt, då han berättat, att en last sandsten utskeppats från Burgsvik till Köbenhavn för återuppbyggande af Kristiansborgs slott. En ångare, »Åuna», afgick visserligen härifrån julafton med omkr. 6000 kbf. sten till Stockholm, hvilken sten skulle användas till bygnader derstädes. På tal om sandsten så uppköper

Gotlands slipstensbolag
i år, i likhet med de föregående åren, slipsten. Deras lager tros i år komma act öfverstiga fjorårets inköpssamma, som var omkr. 59,000 kronor. Då man vet, att ingen sten i Sverige säljes under dubbla tillverkningsvärdet och att i Danmark och Finland priset är 8 gånger samma värde, så är detta för södra Gotland en stor inkomstkälla. Tager man då det Hallströmska brottet med i räkningen, som under hela året sysselsätter en del arbetare och som lemnat en hjelplig daglön (20 öre i timmen), så har arbetaren härstädes iogen orsak att klaga öfver dåliga tider, helst som prisen på lifsförnödenheterna i år äro billiga.

Oster ute
hörde jag berättas, att vid det nyupptäckta grundet omkr. 5 mil utanför Östergarnholm har förlidet år af fiskare från Herrvik gjorts trenne undersökningar, hurnavida ett lönande fiske derstädes kan erhållas, och har det visat sig, att en myckenhet fisk der uppehåller sig.
En person från södra Gotland hade i fjor för detta ändamål utrustat en jakt, som vid observationerna användes. Såväl landshöfdingen som en af Gotlands riksdagsmän har lofvat att verka för saken. Önskligt vore att landsting och hushållningssällskap beaktade och uppmuntrade en föriGotlands såjvigtig näripgsgren.
I Gotlands Allehanda lästes för en tid sedan om

Krig i fred
mellan dykeribolagen med Bergqvara till skådeplats. Sådana små skärmytslingar utkämpas här och hvar långs Gotlands kuster, då strandningar inträffa. Se här ett litet äfventyr från sista strandningen å Östergarnsholm. I det värsta yrväder infann sig å holmen Neptunbolagets agent med biträde och anmälde sig för den förolyckade ångarens befälbafvare, som redan gått i land till fyren. Kort derderefter kom Stockholms dykeri- och bergningsbolags agent, som lofvade lemna hjelp för billigaste pris. Emellertid gick det så, att, oaktadt »Wolga» kom 4 timmar före Neptuns »Poseidon», tog den senare likväl priset. Orsaken lär varit den, att befälhafvaren å Wolga ansåg det vara för hög sjö för att kunna närma sig det strandade fartyget, Poseidon, gammal och van vid stötarne, ångade vid ankomsten genast dit och började arbetet.
Ture.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.

Från sjön.

Borgningsångarne Neptun och Freja hitkommo i lördags afton samt qvarligga här ännu.
Borgningsångaren Hero afgick härifrån i lördags till Oskarshamn.
— Sjöfarten på Oskarsbamn var anu i fredags i full gång. En ångare, som intagit hafrelast derstides, afgick derifrån sugde dag till Oxelösund,
— Från Furusund skrefs i lördags, att alla farvatten såvål till sjös som till Stockholm tro isbelagda. Ixarne inom Furusund voro körbara; 15 graders köld rådde.
— Från Kalmar skrifves i lördags: Kölden fortfar att vara rått skarp under större delen af dygnet — 10 till 11 gr år det vanligaste om morgnarne, och isen har till oj deraf uppnått icke så obetydlig tjocklek. Kommunikationen med Öland uppehålles dock till Fårjestaden af både Kalmar Sund n:r 2 och postångaren Öland. Den senare var i torsdags af den tåta dimman hindrad att göra sin reguliera tur till Borgholm, men sedan dimman i går middag littat, afgick den dit och återkom på aftonen.
I onsdags gingo flere parsoner från Kalmar öfer isen till Skallö på Öland.
— Ålands haf var i slutet af förra veckan helt och hållet isbelagdt.
— Ångaren Neptun, om hvars öde mau, såsom förut nimts, svåfvat i ovissbet, anlinde till Malmö i fredags. Den hade emellertid haft en mycket svår resa. Det blåste storm från sydvest, når ångaren lemnade Cuxhaven, men efter några timmars förlopp gick vinden öfver till nordost med utomordentligt håftig snöstorm. I fulla sju dygn dref fartyget omkring på N rdsjön för stormsegel utan att anvinda maskinen, hvadan kolförrådet fans i bebåll, vår stormen saktade sig. Äfven af lifamedel fans tillriickligt förråd. Ångaren led ingen anna skada än att skalkningarna öfver Inckorna slagos 15:a, så att något litet vatten uedtringde; dock tror man icke att lasten tagit viisentligare skada.
— Ångaren Sjöfröken, tillhörig Gptehagze ångslupsbolag, på våg till Lysekil me E ma sillådor törnade i torsdags uuder tjocka vid Sålön, togs af grund, men sjönk strax derefter på åtta famuars djup. Besittningen tr bergad. Fartyget år försikradt i Ocean för 22 000 kronor.
— Sjöfarten på Karlskrona för året öppuades i förra veckau, då en Hamburgerångare med last af majs inkom dit.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.

Utfördade patent.

(Meddelande från Stockholms patentbyrå), 23 Januari.
Nr 9 Andrus, William, 9 år å tegelmaskin.
Nr 10 Bischoff, I., 5 år å förbåttringar i sittet att skarfva drifremmar.
Nr 11 Gjers, John, 10 år å förbittringar i sittet för stålgöts behandling för vidare bearbetning till fårdig eller delvis fårdig vara, fvensom å förbåttringar af för &udamålet afsedda apparater.
Nr 12 Liitzhöft, L., 4 år å förbåttringar af lifstycken (korsetter).
Nr 13 Mann, Julius, 8 år å sått att åstadkomma hvad benåmts absolut eldfast bygnadsmaterial.
Nr 14 von Schey, Vincenz, 7 år å förbåttringar af diafragmer till galvaniska batterier.
Nr 15 Stahlin, L. M., 4 år å förbåttringar af flaskproppar.
Nr 16 Wichmann, N., 7 år å mjölkseparator.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.