Från sjön.

Bergningsångaren »Poseidon» afgick i onsdags från Oskarshamn till Bergqvara, sedan ångaren i Oskarshamn fått en trettio hästars ångmaskin insatt till sin stora centrifagalpump.
»Hero» undergår för närvarande reparation i Oskarshamn.
»Neptun» och »Freja» qvarligga ännu här i Visby.
»Eol» låg i förra veckan i Windau, Kurlaaod.
— Från hufvudstaden skrifves i tisdags: Sistlidne lördag ingick telegram från Arholma, att ingen öppen vak syntes utåt Ålands haf på samma gång isen var körbar inåt skärgården.
Deremot, oaktadt is ligger hela vägen från sjötullen ut till Sandhamn, har bogseri gsångfartyget Tor under de senaste dagarne arbetat med isbrytning och lyckats att genomtränga hela denna långa sträcka. I följd häraf kunde här hemmshörande ångtartyget Betty afgå bärifrån i söndags på morgonen till Ryssland för att lasta spannmål. Omkring kl. 9 i söndags morgse inkom finska ångfartyget Express till Sandhamn och anlände hit kl 1/26 e. m.
— Enligt bref från Kalmar i söndags är Kalmar sund genom de sista nätternas köld numera, så långt man från Grimskärs fyr kan se, söder och norr ut tillfruset till sådan styrka, att trafik för vare sig ångare eller seglare är omöjlig, Detta hindrar dock ej att den nya isbrytaren, postångaren Öland, gör sina reguliera turer mellan Kalmar och den midt emot på Öland liggande Färjestaden, enär den dagligen upplöjda rännan ej hinner nämnvärdt tillfrysa. Sagda ångare ankom äfven utan möda i fredags den 23 trån Borgholm. Huruvida han dock skall kunna återvända dit hvarje torsdag och fredag, som meningen är, torde för kommande veckor vara tvifvelaktigr.
Temperaturen är i allmänhet — 12 till 14 grader om|nätterna och — 7 grader om dagarne, luften hög och ren.
— Jakten Herkules från Stubbekjöbing har, på resa från hemorten till Malmö med hvetelast, fastnat i isen nära Bogö. Svitzers\’ bergningsångare Drogen har atgått till dess hjelp.
— Från Oskarshamn skrifves i onsdags: I söndags morgse kl. 8,80 ingick telegram hit från konsul Råberg i Borgholm, som meddelade att nödrop hördes från menniskor på flytande isstycken emellan Jungfrun och Dämmans fyr, närmare Ölandslandet, och att isförhållandena der hindrade hjelp. — Ång. Poseidon hade kort förut utgått för att möta ång. Hero, som hitkom från Gotland. — Vid båda ångarnes återkomst i isrännan möttes de af herr Råbergs telegram, hvarefter Hero ögonblickligen vände och Poseidon, som ej kunde vända i den trånga isrännan, gick in till mek. verkstaden, vände der och båda afgingo derefter genast för att uppsöka de nödstälda. — På aftonen återkommo emellertid båda båtarne efter grundligt sökande utan att hafva funnit några mennishor. Nödropen antagas hafva förorsakats af på isen uppkrupna sälar och der varande större hafsörnar.
— Från Vestervik skrifves i tisdags: Ångaren Sofia inkom hit sistlidne lördag, efter att hafva genombrutit det på sina ställen ganska tjocka istäcke, som betäcker våra vikar.
I söndags var ångaren ute för atc hålla rännan genom isen öppen. På samma gång genomskars isen från Blockhussundet fram till grosshandlaren Ideströms magasin, hvilket gick för sig utan minsta svårighet, ehuru isen var rätt tjock.
Tyska ångaren S:t Georg inkom i måndags till Vestervik för att lasta hafre på England.
Ångaren inkom i den af »Sofia» uppskurna rännan.
— Isarne efter Göteborgs läns kuster voro vid veckans början mycket hinderliga för sjöfarten.
— Fiån Köbenhavn telegraferades i söndags: Postångaren lyckades igår få en öppning i isen, så att trafiken på Svendborg hålles öppen, men den öfriga trafiken är stängd.
Isen ligger fast i norr och söder.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Andreas Edvard Bruce

nämde sig en mystisk personlighet, som härstädes aflidit i en ålder af 77 år. Enligt sina egna uppgifter var ban född och döpt till Isabelle Jeannette i Stockholm 1808, der fadren, som varit stallmästare hos Gustaf 3, sedermera kammarherre, afled på 1850-talet.
År 1828 flyttade Bruce, som påstod sig hafva anlagt manlig drägt redan i barnaåren, till Gotland och anstäldes såsom bokhållare hos assessor Dubbe på Rosendal, hvilken plats han innehade till 1838, hvarefter han några år var inspektor på en egendom utanför Stockholm. I början på 1840-talet antogs han åter i assessor Dubbes tjenst, under hvilken tid Bruce, enligt egen uppgift, vardt moder till en dotter, som nu är gift här på Gotland. Under ettpar år idkade Bruce derpå handelsrörelse i Visby, derefter i omkring 20 års tid på Burgsvik.
Ungefär lika lång tid vistades Bruce se dan i Stånga, uppebållande sig genom att undervisa barn. För halfannat år sedan inflyttade Bruce till Visby, der slutande sin växlingsrika lefnad, om hvilken ryktet haft mångt och mycket att förmäla.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Dödsfall.

I dag vid middagstiden afled provinsialläkaren i Slite distrikt Karl Kolmodin i en ålder af 57 år. Doktor Kolmodin, som under senaste åren varit mycket sjuklig, åtrjöt sedan föregående år tjenstledighet. Kolmodin, född på Gotland utnämdes till provinsialläkare i Slite år 1864.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Å utmätningsauktion

i förgår inropades studeranden Nils Herlitz\’ fastighet nr 28 och 28 1/4 i S:t Hansrotens 2 qvarter, salavärderad till 15 tusen och bevillningstaxerad till 22 tusen kronor, af v. häradshöfding Karl Herlitz för 13,850 kronor.
— I dag inropades å utmätningsauktion snickare J. P. Qvibergs fastighetnr 33 och 33 1/2 i Klinterotens 3 qvarter, be villningstaxerad till 2,800 och saluvärderad till 3,000 kronor, af hemmansägare Johan Tomsson, Skäggstäde i Källunge, för 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Sparbanksinspektioner.

K. m:ts befallningshafvande har förordnat landskamrer Gardell att taga kännedom om räkenskapen, protokollen och lånehandlingarna i Närs, Sanda, Stenkumla och Träkumla samt Hogräns och Kräklingbo socknars sparbanker.
Dylika förordnanden ha utfärdats för bankkamrer Edv. Ericsson och sekreterare H. Gustafson att inspektera den förre Vänge, Atlingbo och Östergarns socknars, Klinte församlings och Vamlingbo pastorats sparbanker, samt den senare Mästerby, Eskelhems och Ala socknars och Dalhems pastorats sparbanker.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Ena benet bröt

7-årige gossen A. Pettersson, son till skomakare Pettersson, af sig i förgår under kälkbackåkning ut för kyrkberget.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Från Gotland

utvandrade till främmande verldsdel under sistl. år 296 personer mot 322 år 1883 och 675 år 1882.
Från hela riket var antalet 20,764. De två näst föregående åren utgjorde siffran 29,490 och 49,920.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

»Sofia»

hitkom först igår middag hindrad af svår tjocka att ingå i hamnen. Redan vid 10-tiden på torsdagsqväll var åvgaren här atanför, men måste hålla sjön hela natten och igår f. m. på grund af den täta dimman, som först på f.m. började skingra sig.
Igår föll här ej obetydligt med regn. Idag råder äfven blidväder med tämligen klar luft oeh på middagen sju grader varmt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Nykterhetsföredrag

hölls igår afton å metodistkapellet af inspektor J. A. Kraft inför en talrik allmänhet.
Goodtemplarne af den ursprungliga grenen hade sedan en afskedsfest å Oskarssalen för hr Kraft, hvarvid slöjdskolföreståndaren Pettersson på prosa och stenhuggaren Erlandsson på vers framförde goodtemplarnes tack till hr Kraft för hvad han verkat här för nyktershetssakens främjande. Hr Kraft tackade för hyllningen samt höll ånyo ett med stor uppmärksamhet åhördt föredrag.
Ett 70-tal personer ha under de tre vec kor hr Kraft uppträdt här som nykterhetstalare ingått i orden. Hr Kraft afreste i morgse till Vestervik.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.