Andreas Edvard Bruce

nämde sig en mystisk personlighet, som härstädes aflidit i en ålder af 77 år. Enligt sina egna uppgifter var ban född och döpt till Isabelle Jeannette i Stockholm 1808, der fadren, som varit stallmästare hos Gustaf 3, sedermera kammarherre, afled på 1850-talet.
År 1828 flyttade Bruce, som påstod sig hafva anlagt manlig drägt redan i barnaåren, till Gotland och anstäldes såsom bokhållare hos assessor Dubbe på Rosendal, hvilken plats han innehade till 1838, hvarefter han några år var inspektor på en egendom utanför Stockholm. I början på 1840-talet antogs han åter i assessor Dubbes tjenst, under hvilken tid Bruce, enligt egen uppgift, vardt moder till en dotter, som nu är gift här på Gotland. Under ettpar år idkade Bruce derpå handelsrörelse i Visby, derefter i omkring 20 års tid på Burgsvik.
Ungefär lika lång tid vistades Bruce se dan i Stånga, uppebållande sig genom att undervisa barn. För halfannat år sedan inflyttade Bruce till Visby, der slutande sin växlingsrika lefnad, om hvilken ryktet haft mångt och mycket att förmäla.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *