Från sjön.

Bergningsångaren »Poseidon» afgick i onsdags från Oskarshamn till Bergqvara, sedan ångaren i Oskarshamn fått en trettio hästars ångmaskin insatt till sin stora centrifagalpump.
»Hero» undergår för närvarande reparation i Oskarshamn.
»Neptun» och »Freja» qvarligga ännu här i Visby.
»Eol» låg i förra veckan i Windau, Kurlaaod.
— Från hufvudstaden skrifves i tisdags: Sistlidne lördag ingick telegram från Arholma, att ingen öppen vak syntes utåt Ålands haf på samma gång isen var körbar inåt skärgården.
Deremot, oaktadt is ligger hela vägen från sjötullen ut till Sandhamn, har bogseri gsångfartyget Tor under de senaste dagarne arbetat med isbrytning och lyckats att genomtränga hela denna långa sträcka. I följd häraf kunde här hemmshörande ångtartyget Betty afgå bärifrån i söndags på morgonen till Ryssland för att lasta spannmål. Omkring kl. 9 i söndags morgse inkom finska ångfartyget Express till Sandhamn och anlände hit kl 1/26 e. m.
— Enligt bref från Kalmar i söndags är Kalmar sund genom de sista nätternas köld numera, så långt man från Grimskärs fyr kan se, söder och norr ut tillfruset till sådan styrka, att trafik för vare sig ångare eller seglare är omöjlig, Detta hindrar dock ej att den nya isbrytaren, postångaren Öland, gör sina reguliera turer mellan Kalmar och den midt emot på Öland liggande Färjestaden, enär den dagligen upplöjda rännan ej hinner nämnvärdt tillfrysa. Sagda ångare ankom äfven utan möda i fredags den 23 trån Borgholm. Huruvida han dock skall kunna återvända dit hvarje torsdag och fredag, som meningen är, torde för kommande veckor vara tvifvelaktigr.
Temperaturen är i allmänhet — 12 till 14 grader om|nätterna och — 7 grader om dagarne, luften hög och ren.
— Jakten Herkules från Stubbekjöbing har, på resa från hemorten till Malmö med hvetelast, fastnat i isen nära Bogö. Svitzers’ bergningsångare Drogen har atgått till dess hjelp.
— Från Oskarshamn skrifves i onsdags: I söndags morgse kl. 8,80 ingick telegram hit från konsul Råberg i Borgholm, som meddelade att nödrop hördes från menniskor på flytande isstycken emellan Jungfrun och Dämmans fyr, närmare Ölandslandet, och att isförhållandena der hindrade hjelp. — Ång. Poseidon hade kort förut utgått för att möta ång. Hero, som hitkom från Gotland. — Vid båda ångarnes återkomst i isrännan möttes de af herr Råbergs telegram, hvarefter Hero ögonblickligen vände och Poseidon, som ej kunde vända i den trånga isrännan, gick in till mek. verkstaden, vände der och båda afgingo derefter genast för att uppsöka de nödstälda. — På aftonen återkommo emellertid båda båtarne efter grundligt sökande utan att hafva funnit några mennishor. Nödropen antagas hafva förorsakats af på isen uppkrupna sälar och der varande större hafsörnar.
— Från Vestervik skrifves i tisdags: Ångaren Sofia inkom hit sistlidne lördag, efter att hafva genombrutit det på sina ställen ganska tjocka istäcke, som betäcker våra vikar.
I söndags var ångaren ute för atc hålla rännan genom isen öppen. På samma gång genomskars isen från Blockhussundet fram till grosshandlaren Ideströms magasin, hvilket gick för sig utan minsta svårighet, ehuru isen var rätt tjock.
Tyska ångaren S:t Georg inkom i måndags till Vestervik för att lasta hafre på England.
Ångaren inkom i den af »Sofia» uppskurna rännan.
— Isarne efter Göteborgs läns kuster voro vid veckans början mycket hinderliga för sjöfarten.
— Fiån Köbenhavn telegraferades i söndags: Postångaren lyckades igår få en öppning i isen, så att trafiken på Svendborg hålles öppen, men den öfriga trafiken är stängd.
Isen ligger fast i norr och söder.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1885
N:r 9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *