Genom offentlig auktion,

som lördagen den 10 nästk. Januari kl 12 på dagen kommer att förrättas vid Sigurds i Dalhem socken, låter förmyndaren för omyndiga Anna Lovisa Vilhelminr Vingberg, med vederbörligt tillstånd, till den mestbjudande försälja bemälte myndlings i art tillfallna 9/32 mantal Sigurds att af blifvande köpare genast tillträdas. Hemmansdelen är belägen i en särdeles bördig trakt, är laga skiftad och bar omkring 25 tunnJand äker, 30 tutnuland särdelts god och bördig slåttermyr, samt o:ukring 20 tunnland odlingsmark med spard skog, utbja des dels i sin heltet, dels ock i mindre lotter. Pröfringsrätt & skeende aubul förbehålles; köpeskillingen, för hvilken Löjaktig säkerhet skall ställas, betalas i torminer, hvilka liksom öfriga vilkor tillkännagifvas före utropst. Skulle ej antagligt anbud erbällas, så utarrenderas hemmanet under 2 års tid. Ärfven försäljas en manbygnad och en flyge!bygnad af ste under dels tegel- och dels brädtak, med bata!ningsanstånd som vid auktionen uppgifves. Hörsne den 30 December 1884.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1885
N:r 1.

Borgenärerna

uti handlanden J. O. Söderbergs i Lärbro konkurs kallas härmed att sammanträda å Stadshotellet i Visby torsdagen den 15:de instundande Januari kl. 1 på dagen, för att höras och besluta i frågor rörande anspråk på åtskilliga i konkursboets värd befintliga varor jämte andra frågor.
Othem i Dec. 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i f. landtbrukaren Martin Mertz’ å Hesselby i Linde vid Gotlands södra häradsrätt anhängiga kon kurs varda härmed kallade stt samman träda å Hesselby i Linde måndagen den 12 nästkommande Januari klockan 12 på dagen för att besluta öfver frågor, som boets förvaltning röra, och särskildt huru skall förfaras med & fastigheten inbergadt foder.
Fardhem den 23 December 1884.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1885
N:r 1.