Från landsbygden.

Januaritorgdagen
i Hemse var talrikt besökt, men affärerna föreföllo särdeles tröga. Dock afslutades åtskilliga köp till högst olika pris. Medelprisen kunna i korthet angifvas så här: ordinära arbetshästar 200, oxar 125, tjurar 75, kor 65 och qvigor 40 kronor stycket; torgförda voro dessutom en mängd mindre hästar och unga stutar, som ej funno köpare.

En eldkula
eller meteor syntes på. nordöstra himlen ungefär half 8 på qvällen förliden tisdag 20 Jan.
Med rödgult sken och liknande en glödgad kanonkula sänkte den sig, tills den ej mera kunde skönjas, hvarunder man tyckte sig höra ett fräsande ljud.

Sjukligt
är det på land. Särskildt är lunginflammation gängse och oftast med dödlig utgång. Difteri och halsfluss likaså.

Igelsjukan
bland fåren fortfar. Många hafva förlorat allå sina får, I Hablingebo, hvarest fåren gå ute hela året, funnos en hel mängd helt nyligen liggande döda i skogen. Hvart man hör, klagas öfver att lammen dö.

Det må påpekas
såsom emot gällande lag och ordning, att Decemberkyrkostämman för 1884 hålles i Januari 15. Detta har en kyrkostämmo-ordförande låtit ske utan att för församlingen ens något skäl för dröjsmålet uppgifvits. Ifrågavarande ordf. håller, när det gäller andra, strängt på laglydighet.

En gåfva
har Sundre församling för långvarig och tro gen tjenst öfverlemnat till skollärare Kristoffer Högberg, som 1 d:s med pension frånträdde sin tjenst. Gåfvan, bestående af en kaffe- och gräddkanna af silfver, blef efter gudstjenstens slut af kyrkoherden Kullin till honom öfverlemnad, hvarvid han i slående ordalag tackade den gamle för det nit och den osparda möda, han ådagalagt vid uöfvandet af sitt kall, hvarpå skolläraren uttryckte sin tacksamhet till församlingen.
Till skollärare i Sundre har fröken Berta Berglund blifvit vald.

En anka
har en brefskrifvare till tidningen utsläpt, då han berättat, att en last sandsten utskeppats från Burgsvik till Köbenhavn för återuppbyggande af Kristiansborgs slott. En ångare, »Åuna», afgick visserligen härifrån julafton med omkr. 6000 kbf. sten till Stockholm, hvilken sten skulle användas till bygnader derstädes. På tal om sandsten så uppköper

Gotlands slipstensbolag
i år, i likhet med de föregående åren, slipsten. Deras lager tros i år komma act öfverstiga fjorårets inköpssamma, som var omkr. 59,000 kronor. Då man vet, att ingen sten i Sverige säljes under dubbla tillverkningsvärdet och att i Danmark och Finland priset är 8 gånger samma värde, så är detta för södra Gotland en stor inkomstkälla. Tager man då det Hallströmska brottet med i räkningen, som under hela året sysselsätter en del arbetare och som lemnat en hjelplig daglön (20 öre i timmen), så har arbetaren härstädes iogen orsak att klaga öfver dåliga tider, helst som prisen på lifsförnödenheterna i år äro billiga.

Oster ute
hörde jag berättas, att vid det nyupptäckta grundet omkr. 5 mil utanför Östergarnholm har förlidet år af fiskare från Herrvik gjorts trenne undersökningar, hurnavida ett lönande fiske derstädes kan erhållas, och har det visat sig, att en myckenhet fisk der uppehåller sig.
En person från södra Gotland hade i fjor för detta ändamål utrustat en jakt, som vid observationerna användes. Såväl landshöfdingen som en af Gotlands riksdagsmän har lofvat att verka för saken. Önskligt vore att landsting och hushållningssällskap beaktade och uppmuntrade en föriGotlands såjvigtig näripgsgren.
I Gotlands Allehanda lästes för en tid sedan om

Krig i fred
mellan dykeribolagen med Bergqvara till skådeplats. Sådana små skärmytslingar utkämpas här och hvar långs Gotlands kuster, då strandningar inträffa. Se här ett litet äfventyr från sista strandningen å Östergarnsholm. I det värsta yrväder infann sig å holmen Neptunbolagets agent med biträde och anmälde sig för den förolyckade ångarens befälbafvare, som redan gått i land till fyren. Kort derderefter kom Stockholms dykeri- och bergningsbolags agent, som lofvade lemna hjelp för billigaste pris. Emellertid gick det så, att, oaktadt »Wolga» kom 4 timmar före Neptuns »Poseidon», tog den senare likväl priset. Orsaken lär varit den, att befälhafvaren å Wolga ansåg det vara för hög sjö för att kunna närma sig det strandade fartyget, Poseidon, gammal och van vid stötarne, ångade vid ankomsten genast dit och började arbetet.
Ture.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *