Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Slagsmålet utanför stadshotellet. Dom afkunnvades i förgår i detta förut omnämda mål mellan handlande Karl Lundin och bagare Lindbom. Lundin ålades att med ed, om han det förmådde, intyga, att han ej med handen eller med käpp tilldelat Lindbom några slag, hvarjämte ett vittnesberättelse, hvilket uppgifvit sig hafva med en käpp slagit Lindbom på händerna, förklarades ej vara laga bevis.

Till tio kronors böter faldes arbetaren Karl Johan Herman Klint, emedan han tagit befattniog’ med en af numera aflidne f. artilleristen Oskarsson stulen kappsäck, hvars oärliga åtkomst han bort hafva anledning misstänka, Klint, född 1863 i Lärbro, flyttade 1882 till Stockholm, hvarifrån han hitkom till Visby sistl. sommar.

För våld mot kapten H. Lindström har, såsom förut nämts, f. artilleristen Fraus Rudolf Axel Öman varit åtalad men nekat för våldet. Tvänne vittnen, artillerister, fom intygat, att Öman begått våldet, sökte han Aa emedan kapten L. var deras förman. Rätten ogillade jäfsanmärkningen. Målet öfverlemnades till dom.
Öman är född 1860 här i Visby.
— För våld mot husbonden Karl Hellgren, Nygårds i Atlingbo, var f. ariilleristen Axel Teodor Ytterberg instämd. Han vidhöll sitt nekande, hvarför målet uppsköts till 16 Februari.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1885
N:r 8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *