En rask handling

utfördes julafton af hr A. E. Adde, förste styrman å »Poseidon», som då låg i Fårösund. Klockan tolf på natten föll en eldare öfver bord och skulle utan tvifvel omkommit, om icke styrmannen halfklädd störtat upp ur kajutan, fattat en ända och genast kastat sig i det med ismörja blandade vattnet. Han lyckades få fatt i den drunknande och hålla honom öfver vattnet; krafterna började dock mattas och han släpte för ett ögonblick kamraten, men fick ånyo fatt i honom. Ombord hade man emellertid vidtagit åtgärder att upptaga de båda männen. En stege nedhalades och med tillhjelp af denna uppdrogos de nästan förfrusna och sedan de i ungefär 20 minuter legat i vattnet samt gnedos med snö till blodomloppets återställande. Styrman Adde, genom hvars uppoffrande handling eldaren räddades, lär ha blifvit grundligt förkyld, hvaremot eldaren ej har något men af det bad, som höll på att föra honom in i evigheten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

En annan sorglig händelse

inträffades söndags, då arbetaren J. Bergström och drängen J. Bolin från När, som begifvit sig ut till den på Laus holmar strandade ångaren Widdrington för att hämta hvete, under hemfärden derifrån råkade ut för den starka snöstormen och, ehuru väl komne i land, icke förmådde arbeta sig fram till sina hem utan funno sin död i snön, der deras lik icke långt från stranden påträffades. Den förstnämde var gift samt efterlemnar enka och barn, den sistnämde ogift.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Drunknad.

I fredags begåfvo sig trenne fiskare i en öppen båt ut från Vestergarn för att upptaga torskanglar. På återfärden uppstod en stark stormby, hvarvid 27-årige fiskaren Björkqvist af en störtsjö spolades öfver bord. En af fiskarne ville kasta sig efter honom, men afstod derifrån, öfvertygad af kamraten i båten, att all hjelp var omöjlig. Fiskarne måste för den starka stormen länsa undan ned till Eksta, dit de på aftonen ankommo nästan förfrusna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Fårö kyrka

strålade i julottan högtidligare än vanligt, i det då för första gången begagnades en ny 16-armig messingsljuskrona, som, jämte första uppsättningen ljus, till kyrkan skänkts af kyrkvärden Lars Hamberg och hans hustru. Kronan, gjord hos hr P. Å. Hellgren, kostar omkring 140 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

En julklapp

utdelades i söndags i Eskelshems kyrka genom yv. pastor Gutenberg, som då efter gudstjenstens slut öfverlemnade till församlingens skollärare och klockare hr P. G. Pettersson, hvilken i 30 år innehaft dessa tjenster, en genom sammanskott af församlingens medlemmar åstadkommen gåfva, bestående af en kaffeservis af mnysilfver (kanna, sockerskål, gräddskål samt bricka) äfvensom 100 kronor i penningar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Gotlands största minne

och ett bland fäderneslandets största minnen är förknippadt med namnet af Kristoffer Polhem, som föddes i Visby år 1661 och afled i Stockholm 1751, der han jordfästes. i Maria kyrka. Vid den reparation, som denna kyrka sistlidne sommar undergick, fästes uppmärksamheten i synnerhet vid den graf, som innesluter de jordiska qvarlefvorna af Sveriges störste mekaniker. Grafven ligger der undangömd, bortglömd; det finnes ingenting å den samma, som kan sägas egentligen utmärka, hvems stoft den innesluter. Det anmärktes derför, att ehuru få de svenskar torde vara, som ej hört nämnas Polhems namn, dock ingen kunnat visa griften, att ingen vård blifvit rest till Polhems minne. Utan tvifvel har dock en sådan funnits, ehuru den vid kyrkans brand år 1759 antagligen blifvit förstörd. Vi hafva nu försport, yttrar Dagbladet, att närmast föranledda af ofvan antydda erinran, samt genomträngda af den tanke, att det folk, som vill ega en framtid, äfven måste bevara och hylla sina stora minnen, åtskilliga inom samhället framstående personer, hvilkas namn äro väl kända inom det tekniskt-industriela området, nämligen förre statsrådet von Ehrenheim, generaldirektören Troilius, generaldirektör K. G. Beijer, hr O. E. Carlsund, hofmarskalken P. Reutersvärd, prof. E. Edlund byråschefen grefve Cronstedt, fabriksidkaren Jean Bolinder samt ingeniören- Verner Cronquist, hafva enat sig om att vädja till svenska allmänheten för åstadkommande af en minnesvård öfver Kristoffer Polhem, med hvilket enkla erkännande af Polhems förtjenster om fäderneslandet de jämväl hafva tänkt sig kunna förena en annan åtgärd, som synes oss än mera egnad att hedra minnet af den store mannen samt varaktigt fästa det hos svenska folket,” nämligen att, i fall något öfverskott skulle uppstå å de medel, som för först nämda ändamål insamlas, använda detta öfverskott såsom grundplåt till en Polhems stipendiifond vid Tekniska högskolan.
En inbjudning till subskription i detta syfte lär snart komma att utfärdas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Det gamla silfvermyntet

å 4, 2 och 1 riksdaler, prägladt före 30 Maj 1873, upphör, som bekant, på måndags qväll i nästa vecka att vara lagligt betalningsmedel man och man emellan. Till dess emottages det i betalning, men ej till vexling, å post- och telegrafstationer.
Hurno allmänheten sedan skall blifva af med de gamla silfverslantar, som icke dessförinnan hunnit bortvexlas, är en fråga, som på andra håll vållat bryderi. De enskilda bankerna hafva icke dervidlag någon skyldighet, och landträntmästarne göra sura miner.
Här i Visby hafva vi emellertid för sådant mynt en lätt tillfänglig afloppskanal uti Riksbankens lånekontor, der allmänheten eger laglig rätt med det gamla silfret göra betalningar eller få de öfveråriga slantarne vexlade.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Dödsfall Anna Amalia Elisabet

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla vår ömt älskade dotter Anna Amalia Elisabet som stilla. afled i Visby tisdagen 24 December 1878, kl. 1,45 e. m., i en ålder af 22 år, 7 mån. och 27 dagar, djupt sörjd och saknad af föräldrar, syster, slägt och många barndomsvänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Johanna Dahlin. Olof Dahlin.
Sv. ps.-b. nr 473, v. 4 & 5.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Dödsfall Magnus Emanuel

Att vår lille käre, innerligt älskade son Magnus Emanuel efter 8 dygns svårt lidande stilla ingick i sin Herres glädje onsdagen 11 Dec. 1878 kl. 12,20 midd., i en ålder af 3 år, 9 mån. och 19 dag.; sörjd och saknad af föräldrar, broder och syster, varder härmed slägt och vänner tillkännagifvet.
Sundre & Hoburgs fyr.
Henrietta Eundberg. Valfrid Lundberg.

Herren gaf och Herren tog,
Välsignadt vare Herrens namn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Dödsfall Karl Hugo Gunnar

Att vår innerligt ömt älskade son Karl Hugo Gunnar efter en långvarigt tärande lidande stilla afled 18 Dec. 1878, på Larsarfve i Roma, i en ålder af 18 år, 2 mån. och 21 dag.; djupt sörjd och saknad af föräldrar, samt en syster, varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Charlotta Malmlöf. Karl Malmlöf.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104