Gotlands största minne

och ett bland fäderneslandets största minnen är förknippadt med namnet af Kristoffer Polhem, som föddes i Visby år 1661 och afled i Stockholm 1751, der han jordfästes. i Maria kyrka. Vid den reparation, som denna kyrka sistlidne sommar undergick, fästes uppmärksamheten i synnerhet vid den graf, som innesluter de jordiska qvarlefvorna af Sveriges störste mekaniker. Grafven ligger der undangömd, bortglömd; det finnes ingenting å den samma, som kan sägas egentligen utmärka, hvems stoft den innesluter. Det anmärktes derför, att ehuru få de svenskar torde vara, som ej hört nämnas Polhems namn, dock ingen kunnat visa griften, att ingen vård blifvit rest till Polhems minne. Utan tvifvel har dock en sådan funnits, ehuru den vid kyrkans brand år 1759 antagligen blifvit förstörd. Vi hafva nu försport, yttrar Dagbladet, att närmast föranledda af ofvan antydda erinran, samt genomträngda af den tanke, att det folk, som vill ega en framtid, äfven måste bevara och hylla sina stora minnen, åtskilliga inom samhället framstående personer, hvilkas namn äro väl kända inom det tekniskt-industriela området, nämligen förre statsrådet von Ehrenheim, generaldirektören Troilius, generaldirektör K. G. Beijer, hr O. E. Carlsund, hofmarskalken P. Reutersvärd, prof. E. Edlund byråschefen grefve Cronstedt, fabriksidkaren Jean Bolinder samt ingeniören- Verner Cronquist, hafva enat sig om att vädja till svenska allmänheten för åstadkommande af en minnesvård öfver Kristoffer Polhem, med hvilket enkla erkännande af Polhems förtjenster om fäderneslandet de jämväl hafva tänkt sig kunna förena en annan åtgärd, som synes oss än mera egnad att hedra minnet af den store mannen samt varaktigt fästa det hos svenska folket,” nämligen att, i fall något öfverskott skulle uppstå å de medel, som för först nämda ändamål insamlas, använda detta öfverskott såsom grundplåt till en Polhems stipendiifond vid Tekniska högskolan.
En inbjudning till subskription i detta syfte lär snart komma att utfärdas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *