Det gamla silfvermyntet

å 4, 2 och 1 riksdaler, prägladt före 30 Maj 1873, upphör, som bekant, på måndags qväll i nästa vecka att vara lagligt betalningsmedel man och man emellan. Till dess emottages det i betalning, men ej till vexling, å post- och telegrafstationer.
Hurno allmänheten sedan skall blifva af med de gamla silfverslantar, som icke dessförinnan hunnit bortvexlas, är en fråga, som på andra håll vållat bryderi. De enskilda bankerna hafva icke dervidlag någon skyldighet, och landträntmästarne göra sura miner.
Här i Visby hafva vi emellertid för sådant mynt en lätt tillfänglig afloppskanal uti Riksbankens lånekontor, der allmänheten eger laglig rätt med det gamla silfret göra betalningar eller få de öfveråriga slantarne vexlade.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *