En annan sorglig händelse

inträffades söndags, då arbetaren J. Bergström och drängen J. Bolin från När, som begifvit sig ut till den på Laus holmar strandade ångaren Widdrington för att hämta hvete, under hemfärden derifrån råkade ut för den starka snöstormen och, ehuru väl komne i land, icke förmådde arbeta sig fram till sina hem utan funno sin död i snön, der deras lik icke långt från stranden påträffades. Den förstnämde var gift samt efterlemnar enka och barn, den sistnämde ogift.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *