Dödsfall Niklas Petter Timoteus Smith

Tillkännagifves, att min innerligt älskade make Niklas Petter Timoteus Smith stilla och fridfullt afsomnade vid Kyrkebys i Hangvar 19 December 1878, i en ålder af 64 år och 2 månader, djupt sörjd och saknad af maka, barn, barnbarn och många vänner.
Maria Smith,
född Hederstedt.

Sv. ps.-b. 477, v. 6, 7.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1878
N:r 104

Rättegångs- och Polissaker.

Länsfängelset 21 December.
Tillgrepp. Med den inr 98 för 7 December omnämde, för stöld häktade f. båtsmannen Alfred Jansson från Fardhem skulle i dag kl. 11 f. m. företagas ransakning å länsfängelset af södra häradsrättan, men som ett fulltaligt antal nämdemän, som bör vara minst 7, icke fanns tillstädes, måste ransakningen uppskjutas till kl. 2 e. m., då under tiden anskaffade hemmansegarne A. Berglund Bjerges i Lye och A. Vittberg Grens i Mästerby, efter aflagd ed, fingo intaga säte. i rätten såsom adjungerade nämdemän, hvarigenom 7-talet blef fullt. Målsegaren var arbet. Albrekt Malmgren i Sanda, hvilken, nu tillstädes, uppgaf, att Jansson en qväll i sistl. Okt. inkommit i Malmgrens bostad, anhållit om att få ligga qvar der öfver natten, hvilket beviljats; att Malmgren morgonen derefter gått ut på arbete då Jansson stadnat qvar, men sedan under tiden ’aflägsnat sig från stället, hvarefter Malmgren saknat en sig tillhörig doffelkavaj, men funnit en annan sämre kavaj, tillhörig Jansson, qvarlemnad; att vid derefter af Malmgren gjorda efterspaningar, hans kavaj funnits hos en arbetare Pettersson i Klinte hvilken af Jansson köpt densamma för 5 kr., men likväl strax utlemnat densamma till Malmgren, sedan han af honom blifvit upplyst om förhållandet. Åklagaren, kronolänsman Smedberg, hade ifrån pastorsembetet i Fardhem under tiden icke kunnat erhålla något prestbetyg för Alfred Jansson, men denne fick sjelf redogöra för sina föregående lefnadsförhållanden; uppgaf att han var född i Klinte 1844 af arbetaretolk; en tid varit sjöman, derefter kronobåtsman; icke straffad för stöld. Detnu gjorda tillgreppet erkände han, såsom målsegaren Malmgren det uppgifvit, men uppgaf, att han icke så noga kunnat vid tillfället skilja mellan Malmgrens och sin egen kavaj. Malmgren ville hafva kavajen värderad till 15 kr. kr. Kavajen togs i betraktande, men rätten kunde icke värdera den till mera än högst 14 kr. 50 öre. Då, till följd af hvad som förekommit, tillgreppet icke kunde betraktas såsom stöld, förklarade rätten, att Jansson nu genast skulle försättas på fri fot och således lössläppas ur häktet; men för införskaffande under tiden af Jonssons prestbetyg uppsköts målet till, slutligt afgörande till 2:dra sammanträdet med södra häradsrätten nästkommande år å Skogs i Levide, der Jansson då skall infinna sig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103

Snöhinder

på jernvägen yppades äfven igår, då trafiken hindrades genom den mängd snö som hopat sig natten mellan söndagen och måndagen. Morgontåget från Visby liksom aftontåget från Hemse instäldes. Morgontåget från Hemse qvarstod ännu vid middagstiden i Stånga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103

Visby arbetareförening

återvalde i söndags till styrelse för Visby arbetareförenings bygnadskassa: smeden K. A.
Sandberg (ordf.), läderhandl. N. G. Andersson, maskinist K. Klintbom, sjöman O. G. Hallén, arbet. H. Höglund samt nyvalde färgare J. V. Fornell och slöjdlärare H.: P. Pettersson. Till ersättare utsågos stadsfogde O. N. Hallgren och snickare O. Olsson.
Granskningsmän blefvo handl. A. Sjöström, K. Ferm, stadsfogde O. N. Hallgren, bokhållare R. Pettersson, sjökapten Vallin och ersättare bokhållarne H. A. Pettersson och K. Franzén.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103

Sofia

ändrar från och med 6 Januari nästa år sina turer sålunda; att afgångsdagarne från Visby varda måndagar och torsdagar i stället för söndagar och torsdagar. Ändringen sker i syfte att tillfälle skall beredas för orter på södra Gotland att åtminstone en gång i veckan med omgående kunna besvara från fastlandet ankommande post.
I sammanhang härmed fästa vi uppmärksamheten på att breflådan vid postkontoret de dagar post afgår till fastlandet tömmes tidigt på morgonen före båtens afgång. Lösbref kunna således med utsigt till lika snabb befordran läggas i postkontorets braflåda som i Sofias.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103

Hejnums poststation

kommer, sedan kronolänsman B. Bolin afsagt sig befattningen såsom föreståndare, att med detta års utgång indragas. Landtbrefbäringslinien Hejnum—Gothem kommer i stället att från 1 Januari 1879 utsträckas till linien Tingstäde—Hejnum—Gothem. Landtbrefbärarens promenad onsdagar och lördagar varder sålunda: Tingstäde, Hejnum (Riddare), Hejnums prestgård, Bäls kyrka, Källunge prestgård, Vallstena och Gothems skolhus.
Under återgången från Gothem besöker landtbrefbäraren icke Källunge.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103

För kommissionslandtmätaren

F. R. Cedergren ha Petter Severin Pettersson Mikelgårds m. fl. personer begärt förordnande att verkställa laga skifte i När sockens tredje skifteslag, allmänningåkern Nysen och Nabben, hvarför delegare i förrättningen . senast 8 Januari böra till landskansliet lemna uppgift, huruvida de förena sig om förrättningsman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103

Viklau socken

har af k. m:t beviljats lönetillskott af allmänna medel till folkskollärarelönen för vårterminen 1878, oaktadt den tjenstgörande var en oexaminerad lärarinna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103

Kyrkoherdeval

i Stenkumla förrättades i söndags af t. f. kontraktsprosten B. N. Sundahl. Dervid erhöll kyrkoherden A. H. Nyberg 14 röster (bråk oräknade), kyrkoherden J. F. Enequist 1/4 röst och komminister J. N. Kahlström 9 röster.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103

Till vice pastorer

från 5 Januari 1879 hafva förordnats i Dalhem v. pastor J. Odin, i Martebo v. pastor Friberg och i Källunge kyrkoherden Kahl.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103