Hushållningsgillena.

Endre hushållningsgille har till ledamot i bestyrelsen valt O. Kristensson i Röstäde och till suppleant E. Lefvedahl därstädes. Till ombud för val af ledamöter i premieringsnämderna valdes J. Erlandsson, Öjers och till suppleant för honom O. H. Arvidsson, Lindarfve. Till ombud för utredande af frågan om ett andelsslakteris anläggande utsågs N. P. Svensson i Häxarfve. Vidare beslöts att öfverlåta bestägmmandet af dagen för gillets ordinarie sammankomst åt, förvaltningsutskottet, dock med hemställan till f.-utskottet att utskottet att utsätta sammankomsten på sådan tid, att ej större hinder möter för landtbrukarnes deltagande däruti. Till inval i hushållningssällskapet föreslogos 14 personer.

Stenkumla hushållningsgille har till ledamot af bestyrelsen för 3 år omvalt K. Karlsson, Myrände i Atlingbo, och till suppleant Fredrik Wirgin i Västerhejde. Ombud för utseende af ledamöter i premieringsnämderna blefvo G, Gottberg i Stenkumla, och Aug. Isenberg, Istums, och deras suppleant Hj. Johansson, Kysings i Vall.

Fardherns hushållningsgille har till ledamot af bestyrelsen omvalt landtbrukaren N. A. Jakobsson, Asa i Lojsta, med Axel Smith i Skota som suppleant. Till ombud för val af ledamöter i jordbruks, och nötboskapspremi eringsnämde rna valdes landtbrukarne J. Nordström, Hesselby i Linde, och A. Lindvall, Myre i Fardhem, och till deras suppleanter K. L. Johansson i Gerthe och O. Jakobsson i Duckarfve. Ombud att diskutera svinslakterifrågan blefvo A. Laurin, Sandarfve i Fardhem, J. Lindvall, Källder i Linde, W. Niklasson, Märs i Lojsta, C.- A. Elfström, Orleifs i Levide och E. Dahlgren, Hägvalls i Gerum. 13 st. ledamöter föresloges till inval i hushållningssällskapet. Ett sakrikt och instruktivt föredrag höllsg agr. A. Eklund öfver ämnet »Kan ägghvitan i oljekakorna på annat sätt ersättas?»

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *