Födde

Ena dotters lyckliga födelse den 24 Apr Lojsta den 25 April 1885.
Amanda och Nils Peter Gadd.

En dotters lyckhga födelse hafva vi härmed glädjen tillkännagifva, Stockholm den 22 April 1885.
Olga Palmén, Carl Palmén.
född Hammarström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.

Reparation å tingshuset

i söder har domsagans nyutnämde häradshöfding önskat, med anledning hvaraf utsedde ombud för socknarne igår voro samlade vid södra häradsrätten att i saken besluta.
Kostnadsförslaget gick till 2,596:50. Häradshöfding Lindroth förband sig genom ombud att sjelf utgifva hvad som öfversteg 2,000 kronor samt attårligen betala 6 procents ränta å dessa 2,000 kronor med 120 kronor att användas till arkivets inbindning och mindre reparationer å 10 kalen m. m.
För anslagets beviljande talade ombuden Enaeman, Pettersson, Burge, Lars Cramér, nämdeman Stenberg, kapten Sommar, Ekeombudet Karl Pettersson, Närombudet kapten J. Andersson, Öjaombudet länsman Lindström och Levideombaden (2:; Eskelhemsombudet Hemström ville bevilja 1,000 kronor.
Mot anslaget talade fanjunkare Kahlström, Atlingbo, Alskogsombudet Lars Viman, Stenkumlaombudet Pettersson, Lauombudet Danielsson och Klinteombudet Nilsson.
Omröstningen utföll sålunda:

Sex socknar voro ej representerade.
Kl. 5 igår sammanträdde rätten åter, då frågan om öfvertagande af de af häradshöfding Lagerberg å vinden inredda 3 rummen samt de af honom å östra gafveln tillbygda 3 rummen förkastades; det fordrades 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

Landtbrefbäringen

mellan Hemse och Lojsta har från och med 1 dennes blifvit utsträckt från en till två gånger i veckan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Februari 1885
N:r 12.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Vamlingbo socken: födde 18; döde 8; inflyttade 84; utflyttade 35; folkmängd 31 December 753; ökning 9.

Sundre socken: födde 3; döde 5; inflyttade 19; utflyttade 22; folkmängd 31 December 230; minskning 5.

Närs socken: födde 20; döde 14; inflyttade 32; utflyttade 38; folkmängd 31. December bar) ingen ökning eller minskning; (vigde 5 par).

Lau socken: födde 14; döde 16; inflyttade 9; utflyttade 15; folkmängd 31 December 542; minskning 8; (vigde 2-par).

Fardhems socken: födde 5; döde 9; inflyttade 14; utflyttade 16; folkmängd 31 December 362; minskning 6; (vigde 2 par).

Linde socken: födde 6; döde 4; inflyttade 44; utflyttade 38; folkmängd 31 December 354; ökning 8; (vigde 4 par).

Lojsta socken: födde 6; döde 6; inflyttade 20; utflyttade 19; folkmängd 31 December 293; ökning 1; (vigde inga).

Öja socken: födde 22; döde 13; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 885; miuskning 5; (vigde 4 par).

Hamra socken: födde 7; döde 9; inflyttade 12; utflyttade 15; folkmängd 31 December 337; minskning 5; (vigde 3 par).

Dalhems socken: födde 7; döde 10; inflyttade 56; utflyttade 41; folkmängd 31 December 502; ökning 12; (vigde 4 par).

Ganthems socken: födde 6; döde 6; inflyttade 13; utflyttade 13; folkmängd 31 Decem-
ber 303; ingen ökning eller minskning; (vigde 2 par).

Halla socken: födde 6. döde 8; inflyttade 25; utflyttade 29; folkmängd 31 December 215; minskning 6; (vigde 2 par).

Gothems socken: födde 9; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 15; folkmängd 31 December 638; ökning 13; (vigde 3 par).

Norrlanda socken: födde 9; döde 7; inflyttade 6; utflyttade 18; folkmängd 31 December 295, minskning 10; (vigde 2 par).

Hejnums socken: födde 5; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 24; folkmängd 31 December 328; minskning 4; (vigde 1 par).

Bäls socken: födde 4; döde 2; inflyttade 21; utflyttade 42; folkmängd 31 December 241; minskning 19; (vigde 4 par).

Atlingbo socken: födde 3; döde 7; inflyttade 17; utflyttade 13; folkmängd 31 December 236; ingen ökning eller minskning; (vigde 1 par).

Fårö socken: födde 24; döde 18; inflyttade 27; utflyttade 89; folkmängd 31 December 1,216; minskning 6; (vigde 5 par).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.

Väghinder.

Följande broar å allmän väg komma att rifvas och omläggas nedannämde dagar i innevarande månad:
10 dennes en bro å vägen utanför Likmunds gård i Gerums socken och en bro å s. k. Lindeqvior i närheten af Hesseby gård, då vägen genom Fardhem i stället kan begagnas;
11 dennes en bro å vägen mellan Linde och Lojsta socknar samt en bro ås. k prestvägen mellan Klinte och Fröjels socknar, då landsvägen genom Klintehamn kan i stället begagnas;
12 dennes en bro å s. k. Hejdebogata, då i stället kan användas södra landsvägen till Loggarfve i Klinte och derifrån vägen tili Hejde;
samma dag två broar å vägen m llan Väte och Atlingbo socknar, då resande kunna färdas å södra landsvägen och s. k. kungsvägen;
samma dag en bro å vägen mellan Dalhems sockens kyrka och Räkarfve gård, då vägen förbi Vidunge gård i Dalhem kan användas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 november 1884
N:r 90.

Till aflöning

af lärare vid fortsätt ningsskolor har k. m:t anslagit 75 kronor till Ardre, 50 kronor till Hablingbo samt 50 kronor till Fardhem—Linde—Lojsta skoldistrikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Juli 1884
N:r 58.

Ansökningar om statsbidrag

till fortsättningsskolor hafva inlemnats till k. m:t af skolråden i Ardre, Fardhem, Linde, Lojsta och Hablingbo. Folkskolinspektören och domkapitlet hafva förordat dessa ansökningar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Mars 1884
N:r 24.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:
Klinte socken: födde 29; döde 19; folkmängd 31 December 1,197; ökning 30.
Fröjels socken: födde 11; döde 10; folkmängd 31 December 621; minskning 5.
Fardhems socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade 17; folkmängd 31 Deacember 368; ökning 5.
Linde socken: födde 11; döde 1; inflyttade 35; utflyttade 88; folkmängd 31 December 346; ökning 7.
Lojsta socken: födde 4; död 8; inflyttade 19; utflyttade 20; folkmängd 31 December 292; minskning 5.
Sanda pastorat: födde 31; döde 18; inflyttade 109; utflyttade 124; folkmängd 31 December i Sanda socken 902,i Mästerby socken 425 och i Vestergarns socken 361, summa 1,688.
Kräklingbo socken: födde 9; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 28; folkmängd 31 December 474; ingen ökning eller minskning.
Ala socken: födde 9; döde 4; inflyttade 25; utflyttade 13; folkmängd 31 December 316; ökning 17.
Anga socken: födde 7; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 28; folkmängd 31 December 318; minskning 6.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Januari 1884
N:r 7.

Till ordförande

i de för innevarande år sammanträdande bevillningsberedningarne har k. m:ts befallningshafvande förordnat borgmästare Een för Visby stad; kronofogde Calissendorff för norra fögderiet; häradsskrifvare Bergman för Visby södra landsförsamling, Scenkumla, Vall, Atlingbo, Eskelhem, Sanda, Hejde, Klinte, Ejsta och Hablingbo pastorat; kronolänsman Lindström för Hafdhems och Grötlingbo pastorat, Öja socken, Vamlingbo pastorat och Hamra socken samt Rone pastorat; kronolänsman Dahlbäck för Alfva pastorat och Fardhems socken, Levide pastorat samt Linde och Löjsta socknar, Burs, Närs, Alskogs och Garda pastorat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 5 Januari 1884
N:r 2.

Dödsfall Lars Johansson

Att Herren efter sitt allvisa och kärleksfulla råd behagat hemkalla till den eviga hvilan f. d. husbonden och kyrkvärden Lars Johansson, som efter en längre tids svårt lidande stilla och hoppfullt afled vid Rofvede i Lojsta den 9 Okt, kl. 1/2 7 e.m., i en ålder af 76 år, 1 mån. och 6 dagar; efterlemnande sörjanda hustru, barn, barnbarn och barnbarnsbarn, varder på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Löjsta den 10 Oktober
Selma Johansson. Olof Johansson.
Dav.ps. 84: 12—13. Fil.br. 1:23.
Sv. Ps.b, 455 v. 8

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Oktober 1883
N:r 82.