Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrättens Junisammanträde har pågått igår och idag under ledning af t. f. domhafvanden v. häradshöfding Gustaf Bergman med juris kandidat Karl Bergström som notarie. Inalles elfva utslag afkunnades.

Barnuppfostringbidrag har, såsom förut nämts, pigan Maria Vennerström yrkat utfå af skomakare Teodor Jakobsson i Björke, som ådömts edgåog. Sedan svaranden aflagt eden, vardt käromålet ogilladt.

För oflofligt beträdande af jernvägen dömdes sågaren Jakob Pettersson, Sixarfve i Viklau, till fem kronors böter. Svaranden, som åtalats af t. f. länsman Boberg, hade utan tillstånd begagnat jernbanan mellan Bjerges station och Viklau-vägen såsom gångväg.

För skogsåverkan å indragna häradsköfdinbortället Alleqvia dömdes arbetarne vid Österby Karl Johansson till trettio kronors böter och S. Isberg till femton kroaors böter, hvarjämte Johansson ålades ersätta det åverkade med kr. 5:50 och hvem af svarandena som bäst gälda gitter med 3 kronor.

I tjenstehjonslön till drängen K. G. Nilsson, Kyrkljufves i Vänge, förpliktades husbonden O. Olsson, Hägvalls, att utgifva 75 kronor, hvarjimte Olsson ålades ersätta Nilsson med 39 kronor i råttegångskostnader.

För utbekommande af födoråd hade enkan Sofia Kahlbom, Kassle i Hangvar, instämt hemmansegaren P. O. Pettersson, som förpliktades till enkan utgifva en half kast floved för å 1883 samt:för sistl. år en half kast ved, fem kronor kontant, 2 1/2 lispand saltadt fläsk, 12 alnar verken, ett bmullsförkläde, en duk för en krovas värde och ett par känger äfvensom 30 kronor i rättegångskostnader. Parternas öfriga yrkanden ogillades.

Skilsmässa från sin man Olof Johan Lyberg, som 1870 lemnat orten, har Anna Sofia Karolina Nyberg yrkat. Rätten förordnade om allmän lysning å predikstolarne efter honom.

Ansökan om att få Frans Gustaf Enström, Slitegårds i Dalhem, förklarad död hade gjorts hos häradsrätten, som förordaade, att Baström på lagenligt sätt skulle efterlysas i allmänna tidningarne.

Redovisning af danaarf. K. m:t och kronon hade yrkat att vämdeman L. P. Christensson, Norrbys i Hörsne, måtte åläggas redovisa behållningen efter 1882 aflidne torparen Johan Petter Nyberg vid Anåkra, som ej efterlemnat några arfvingar. Svaranden, som varit god man i Nybergs bo, förpliktades utgilva kronor 292:76, hvilken summa svaranden uppgifvit vara den återstånde behållningen i boet.
Svaranden, som redan före målets anhängiggörande deponerat summan på landtränteriet, har, innan han aflemnat summan, velat ha rettens dom i saken.

Afträdande af lägenhet. I det förut omnämda målet mellan landtbrukare O. V. Ålander å Rosendal, kärande, samt vaktmästare Petter Björkqvist å Rosendal, handlandena J. T. Lundin och K. J. Kolmodin och tullförvaltare Lth, svarandeparter, atkunuades igår dom. Häradsrätten resolverade, att, då, så vidt visadt vore, svarandena ej ägde behörighet att uti denna sak, dr fråga väckts om afrrädande af fast egendom, svara, kärandens talan ej kunde bifallas. Käranden förpliktades utgifva i rättegångskotnad till Björkqvist 15 kr. och till de tre andra svarandena hvardera 40 kronor.

I redovisningsmålet, förut värmare omnämdt, mellan styrelsen för Björke sockenmagasin och f. nämdemannen P. N. Pettersson, Harqvie i Björke, föll igår dom. Enär Pettersson, som vårit räkenskapsförare och kassaförvaltare för sockenmagasinet, ieke visat, att han förrän än 10 sistl Maj och således icke inom tid, som höfrättens laga kraftvuona dom 9 Mars 1883 töreskrifvit, till styrelsen aflemnat räkenskapen med der:ill hörande verifikationer, samt då Pettersson vid ;redovisvingens öfverlemnande icke med kontanta penninsar utan endast med skaldsediar redovisat magasinskassans behållning med krouor 1,043:96, men styrelsen ej godkänt mer än en skuldsedel å 50 kronor, så förpliktades Pettersson att ej mindre utgifva det för uraktlåtenhet att i rätt tid redovisa försutnva vitet å tre hundra krouor än äfven att betala kronor 993:96 kontant eller-medels skuldsedel med borgen af två af styrelsen såsom vederhäftiga ansedda personer.

För oloflig utskänkning at bränvin dömdes undavtagsmannen J. Ahlqvist i Buttle, åtalad aft. f. länsman Boberg, att böta femtio kronor och u’gifya utskävkningsafgift med sextio ktohor; för oloflig utskänkning af öl fäldes han till femton kronors böter. I vittnesersättvisgen dömdes han utgifva 6 kronor. Svaranden har förut bötfälts för dylik utskänkning.
Ahlqvist var på angifvelse af handl. K A. Nyströn i Buttle åtalad för skogsåverkan och egemmäktirvt förfarande. I detta mål blef han frikänd; bangs ansvarsyrkande å Nyström för falsk angifvelse ogillades.

Visby rådhusrätt.
För groft sedlighetsbrott mot en åttaårig flicka dömdes f. fältmusikanten Karl Johan Fedder till sex månaders fängelse.

För ringa misshandel å drängen Karl Hjalmer J kobsson fäldes f. artilleristen Oskar Henriksson och arbtaren Per Nyberg att böra tjugn kronor hvardera. Moitsitt nekande kunde f. artilleristen Johannes Henriksson ej fällas.

För att hafva knuffat fånggevaldiger Rosvall fäldes busbondeu Karl Petter August Pettersson, Kysinga i Vall, till femton kronors böter, hvarjämse han ålades utgifva ersättningar till vittnen med 15 kronor 60 öre.

Förklarad död vardt sjömannen Tomas Johan Niklas Algren, född 1841. Algren, som 1858 rymde från briggen Skandia, hvilken då var i amerikanskt farvatten, har sedan ej låtit sig afhöra.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juni 1885
N:r 46.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För ovarsamt körande på stadens gator voro igår ett par personer instämda. Jordägaren Karl Johansson, Österby, bestred stämningen, hvadan hans mål uppsköts. Sjömannen Petter Lundgren från Lummelunda, hvilken kört med släde efter häst, som saknat bjellra, dömdes att böta 3 kronor.

För våld mot person på Adelsgatan åtalade ynglingen Karl Fr. Ekström ville icke idgå åtalets befogenhet. Målet uppsköts för vittnens hörande.

För slagsmål och våld voro instämde arb. P. Nyberg, O. Henriksson och J. Henriksson. De nekade i hufvudsak och ansågo, att målsäganden retat och utmanat dem. Vittnesförhör 1 Juni.

Med knuffar påstod fånggevaldigern Rosvall att husb. K. P. A. Pettersson, Kysings i Vall, öfverfallit honom på Adelsgatan. Syaranden erkände att han, då han med par vattenämbar passerat förbi käranden gifvit honom en knuff, men ansåg saken vara en ren obetydlighet. Käranden begärde och fick uppskof.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

Till landstingsmän

för södra häradet omvaldes igår inför häradsrätten, som i närmare fyra timmar var sysselsatt med valet, nämdeman O. N. Bolin, Gandarfve i Alfva [24 röster], hemmansägare Johan Hägg, Hägvalds i Gerum [22], och fanjunkare O. Kahlström i Atlingbo [19]; nyvalde blefvo landtbrukare V. Wöh ler vid Klintebys [20] och hemmansägare Lars Pettersson, Hallbjens i Lau [19] efter postmästare Lagergren och nämdeman Pettersson, Burge.
Ersättare vordo J. Uddin, Ungbåtels i Stånga, O. Jakobsson, Skogs i Hejde, Olof Pettersson, Hallute i När, Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda, G. Niklasson, Bjers i Löjsta, F. Hermansson, Hafvor i Hafdhem, och Karl Hägg, Petes.
Ombud hade ej infunnit sig från Visby södra, Vall, Vesterhejde, Träkumla, Tofta, Mästerby, Vestergarn, Väte, Klinte, Fröjel, Silte, Sproge, Öja, Sundre och Fide.
— Inför domhafvanden i norra häradet återvaldes till landstingsmän nämdemannen L. Granberg, Dalhem, [17 röster] hemmansägarne L. N. Eklund, Fole, [16] och O. L. Björkegren, Lärbro, [16], nämdem. O. Löfvenberg, Stenkyrka, [11] samt fanjunkaren A. Broström, Bro, [11] samt nyvaldes kapten K. T. Broander [15] efter L. P. Medin, Martebo.
Till ersättare utsågos de hittills varande nämdeman J. Arvidsson, Akebäck [13] hemmansäg. J. N Söderberg, Follingbo [12], nämdem. J. Johansson, Bäl [11] och A. Englund, Lärbro, [11], fanjunk. M. F. Gahne, Bäl, [9], hvarjämte på den efter kapten Broander ledig vordna platsen insattes landtbr. J. M. Larsson, Vestkinde, [9]. Tjagufem socknar voro representerade, och som bevis på behofvet af en folkhögskola kan nämnas, att vid första valet kasserades 4 och vid de senare icke mindre än 11 valsedlar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

Auktion å egendom.

Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas lördagen den 16 Maj klockan 10 f.m. vid Lefvede i Vall, låter Gotlands Hypoteksförening till den högstbjudande försälja sitt egande 2/8 mil Lefvede i nämde socken, sådant det nu befinnes. Hemmanet atbjudes dels i mindre lotter, dels i sin helhet, beroende på säljaren att antaga eller förkasta möjligen gjorda anbud, Af köpeskillingen fordras 1/10 kontant vid tillträdet; öfriga vilkor uppgifvas vid auktionen eller dessförinuan hos undertecknad.
Visby den 4 Maj 1885.
Å Gotlands Hypoteksförenings vägnar:
C. W. GARDELL.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Maj 1885
N:r 37.

Auktion å egendom.

Genom offentlig auktion, som kom mer att förrättas lördagen den 16 Maj klockan 10 f.m. vid Lefvede i Vall, låter Gotlands Hypoteksförenivg till den bögstbjudande försälja sitt egande 1/8 mtl Lefvede i vämde socken, sådant det nu befiones. Hemmanet utbjudes dels i mindre lotter, dels i sin helbet, beroende på säljaren att antaga eller förkasta möjligen gjorda anbud.
Af köpeskillingen fordras 1/10 kontant vid tillträdet; öfriga vilkor uppgifvas vid auktionen eller dessförinnan bos undertecknad.
Visby den 4 Maj 1885.
Å Gotlands Hypoteksförenings vägnar:
C. W. GARDELL.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Maj 1885
N:r 36.

Reparation å tingshuset

i söder har domsagans nyutnämde häradshöfding önskat, med anledning hvaraf utsedde ombud för socknarne igår voro samlade vid södra häradsrätten att i saken besluta.
Kostnadsförslaget gick till 2,596:50. Häradshöfding Lindroth förband sig genom ombud att sjelf utgifva hvad som öfversteg 2,000 kronor samt attårligen betala 6 procents ränta å dessa 2,000 kronor med 120 kronor att användas till arkivets inbindning och mindre reparationer å 10 kalen m. m.
För anslagets beviljande talade ombuden Enaeman, Pettersson, Burge, Lars Cramér, nämdeman Stenberg, kapten Sommar, Ekeombudet Karl Pettersson, Närombudet kapten J. Andersson, Öjaombudet länsman Lindström och Levideombaden (2:; Eskelhemsombudet Hemström ville bevilja 1,000 kronor.
Mot anslaget talade fanjunkare Kahlström, Atlingbo, Alskogsombudet Lars Viman, Stenkumlaombudet Pettersson, Lauombudet Danielsson och Klinteombudet Nilsson.
Omröstningen utföll sålunda:

Sex socknar voro ej representerade.
Kl. 5 igår sammanträdde rätten åter, då frågan om öfvertagande af de af häradshöfding Lagerberg å vinden inredda 3 rummen samt de af honom å östra gafveln tillbygda 3 rummen förkastades; det fordrades 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

Egendomshandel.

Läderbandlare N. G Andersson i Visby har sålt 67/2,500 mantal Bomarfve i Vall till fanjunkare Häglund, Harqvie, för 1,500 kronor.
— Stora Mafris i Vestergarn är af kapten Sellman såldt till ingeniör J. O. Nordlöf från Dalarne för 14,300 kronor.
— Häradsh. Karl Herlitz har sålt sin vid St. Hansgatan midt emot folkskolehuset belägna fastighet till byggmästare P. Pettersson för 14,500 kronot, samt tillbandlat sig samme hr Petterssons fastighet vid Tranhusgatan för 7,500 kr.
— Å utmätningsauktion i dag å lands kansliet inropades Karl Dahlgrens konkursmassas 11/192 mantal Rotarfve i Lye, värderadt till 1,400 kronor, af rättaren Per Johansson, Stenstu i Fardhem, för 1,225 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Februari 1885
N:r 21.

Till ordförande

i kommunalnämden och fattigvårdsstyrelsen hafva valts hemmansägarne L. P. Norrman för Valls socken och Jakob Eklund, Levide, för Etelhems socken.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1885
N:r 6.

Vårtingets första sammanträde

med södra häradsrätten började i förgår vid 11-tiden, sedan tingspredikan bållits af kyrkoherden i Vall M. Lyth, och var besökt af en ovanligt talrik menighet. Häradets nyutnämde höfding, häradshöfding Lindroth, iklädd full uniform, utöfvade dervid första gången ordförandeskapet såsom ordinarie domare i södra häradsrätten.
Häradsh. L. gaf i måndags middag för rättens bisittare, åklagarne och några andre inbjudna personer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1885
N:r 6.

Kommunala val.

Till ordförande i kommunalnämden och fattigvårdssty relsen hafva utsetts
i Gerums socken August Johansson, Lickmunds;
i Valls socken f. skollärare H. O. Norrby, Skogs;
i Guldrupe socken hemmansägare Jakok Larsson, Krasse;
i Alskogs socken hemmansägare Johan Engström, Hallgårds;
i Fardhems socken hemmansägare Lars Medbom, Qvie;
i Gammalgarns socken husbonden Johan Lundborg, Engvalls,
i Dalhems socken hemmansägare G. P. Hansén, Dunegårda;
i Sjonhems socken busbonden O. Claësson, Gervide;
i Vestergarns socken hommanstgaro Per Lyberg vid Halls;
i Vallstena socken hemmansägare Hans Thomasson, Rå.

Till ordförande i komnunalnämden ha valts;
i Hangvars socken lanitbrukare L. O. Lindahl, Tibbles; ;
i Eskelhems socken hemmansägare Lars Jakobsson, Rosenbys;
i Bunge socken husbonden L P. Jakobssop, Stux;
i Endre socken landtbrukare Johan Larsson, Endregårda;
i Fide socken kyrkovärden Petter Pettersson, Österby;
i Kräklingbo socken hemmansägare Hans Johansson, Tingsa.

Till ordförande i fattigvårdsstyrelsen ha valts;
i Hangvars socken landtbrukare Jakob Engström, Kyrkebys;
i Buttle socken hemmansägare Hans Petterason, Altheime.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.