Tingstäde rullföringsområde

N:o 77 tillhörande vapenföre beväringsmän, tilldelade flottan i fästningstjänst af 1912 års klass, skola undergå en första tjänstgöring om 258 dagar och inkallas härmed, de, som äro uttagna till minörer, till tjänstgöring vid Kungl. Waxholms Kustartilleriregemente och skola inställa sig tisdagen den 14 januari 1913 sednast kl. 12,30 e. m. vid minörkompaniet, Oskar—Fredriksborg, samt öfriga till tjänstgöring vid Fårösunds Kustartilleridetachement och skola inställa sig samma dag kl. 11 f. m. å Kaserngården vid Fårösund.
Truppbiljetter samt uppgift om resorna till Stockholm och Waxholm komma att med posten afsändas till dem, som skola tjänstgöra å Oskar-Fredriksborg.
Beväringsman, som erhållit Kungl. Maj:ts tillstånd att flytta ur riket, men fortfarande vistas inom landet, skall i likhet med övriga tjänstgöringsskyldiga iakttaga inställelse.
Beväringsman skall medföra inskrifningbok.
Beväringsman är underkastad de i kriminallag för krigsmakten gifna bestämmelser, såväl under all tjänstgöring och marsch eller annan färd, då hat står under militärbefäl, som ock i fråga om åtlydnad af inkallelse till tjänstgöring. Uteblifver beväringsman utan anmäldt laga förfall från tjänstgöring, därtill han blifvit i laga ordning inkallad, må han dessutom till tjänstens fullgörande hämtas på egen bekostnad.
Såsom laga förfall anses: om man är sjuk, om man är i Konungens och rikets tjänst uppbådad eller faren, eller om man sitter i häkte.
Beväringsman, som har sådant förfall för inställelsen, skall insända intyg därom antingen till rullföringsområdesbefälhafvaren före inryckningen eller till vederbörande regementschef eller detachementsbefälhafvare sednast vid in ryckningen till tjänstgöring.
Sjukdom skall för att såsom laga förfall anses, vara styrkt af behörig läkares intyg, hvilket den värnpliktige är skyldig själf anskaffa. Kan han ej anskaffa läkarebetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg af en statens ämbets- eller tjänsteman, eller af präst i församlingen, eller af ordföranden i kommunalstämman, eller af ordföranden ell er ledamot i kommunalnämnden, eller af ledamot i häradsnämnden.
Fårösund den 30 December 1912.
Emil Westöö.
Befälhafvare för Tingstäde rullf.-omr. n:r 77.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *