Medelst öppen, frivillig auktion

låta sterbbusdelegarve elter aflidne landtbrukaren herr Gustaf Bederstedt vid Westöös i Hall, onsdagen den 1:ata nästkommande April kl. 10 f. m, till den mestbjudande försälja hela Iöaöreboet jämte, enligt bäradsrättens bifall, de omyndigas fasta egendom 1/2 mtl Westöös. Det förra bestående af: 1 piano, 1 symaskin; kör- och åkerbruksredskap: 1 resvagn med saxfjedrar, I trilla, 2:ne lastvagnar, 1 droska, 7 st, arbetsvagnar, 2:ne kärror, 1 bättre släd: rack med tillbehör, 2:ne slädor, 1 par bättre kälkar, 5 par arbetskälkar, gödgelbräder, vråcghäckar, 4 st. foderbäckar, 2:ne dubbelharfvar, 1 enkel, 3:ne klösbarfvar, 1, rollbart vänd- och spetsplogar, 1 kornvält, 1 sladd, jernspett, diverse gafflar, skyfflar och spadar, 4 par svänglar, 5 par nelar, deribland bättre; 1 enbetssele, bjellerremmar, hästklockor, grimmor, ryktdopv, flera par bästtacken, 1-sats skoverktyg, oxok, dragkettingar, spann, målkärl, sigdar, liar, yxor, tjugor, handrälsor, stocksågar, spanmålssäckar, 1 bästrälsa, 2:ne vindmaskiner, 2:ne ditv hackelsemaskiner, diverse snickare- och smedjeverktyg. Ett parti vackert utsädeskorn. Strandsaker: 1 fiskbåt, I båtsegel, strömmingsgarn: och tågvirke m. m. Kreatur: 7 st. hästar, deribland bättre, passande till vagoshästar, äfven ett drägtigt sto, 2 par goda dragoxa:, 2:ne tjarar, kaltvar och upgnöt, 9:st. goda mjölkkor, flera st. etörre och mindre svin, 19 st. lam med ungar, getter, gäss och höns m, m, som till ett väl försedt bo börer, Upplysaingavis får nämnas att såväl kreataren som redskapen äro i fullgodt skick. Fasta egendomen, bestående at 1/2 mtl Westöös kronoskatte i Hall socken, kommer att utbjudas kl. 12 på dagen, med derå höravde man- och ladogårdsbyggnader samt växande höst gröda och att genast tillträdas, Deona egendum innebar goda och fördelaktiga ägor, skog mycket till alsalu, innebar älven bypotekslån å 7,000 kr.. som al solida köpare kan få ölfvertagas Köpare böra äfven våra beredda att ställa nöjaktig säkerhet för köpeskillivpgens ordentliga fullgörande, om så fordras; denva fastighet utbjades med rätt för säljaren att antaga eller förkasta de gilna anbuden, Närmare tillkäonvagifves vid auktionens början. För lösegendomen lemnas åt fullt vederhättige inropare betalningsanstånd till den 1 nästkommande September.
Tingstäde den 18 Mars 1891.
Efter anmodan
P. HÖGBERG.

Dödsfall Carl Petter Westöö

Tillkännagifves att f. godsängaren R. V. O. Carl Petter Westöö född å Storungs på Gotland den 4 Oktober 1813, lugnt och stilla afled dersammastädes den 15 Mars 1891 kl. 1/28 e.m., djupt sörjd och saknad af barn, barnbarn, broder, slägtingar och många vänner.
Den aflidnses barn.
Sv. Ps. nr 455, 1.

Karl Westöö Död.

Förre handlanden och godsägaren Karl Westöö afled i går vid Storugns i Lärbro i sitt 78-de år. Föräldrarne voro hanålanden och kalkbruksägaren Hans Petter Westöö och Ingrid Maria Wickman. Efter en i yngre år i Tyskland genomgången handelskurs egnade sig W. förs: på Kappelshamn och sedan vid Sorugns åt affärsverksamhet, hvarmed han på det senare stället förenade en för gotländska förhållanden omfattande jordbruksrörelse. W. var en särdeles insigtsfull och driftig jordbrukare, som genom ett rationelt brukningssätt betydligt uppdref afkastningen af sin egendom. — I likhet med sin yngre broder, den om Visby stads planteringar högt förtjente läroverksadjunkten O. A. Westöö, var W. en stor vän af trädgårdsskötseln och anlade för ungefär 40 år sedan vid Storugns en särdeles smakfallt ordnad park, hvilken näppeligen på Gotlands landsbygd torde äga sin like. Med anledning deraf, som ock för sina öfriga förtjenster om trädgårdsskötseln, erhöll W. af Svenska Trädgårdsföreningen dess medalj.
W. egnade mycken tid och arbete åt sio kommnns angelägenheter, och lyssnade hans församlingsbor gerna till hans alltid sansade och erfarna råd. Särskildt intresserade han sig för Lärbro sparbank, bland hvars stiftare han var; då ban efter en mångårig, gagnerik verksamhet afgick ur dess styrelse, egnades honom för den skull en enkel minnesgåtva. Westööska huset var kändt för gammaldågs gästfribet, och många äro de, som der åtojutit glädje och trefnad.
Efter ett vid gudstjensten i församlingens kyrka hösten 1887 inträffadt lindrigt slaganfall, minskades så småningom bans själs- och kroppskrafter, tills ban efter några veckors sjukdom lugnt afsomnade. I äktenskap förenad med sin kusin Emma Wickman, var W. enkling sedan år 1885. Han efterlemnar flere barn, af hvilka äldste sonen är kapten vid Gotland innfanterirdgemente.

Sällskapet D. B. V.

hade igår sammanträde, hvarvid sedvanliga val för nästa år förrättades. Dervid utsågs till ordförande redaktör O. Jeurling, till v. ordförande lektor N. Höjer, hvarjämte nuvarande sekreterare och skattmästare, hrr K. Norrby och J. A. Bergenstjerna, enhälligt omvaldes.
Revisorer blefvo redaktör V. Pallin, handl, J. Munthe, notarien J. H. Bachér, handl. R. Löfving och literatör A. Sandberg.
I beredningsutskottet återvaldes enhälligt landssekreterare Hambræus, lektor Bergman och konsul R. Cramér.
Likaså återvaldes de afgående i sparbanksstyrelsen, landssekret. Hambræus, lektor Bergman och kronofogden Bokström med bankbokbh. Anton Pettersson till ersättare.
I trädgårdsstyrelsen omvaldes de afgående pastor Vestöö och apotekare Ljungberg.
I bygnadsstyrelsen omvaldes handl. Karl Degerman.

Ansökan

om bidrag ur fonden för obemedlade prestdöttrar har inkommit från Blända och Lovisa Bolin, Hanna Vestöö, Selma Vallgren och Emma Bolander.

Under tjenstledighet

för kapten O Åkerhjelm föres befälet öfver Lärbro kompani fr. o. m 10 dennes af kapten E. Vestöö.
— Underlöjtnant Peterson åtnjuter tjenstledighet fr. o. m. 12 dennes till nästa års vapenöfningar.
— Länsman J. Håkansson är tjenstledig under 2 månader fr. o. m. 6 dennes.
E. o. landskanslisten Arvid Jacobsson sköter tjonsten under tiden.

Vid jägaregillets

sista skjutning för året i onsdags eftermiddag deltogo i skjutning mot centimetertafla med 5 skott 8 skyttar och erhöll fanjunkare A. Pettersson från Stenkumla och kapten E. Vestöö bronsmedalj för respektive 65 och 72 centimeter.
I skjutning på löpande björn togs första pris af fanjunkare Pettersson och andra pris af hemmansägare Isberg.
I glaskuleskjutninger, deri 3 skyttar deltogo, erhöll ingen något pris.

Vikarier.

Vid högre allmännva lärorerket ha antagits till vikarierande lärare: för adjunkten Lange fil. kandidat K. V. G. Jacobsson, för adjunkten Kolmodin fil, kandidat A. G. Settervall, båda under hela höstterminen. Den efter adjunkten Vestöö lediga adjunkturen kommer tills ordinarie ionehafvare är utnämd att skötas af fil. kandidat S. I. V. Linnell: För adjunkten Berglund, som få grund af styrkt sjuklighet erhållit tjenstledighet under höstterminen med rättighet att äfven dessförinnan åter inträda i tjenstgöring har antagits pastor N. G. Dyberg. Gymnastiklärarebefattningen vid läroverket uppehålles tills vidare af löjtnant Wickström och teckningslärareplatsen af fröken Kinman.
— Till vikarierande lärarinna vid härvarande småskola under fröken Ridelii sjukdom är af skolrådet antagen fröken Hedda Pettersson från Visby.

Följande eftermälen

gifvas af rektor i årsredogörelsen de från högre läroverket under höstterminen 1889 afgångna båda lärarne: Den 30 Augusti 1889 erhöll lektorn, fil. dr Carl Johan Bergman på derom gjord begäran afsked med pension. Född i Visby den 8 Juli 1817, utnämd till kollega vid Visby lärdoms- och apologistskola år 1843, vikarierande rektor vid densamma kalenderåret 1856 och vårterminen 1857, med hvilken skolans verksamhet upphörde, adjunkt vid elementarläroverkets upprättande höstterminen 1857 och befordrad till lektor i latinska språket och filosofisk propedeutik 6 Oktober 1859, hade lektor Bergman i nära fem årtionden troget stått qvar i läroverkets tjenst, då han, både till lefnads- och tjensteåren äldst bland dess lärare, beslöt att draga sig tillbaka från skolarbetet. Utom sin egentliga verksamhet har lektor Bergman, för att endast nämna några af de mångfaldiga och olikartade uppdrag, som anförtrotts åt den dugande mannen, flitigt anlitats af samhället i snart sagdt alla kommunala angelägenheter, under en följd af år ledt stadsfullmäktiges och landstingets förhandlingar, såsom riksdagsman och verksam medlem af stiftsstyrelsen intagit en bemärkt och framstående ställning.
Här kan icke vara rätta platsen, ej heller rätta tidpunkten att ingå i en närmare teckning af halten och betydelsen af lektor Bergmans lifsgerning. Berömlige mäns verk hedras också bäst genom redligt sträfvande hos de yngre att, om ock med svagare krafter och ringare framgång, efter bästa förmåga fortsätta, der desse slutat. Deremot må det icke förmenas oss att vid detta tillfälle framföra vår uppriktiga tacksamhet och varma erkänsla för allt det goda, som lektor Bergman verkat; för det städse oförtröttade nit, för den aldrig svikande pliktkänsla, för det lefvande intresse och den sanna kärlek till undervisningskallet, till medlärare och lärjungar, hvarmed han egnat sin rika begåfning, sin mångsidiga och omfattande lärdom, sitt mästerskap i talets konst, sin bepröfvade erfarenhet, sitt lifs bästa krafter åt ungdomens handledning vid det betydelsefalla studiet af Romas språk och kultur; för hans lefvande och åskådliga, hans klara och enkla, genom grundlighet utmärkta, men tillika genom poetisk lyftning, genom trogen och på samma gång fin och smidig tolkning af de gamles mästerverk, genom godmodig humor fängslande och uppfriskande undervisningssätt.
Förlusten af en sådan lärare kan endast i någon mån mildras af glädjen öfver att han en gång tillhört oss, af hoppet, att han i vänlig hågkomst bevarar och med oförminskad välvilja omfattar vårt läroverk, af medvetandet, att den vördade åldringen, i besittning af obruten hälsa och kraft, nu äger ett välkommet tillfälle att ostörd egna sin ålders dagar helt och hållet åt teckningen af sin älskade fosterös kulturhistoria och framfarna öden. Må Carl Johan Bergmans, skaldens, talarens, forn- och nutidstecknarens, lefnadsafton blifva lång, ljas, fridfull och vägsignelserik, så önskar i afskedets stund det läroverk, hvars prydnad han varit, hvars stolthet han är och skall vara.
Den 20 December 1889 erhöll adjunkten Oskar Anian Westöö – derom gjord böräirn afsked med pension. Född i Kappelshamn 17 November 1819, prestvigd 1846, utnämd till lärare i naturvetenskap vid Visby gymnasium 1854, adjunkt vid elementarläroverkets upprättande höstterminen 1857, hade adjunkten Westöö vid afskedstagandet i något mer än 35 år tillhört vårt läroverk. Af de ämnen, hvari adjunkten Westöö hade att undervisa, stod hans håg mest till botaniken. Grundlig kännare af växtverlden och växtorterna, bistod han gerna med råd och dåd de lärjungar, som under hans ledning a Gotlands väna blomsterängar uppsökte Floras älsklingar och delade sin lärares hängifvenhet åt dem. Oförtrutet nit och punktlighet, stor plikttroket och ärligt bemödande att fila det kall, som blifvit hans och ägde hans kärlek, ett lugnt och fridsamt väsen utmärkte ständigt adjunkten Westöö såsom lärare och kamrat. Vi tacka honom för hans långvariga och trogna tjenstgöring, vi följa honom med våra bästa välövskningar om en lugn och kraftig ålderdom, vi anhålla, att han alltjämt måtte med tillgifvenhetens band vara fästad vid det läroverk, der han sjelf fostrats och länge verkat.

Till tjenstgöring

vid nedanstående regementen och kårer under innevarande års möten ha ur Gotlands infanteriregemente beordrats:
Till Första Lifgrenadierregementet kapten von Gerber och löjtnant Christorsson; Andra Lifgrenadierregomentet löjtnant Bergenström och underlöjtnant A. Falk; Uplands regemente löjtnanterna Gyllencreutz och Köhler; Södermanlauds regemente kapten Lindbohm, löljtnanterna Sellergren och Cederblad; Helsinge regemente löjtnant H. Söderberg; Vestgöta Dals regemente kapten K. A. Olsson; Nerikes regemente kapten Ek, löjtnant Slettengren och underlöjtnant Sylvan samt till Vermlands fältjägarekår kapten Vestöö.