Adolf Lange död.

Ett smärtsamt dödsbud har oväntat ingått, meddelande, att rektorn vid Karlskrona högre allmänna läroverk Per Adolf Lange avlidit i följder av en för åtta dagar sedan undergången operation för magsår.
Den vid frånfället ännu i sina bästa är varande mannen var född i Alva 1867, son till kyrkoherden därstädes Carl Timotheus Lange och hans maka, född Ihre. Efter vid Upsala universitet avlagda examina, som kröntes med doktorsgraden 1896, förordnades Adolf Lange till docent i tyska språket och tjänstgjorde under något mer än ett års tid 1904 och 1905 såsom t. f. professor i samma ämne. Sin akademiska läraregärning avbröt han sistnämda år, då han utnämdes till lektor vid Västerviks allmänna läroverk, där han 1907 dessutom förordnades att vara rektor. Denna tjänst utbyttes 1915 mot rektoratet i Karlskrona, som han nu vid sitt frånfälle innehade. 1897-99 var han förste kurator för Gotlands nation i Upsala.
Rektor Lange var en man, som med djup bildning och lärdom förenade en energisk karaktär, på samma gång som ett hjärtevinnande sätt. De, som stått i hans närhet såsom kamrater eller lärjungar, ha ej kunnat undgå att taga ett djupt intryck av hans rika personlighet, och hans mänskligt att döma allt för tidiga bortgång från ett arbetsfyllt och målmedvetet liv kommer att kännas hårt och smärtsamt i vidsträckta kretsar. Att hans minne skall troget bevaras bland vännerna, därför har han själv sörjt genom sitt liv.
Såsom närmast sörjande vid den dödes bår stå hans maka, med vilken han varit förenad i ett tjugoårigt lyckligt äktenskap, Elisabeth Ekman, dotter till konsul Axel Ekman i Visby, samt tvenne barn, en dotter och en son. I fleras djupa sorg deltager en stor allmänhet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Mars 1920
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *