Alfva pastorats sparbank.

Läns styrelsen har med anledning af kommunalstämmans förut omnämda begäran om utredning af bankens ställning förordnat landskamreraren J. Gardell att jämte de på stämman valde revisorerna kyrkoh. Lange och handl Melin i revisionen af banken deltaga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juni 1886
N:r 45.

Kyrkoherde Lange

i Alfva har hos domkapitlet anhållit, att stud. A. Lange måtte få tjenstgöra såsom predikobiträde i församlingen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Maj 1886
N:r 42.

Telegrafstationen

i Klintehamn kommer från 1 instundande Oktoker och tillsvidare att förestås af e. o. telegrafisten Hilda Lange.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 September 1885
N:r 76.

Tjenstledighet

för nästkommande läsår har teckningsläraren vid härvarande högre allmänna läroverk J. G. Löfvengren på grund af sjukdom erhållit af k. m:t.
— Läroverksadjunkten V. Lange har på grund af sjukdom af k. m:t beviljats tjenstledighet för instundande läsår.
— Komminister H. L. Söderberg har erhållit tjenstledighet från pastoralgöromålen härstädes under en månad, räknadt från 30 dennes.
Under sagda tid har domkyrkoadjunkten Ekman förordnats till v. pastor härstädes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.

Tjenstledighet

från innevarande termins början till nästkommande hösttermins början har af k. m:t beviljats läroverksadjunkterna O. Westöö och V. Lange.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Januari 1883
N:r 7

Läroverket.

Reg:n har beviljat adjunkterna V. Lange och O. A. Vestöö begärd tjenstledighet under innevarande termin.

Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.

Tjenstledighet

för instandande vårtermin hafva läroverksadjunkterna Oskar Vestöö och Viktor Lange begärt hos k. m:t.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 December 1882
N:r 102

Landtmäteristaten

i Gotlands län utgöres af följande personer:
Förste landtmätare: L. T. Jacobson, Eskelhem.
Kommissionslandtmätare: K. Indv. Fegrienus, Vesterhejde, K V. Sillén, kapten, Visby, F. R. Cedergren, Klinte, K. M. R. Strömberg, Visby, J. O. Sylvan, jägmästare, Visby, K. G. Kökeritz, Garda, O. Vartviuge, Visby, och E. Arielias, kapten, Visby.
Vice kommissionslandtmätare: H. Wennemo, kapten, Fide, A. Ytterberg, kapten, Visby, A. R. Kruse, kapten, Visby, Fr. Valgrén, kapten, Visby, och V. Schyl, Klintehamn.
Medhjelpare: hos K. L. Fegreus: f. vice konsul K. Falk; hos K. M. R. Strömberg: kapten Fr. Blomqvist och löjtnant Abr. Lange; hos J. O. Sylvan: extra jägmästare V. P. Pettersson; hos K. G. Kökritz: löjtnant A. Lange.
Elever: hos L. T. Jacobson: underlöjtnanterna G. Köhler och K. Bolin; hos K. L. Fogreeus: kapten K. Hamberg och Torbern Fegreus; hos F. R. Cedergren: underlöjtaant K. Bolin; hos K. M. R. Strömberg: underlöjtnanterna R. V. Landberg och G. T. Falck; hos J. O. Sylvan: A. H. Nyman och Elias Herlitz; hos E. A. Arnelius: underlöjtuanterna F. V. Cederblad och E. L. Löfwenberg; hos A. R. Kruse: underlöjtnant H. Söderberg och volontär V. Reijhman; hos V. Schyl: Felix Vinter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 Mars 1882
N:r 22

Läroverksstaten.

Tjenstledighet för nästkommande vårtermin har beviljats läroverksadjunkterna O. Vestöö, V. Lange och J. Lindström samt ritläraren J. G. Löfvengren.
— Till vikarierande adjunkter för instundande vårtermin hafva förordnats dom: kyrkoadjunkten A. H. Hallström samt studerandena K. F. Larsson och O. Jakobsson, hvarjämte fröken Eufemia Söderberg förordnats att under nämda tid förestå ritundervisningen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 December 1881
N:r 101

Till vikarierande adjunkter

vid härvarande högre allmänna läroverk för nästkommande termin hafva förordnats studerandena K. F. Larsson för adjunkten Lindström och Oskar Jakobson för adjunkten Lange, hvarjämte domkyrkoadjunkten A. H. Hallström förordnats att från terminens början och tillsvida tjenstgöra för adjunkten Vestöö.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1881
N:r 61