Tjenstledighet

för nästkommande läsår har teckningsläraren vid härvarande högre allmänna läroverk J. G. Löfvengren på grund af sjukdom erhållit af k. m:t.
— Läroverksadjunkten V. Lange har på grund af sjukdom af k. m:t beviljats tjenstledighet för instundande läsår.
— Komminister H. L. Söderberg har erhållit tjenstledighet från pastoralgöromålen härstädes under en månad, räknadt från 30 dennes.
Under sagda tid har domkyrkoadjunkten Ekman förordnats till v. pastor härstädes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.

Tjenstledighet

från innevarande termins början till nästkommande hösttermins början har af k. m:t beviljats läroverksadjunkterna O. Westöö och V. Lange.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Januari 1883
N:r 7

Läroverket.

Reg:n har beviljat adjunkterna V. Lange och O. A. Vestöö begärd tjenstledighet under innevarande termin.

Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.

Tjenstledighet

för instandande vårtermin hafva läroverksadjunkterna Oskar Vestöö och Viktor Lange begärt hos k. m:t.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 December 1882
N:r 102

Landtmäteristaten

i Gotlands län utgöres af följande personer:
Förste landtmätare: L. T. Jacobson, Eskelhem.
Kommissionslandtmätare: K. Indv. Fegrienus, Vesterhejde, K V. Sillén, kapten, Visby, F. R. Cedergren, Klinte, K. M. R. Strömberg, Visby, J. O. Sylvan, jägmästare, Visby, K. G. Kökeritz, Garda, O. Vartviuge, Visby, och E. Arielias, kapten, Visby.
Vice kommissionslandtmätare: H. Wennemo, kapten, Fide, A. Ytterberg, kapten, Visby, A. R. Kruse, kapten, Visby, Fr. Valgrén, kapten, Visby, och V. Schyl, Klintehamn.
Medhjelpare: hos K. L. Fegreus: f. vice konsul K. Falk; hos K. M. R. Strömberg: kapten Fr. Blomqvist och löjtnant Abr. Lange; hos J. O. Sylvan: extra jägmästare V. P. Pettersson; hos K. G. Kökritz: löjtnant A. Lange.
Elever: hos L. T. Jacobson: underlöjtnanterna G. Köhler och K. Bolin; hos K. L. Fogreeus: kapten K. Hamberg och Torbern Fegreus; hos F. R. Cedergren: underlöjtaant K. Bolin; hos K. M. R. Strömberg: underlöjtnanterna R. V. Landberg och G. T. Falck; hos J. O. Sylvan: A. H. Nyman och Elias Herlitz; hos E. A. Arnelius: underlöjtuanterna F. V. Cederblad och E. L. Löfwenberg; hos A. R. Kruse: underlöjtnant H. Söderberg och volontär V. Reijhman; hos V. Schyl: Felix Vinter.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 Mars 1882
N:r 22

Läroverksstaten.

Tjenstledighet för nästkommande vårtermin har beviljats läroverksadjunkterna O. Vestöö, V. Lange och J. Lindström samt ritläraren J. G. Löfvengren.
— Till vikarierande adjunkter för instundande vårtermin hafva förordnats dom: kyrkoadjunkten A. H. Hallström samt studerandena K. F. Larsson och O. Jakobsson, hvarjämte fröken Eufemia Söderberg förordnats att under nämda tid förestå ritundervisningen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 December 1881
N:r 101

Till vikarierande adjunkter

vid härvarande högre allmänna läroverk för nästkommande termin hafva förordnats studerandena K. F. Larsson för adjunkten Lindström och Oskar Jakobson för adjunkten Lange, hvarjämte domkyrkoadjunkten A. H. Hallström förordnats att från terminens början och tillsvida tjenstgöra för adjunkten Vestöö.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1881
N:r 61

Hushållningssällskapets kungörelser.

Cheviotfår utlemnas.
Till fårafvelns förbättrande utlemnar hushållningssällskapet för året 3 baggar och 5 tackor af cheviotras, hvilka från stamschäferiet å Roma kungsgård åt sällskapet uttagas af schäferi-inspektören, och af sällskapet betalas med 50 kronor för bagge, 30 kronor för tacka. Mottagare af sådant djur skall till sällskapet återgälda inköpspriset under de närmaste fem åren med en femtedel årligen, utan ränta. Först efter full betalning blir djuret mottagarens egendom. Under tiden skola följande vilkor gälla:
djuren skola vinterfödas inne;
afvel af tacka och ull tillfalla mottagaren;
bagge skall tjena till betäckning så långt det anses förenligt med hans välbefinnande; afgiften beräknas ej högre än 25 öre för hvarje tacka, och tillfaller mottagaren;
om genom vanvård mottaget afvelsdjur skulle dö eller varda till afvel obrukbart, skall mottagaren betala hela köpeskillin: gen, men inträffar sådant genom olyckshändelse, som icke kunnat förekommas, skall förlusten af den oguldna och till betalning icke förfallna delen af köpeskillingen drabba sällskapet, som då förfogar öfver djuret.
De, som önska på dessa vilkor mottaga ett eller flera af förberörda afvelsfår, kunna derom till Förvaltningsutskottet ingifva anmälan före Juli månads utgång.

Elevplats vid Hästskötareskolan.
Hushållningssällskapet har anslagit medel till underhållande af en elev vid hästskötareskolan å Klämestorp utanför Jönköping, och plats för en sådan finnes tillgänglig den 1 nästkommande November för en kurs af tre månader. – Ansökningar till denna plats ingifvas till Förvaltningsutskottet före Juli månads utgång, åtföljda af betyg om uppnådd ålder af 16 år och om god frejd, samt för den, som redan varit anstäld som hästskötare eller kusk, betyg om sådan anställning och om visad nykterhet, flit och goda anlag. För den antagne eleven beskostar hushållningssällskapet skolafgift, inackorderingsafgift och resepenningar; hvaremot han skall förbinda sig att efter genomgången kurs återkomma till Gotland och här som hästskötare tjenstgöra minst två år, hvaraf vid landtbruksskolan, om dess styrelse så önskar, nio månader, mot den lön som af styrelsen bestämmes.

Spridning af värdefulla skrifter.
Hushållningssällskapet har låtit med posten försända till kommunalnämdernas ordförande nyligen en afbandling om odling af foderrotfrukter och deras.frön, med ett bihang om jordbruksarbetarens fröodling, af J. H. Tisell;
och förut, under de senaste åren, afhandlingar
af J. Lange, om rostsjukdomar hos våra vigtigaste odlade växter, och om medlen att inskränka deras spridning ;
af P. A. Säve, hafvets och fiskarens sagor;
af Abraham Forssell, nötkreaturens utfodring och vård;
af G. Calberla, om torkan, jordbrukets svåraste fiende, jämte medlen till dess öfvervinnande;
af J. Spångberg, om Coloradoskalbaggen;
af A. Nathorst, huru bör ladugårdsskötseln ordnas, för att under våra förhållanden blifva lönande ?;
af H. Gelertzen, om skogsodling;
qvartalsskriften Skogsvännen 1876 och 1877;
af G. F. Hallenberg, de vanligt förekommande gödningsämnena, och dess användning ;
af E. Schoug, handledning i hästskötsel ;
af E. Schoug, handledning i fårskötsel, m. fl. och har sällskapet vid försändningarne af dessa skrifter anhållit hos kommunalnämdernas ordförande att de ville öfverlemna dem till sockenbiblioteken, der sådana finnas, men annars sjelfve hålla dem kommunens medlemmar tillhanda för genomläsning. Visby den 22 Juni 1881.
På Förvaltningsutskottets vägnar:
JOHAN HAMBRÆUS.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juni 1881
N:r 51

Tjenstledighet

för nästkommande hösttermin har beviljats läroverksadjunkten, V. Lange.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juni 1881
N:r 46

Högre allmänna läroverket.

Till extra lärare för nästkommande läsår hafva förordnats doktor O. Klintberg, filosofie kandidaterna S. P. Hjertstrand, K. E. Schöldström och K. J. Carlberg samt studeranden F. Thelander.
— Tjenstledighet för nästkommande termin har beviljats adjunkterna Vestöö, Lange och Lindström samt ritläraren Löfvengren, till hvilkas vikarier förordnats domkyrkoadjunkten A. H. Hallström, filosofie kandidaten P. A. Pettersson och studeranden K. Larsson samt fröken Amanda Bergstedt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1880
N:r 61