Hushållningssällskapets kungörelser.

Cheviotfår utlemnas.
Till fårafvelns förbättrande utlemnar hushållningssällskapet för året 3 baggar och 5 tackor af cheviotras, hvilka från stamschäferiet å Roma kungsgård åt sällskapet uttagas af schäferi-inspektören, och af sällskapet betalas med 50 kronor för bagge, 30 kronor för tacka. Mottagare af sådant djur skall till sällskapet återgälda inköpspriset under de närmaste fem åren med en femtedel årligen, utan ränta. Först efter full betalning blir djuret mottagarens egendom. Under tiden skola följande vilkor gälla:
djuren skola vinterfödas inne;
afvel af tacka och ull tillfalla mottagaren;
bagge skall tjena till betäckning så långt det anses förenligt med hans välbefinnande; afgiften beräknas ej högre än 25 öre för hvarje tacka, och tillfaller mottagaren;
om genom vanvård mottaget afvelsdjur skulle dö eller varda till afvel obrukbart, skall mottagaren betala hela köpeskillin: gen, men inträffar sådant genom olyckshändelse, som icke kunnat förekommas, skall förlusten af den oguldna och till betalning icke förfallna delen af köpeskillingen drabba sällskapet, som då förfogar öfver djuret.
De, som önska på dessa vilkor mottaga ett eller flera af förberörda afvelsfår, kunna derom till Förvaltningsutskottet ingifva anmälan före Juli månads utgång.

Elevplats vid Hästskötareskolan.
Hushållningssällskapet har anslagit medel till underhållande af en elev vid hästskötareskolan å Klämestorp utanför Jönköping, och plats för en sådan finnes tillgänglig den 1 nästkommande November för en kurs af tre månader. – Ansökningar till denna plats ingifvas till Förvaltningsutskottet före Juli månads utgång, åtföljda af betyg om uppnådd ålder af 16 år och om god frejd, samt för den, som redan varit anstäld som hästskötare eller kusk, betyg om sådan anställning och om visad nykterhet, flit och goda anlag. För den antagne eleven beskostar hushållningssällskapet skolafgift, inackorderingsafgift och resepenningar; hvaremot han skall förbinda sig att efter genomgången kurs återkomma till Gotland och här som hästskötare tjenstgöra minst två år, hvaraf vid landtbruksskolan, om dess styrelse så önskar, nio månader, mot den lön som af styrelsen bestämmes.

Spridning af värdefulla skrifter.
Hushållningssällskapet har låtit med posten försända till kommunalnämdernas ordförande nyligen en afbandling om odling af foderrotfrukter och deras.frön, med ett bihang om jordbruksarbetarens fröodling, af J. H. Tisell;
och förut, under de senaste åren, afhandlingar
af J. Lange, om rostsjukdomar hos våra vigtigaste odlade växter, och om medlen att inskränka deras spridning ;
af P. A. Säve, hafvets och fiskarens sagor;
af Abraham Forssell, nötkreaturens utfodring och vård;
af G. Calberla, om torkan, jordbrukets svåraste fiende, jämte medlen till dess öfvervinnande;
af J. Spångberg, om Coloradoskalbaggen;
af A. Nathorst, huru bör ladugårdsskötseln ordnas, för att under våra förhållanden blifva lönande ?;
af H. Gelertzen, om skogsodling;
qvartalsskriften Skogsvännen 1876 och 1877;
af G. F. Hallenberg, de vanligt förekommande gödningsämnena, och dess användning ;
af E. Schoug, handledning i hästskötsel ;
af E. Schoug, handledning i fårskötsel, m. fl. och har sällskapet vid försändningarne af dessa skrifter anhållit hos kommunalnämdernas ordförande att de ville öfverlemna dem till sockenbiblioteken, der sådana finnas, men annars sjelfve hålla dem kommunens medlemmar tillhanda för genomläsning. Visby den 22 Juni 1881.
På Förvaltningsutskottets vägnar:
JOHAN HAMBRÆUS.
Harald Gustafson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juni 1881
N:r 51

Tjenstledighet

för nästkommande hösttermin har beviljats läroverksadjunkten, V. Lange.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 Juni 1881
N:r 46

Högre allmänna läroverket.

Till extra lärare för nästkommande läsår hafva förordnats doktor O. Klintberg, filosofie kandidaterna S. P. Hjertstrand, K. E. Schöldström och K. J. Carlberg samt studeranden F. Thelander.
— Tjenstledighet för nästkommande termin har beviljats adjunkterna Vestöö, Lange och Lindström samt ritläraren Löfvengren, till hvilkas vikarier förordnats domkyrkoadjunkten A. H. Hallström, filosofie kandidaten P. A. Pettersson och studeranden K. Larsson samt fröken Amanda Bergstedt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1880
N:r 61

Stiftsnyheter.

Å förslag till komministerbeställning i Sanda pastorat har domkapitlet i förgår uppfört i 1:sta rummet v. pastor J. V. Gutenberg, i 2:dra v. pastor J. Odin och i 3:dje v. pastor S. G. Petersson.
— Inför domkapitlet härstädes afladei onsdags v. pastor P. Kullin pastoralexamen, samt s. m. kandidaterna Nils Petter Nilsson Gadd (af skånska nationen i Lund),Anders Magnus Lindfors (af vestgöta nation derstädes) och Johan Eberhard Emil Ekman (af Gotlands nation i Upsala) prestexamen, och komma desse att i öfvermorgon i domkyrkan härstädes till prestembetet invigas:
— För v. pastor E. Kahl utfärdades i måndags fullmakt att vara kyrkoherde i Vänge.
— Tjenstledighet under instundande hösttermin är beviljad läroverksadjunkterna V. Lange och M. Klintberg samt teckningsläraren J. G. Löfvengren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1879
N:r 50

Förordnade

äro kyrkoherden M. Lyth i Vall att från 22 dennes tillsvidare bestrida pastoralvärden jämväl i Stenkumla pastorat, med biträde vid gudstjensterna af läraren vid prinsessan Eugenies skola Sjögren, samt komministern R. Uddin att jämte innehafvande komministerstjenst äfven sköta pastoralvården i Sanda pastorat från 29 Juli till 18 Augusti.
Till konsistorieombud vid landtmäteriförrättning i När 30 dennes har kyrkoherden Karl Lange förordnats.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Till e. o. telegrafister

har telegrafstyrelsen nyligen befordrat bland andra utexaminerade eleverna, fröknarna M. L. Klingwall, M. S. Lyth, E. M. Ljungholm, A. J. S. Wenzell, M. M. Gustafson och H. K. F. Lange.
Fröken Ljungholm är förordnad att under en månad från 12 dennes bestrida stationsföreståndarebefattningen vid Klintehamns station.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juli 1878
N:r 55

Tjenstledighet

har på grund af sjukdom beviljats adjunkten vid elementarläroverket V. Lange för nästinstundande hösttermin.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Juli 1878
N:r 54

Tjenstledighet

under nästinstundande vårtermin är beviljad lektorn d:r Karl Cramér och adjunkten d:r V. Lange vid härvarande elementarläroverk.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1877
N:r 101

Bland badgäster

vid Porla märkes lärov.-adj. V. Lange från Visby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Juli 1877
N:r 58

Tjenstledighet

för helsans vårdande har under instundande höstterminne viljats adjunkten vid härvarande högre elementarläroverk dr V. Lange.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Juni 1877
N:r 52