Berättigad till pension

af 3 tusen kronor vid afskedstagandet har k. m:t förklarat adjunkten V. Lange vid härvarande allmänna läroverk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 November 1890
N:r 185

Burmeisterska stipendiet

för studerande af Gotlands nation sökes af med. kand. Hj. Ehinger, fil. kandidaterna Bernh. Enequist, P. A. Lange och J. F. Ronqvist samt studerandena Alrik Dahlqvist, Fr. Nilsson och Holger Rosman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 November 1890
N:r 183

Vikarier.

Vid högre allmännva lärorerket ha antagits till vikarierande lärare: för adjunkten Lange fil. kandidat K. V. G. Jacobsson, för adjunkten Kolmodin fil, kandidat A. G. Settervall, båda under hela höstterminen. Den efter adjunkten Vestöö lediga adjunkturen kommer tills ordinarie ionehafvare är utnämd att skötas af fil. kandidat S. I. V. Linnell: För adjunkten Berglund, som få grund af styrkt sjuklighet erhållit tjenstledighet under höstterminen med rättighet att äfven dessförinnan åter inträda i tjenstgöring har antagits pastor N. G. Dyberg. Gymnastiklärarebefattningen vid läroverket uppehålles tills vidare af löjtnant Wickström och teckningslärareplatsen af fröken Kinman.
— Till vikarierande lärarinna vid härvarande småskola under fröken Ridelii sjukdom är af skolrådet antagen fröken Hedda Pettersson från Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 Augusti 1890
N:r 129

Pastorsadjunkt mot pastor.

Pastorsadjunkten K. Kristiansson hade hos domkapitlet anhållit om åtgärders vidtagande, på det han af kyrkoherden K. Lange i Hemse och Alfva måtte utfå sin lön såsom pastorsadjunkt.
Sedan kyrkoherde Lange afgifvit förklaring, hvaraf framgick, att Lange ansåg sig berättigad att från den stadgade adjunktslösen göra afdrag med 50 kronor för åt Kristiansson lemnad skjuts i embetsärenden, har domkapitlet resolverat: Då, enligt prestmötesbeslut åren 1877 och 1889, pastorsadjunkt har att i lön uppbära 700 kronor eller med afdrag af lösen för 40 kbf spanmål kronor 621:32 samt i ersättning för skjuts i embetsärenden, der sådan icke in natura lemnas, 50 kronor, eller tillhopa kr. 671: 32, men Kristiansson af Lange in natura erhållit kost och bostad äfvensom skjuts i embetsärenden och således från förenämda belopp afgår för kost och bostad enligt prestmötesbeslut kr. 295: 04 samt för skjuts kr. 50, har alltså Kristianson att af Lange uppbära för &r kr. 326: 08, och äger Kristiansson sjelf, der Lange icke godvilligt erlägger detta belopp, på laglig väg detsamma af honom utsöka.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juli 1890
N:r 105

Tjenstledighet

under ett år har på grund af styrkt sjuklighet beviljats adjunkten vid härvarande högre allmänna läroverk V. Lange.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Augusti 1889
N:r 88

Tjenstledighet

under ytterligare ett år har begärts af adjunkten vid högre läroverket härstädes V. Lange.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Juli 1889
N:r 74

Alfva pastorats sparbank.

Läns styrelsen har med anledning af kommunalstämmans förut omnämda begäran om utredning af bankens ställning förordnat landskamreraren J. Gardell att jämte de på stämman valde revisorerna kyrkoh. Lange och handl Melin i revisionen af banken deltaga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Juni 1886
N:r 45.

Kyrkoherde Lange

i Alfva har hos domkapitlet anhållit, att stud. A. Lange måtte få tjenstgöra såsom predikobiträde i församlingen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Maj 1886
N:r 42.

Telegrafstationen

i Klintehamn kommer från 1 instundande Oktoker och tillsvidare att förestås af e. o. telegrafisten Hilda Lange.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 September 1885
N:r 76.

Tjenstledighet

för nästkommande läsår har teckningsläraren vid härvarande högre allmänna läroverk J. G. Löfvengren på grund af sjukdom erhållit af k. m:t.
— Läroverksadjunkten V. Lange har på grund af sjukdom af k. m:t beviljats tjenstledighet för instundande läsår.
— Komminister H. L. Söderberg har erhållit tjenstledighet från pastoralgöromålen härstädes under en månad, räknadt från 30 dennes.
Under sagda tid har domkyrkoadjunkten Ekman förordnats till v. pastor härstädes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.