Bland 8 sökande

till lediga landskamrerarebefattningen i Västernorrlands län märkas t. f. kronofogden Gustaf Melin härstädes och från Gotland bördige länsbokhållaren Vilhelm Lange i Västerås.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Maj 1915
N:r 121

Kyrkoherden i Alfva

Karl Lange har af domkapitlet förordnats att från och med 6 dennes jämväl vara v. pastor i Rone.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Maj 1877
N:r 37

Lönetillskott

ur prästerskapets löneregleringsfond sökes af kyrkoherdarne Carl Lange och K. J. Kjellner.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Maj 1913
N:r 111

Femtio år

fyller på måndag från Gotland bördige lasarettsläkaren d:r Karl Lange i Örebro.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Maj 1913
N:r 106

De gammaldags Visby-köpmännen C. H. Lange, Joh. Lythberg samt bröderne G. M. och J. N. Donner.

(Föredrag inför Gotlands Fornvänner i Visby 28 Dec. 1876 af P. A. Säve.)
Men haset sökte också förtjena på skeppsbyggeri och det för utländsk räkning, såsom då (före 1788) i Visby på spekulation bygdes ett så svårt skepp, att det blott till ett däck kunde timras på stapeln, hvaretter det andra däcket bygdes på vattnet och fartyget slutligen tacklades på redden: det var nemligen af 300 läster och ämnadt att till örlogsfartyg åt spanska kronan försäljas samt hade två kajut salonger öfver hvarandra och vardt kalladt ”Provinsen Gotland”. Men när fartyget ännu låg i hamn anstäldes der ombord ett storartadt gästabud för hela staden och alla förnäma. Skeppet, hvaruti var inlagdt ett däck tör tilltället, var festligt prydt, från de uppsatta smäckra stängerna vajade otaliga granna flaggor och på eftermiddagen mottogo herrarne Donner såsom värdar under kanonernas dån vid fallrepen de många gästerna, då damerna hissades upp för sidan i en stol med baldakin och klädd med flaggor. Etter théet i undra kajut salongen samlades i den ljusa sommarqvällen alla högtidsgästerna på däck, hvarest borden dignade under mat, vin och läckerheter samt de ostindiska djupa bålarne doftade. Då stämde hela artilleri-musiken an, kanonsalyor brakade lös, flaggorna saluterade, skålar föreslogos och tömdes och champagnen flöt, hvarefter man snart började den mest lifvade dans, hvilken inleddes med en siratlig menuet. Och bland de glada gästerna stoltserade ej minst kapten An/. Kristof. Calissendorf, som skulle föra det präktiga skeppet, hvaröfver han vardt så storbjertad, att han sedermera i Felsingör enkom medtog en bårfrisör, för att på ort och ställe kanna uppträda med tillbörlig glans! Slatligen superades det, hvaretter balen fortfor långt ut på morgonen. Men, skeppet blef dock ej såldt till Spanien såsom ej lämpligt till krigsfartyg, utan gick flera år vestvart under Calissendorff, kunde här blott anlöpa Ljugarns bamn och sönk slutligen i Nordsjön; men det hade då genom många dryga frakter redan betalt sig mer än en gång.
Så gick det till i Donnerska huset på de stora gästbudsdagarna. Men störst var det dagliga gästabudet, eller de stora hushållen i staden, på Hallfrida och Klinotebyg samt på hamnen med den ständiga bevärdningen och öppet bord året om för kommande och farande. Derföre, då ett värdshus naturligtvis ej fick anses behöfligt på Klinte hamn och således der icke kunde tålas, bygde ”Donner på Klinte” snart vid hufvudgatan den stora långa stenbyggningen med en 30 rum, salubod, kontor, m. m. Der härbergerades, utom många husets tjenare, alle i.- och utländske skeppare m. fl., handtverkare och haverister, för hvilka ock funnos 2:ne s. k. skepparkammare, samt på nedre botten en rymlig sal, som kallades ”hållstugan”, hvarest alltid fans en ofantlig stor ene kanna med godt bordsdricka, som jämt fyldes på, och kring hvilken vid brasan om qvällarna samlades ”hållet” eller alle desse sjeltskrifne gäster: och der iofonno sig ock allehanda vandringsmän och lustige kroppar, som förnötte aftonen med samtal och berättande af hvarjehanda äfventyr och skepparhistorier samt dagens löpande rykten och nyheter. Men för andra resande och förnämligare folk funnos flera rum ständigt till reds och eldade, hvarest också de månge, som lågo och väntade på vind för att med postjakten eller båtarna resa ölver till fasta landet, bodde stundom hela fjorton dagar eller tre veckor; och dessutom bärbergerades ej sällan husets närmare vänner på det närbelägna Klintebys, Således hade J. N. D. der, såsom det heter, ett bredt matbord”. Men i huset fans ock Guds gåtvor att ta’ af: för de stora gästabuden var vid Klintebys anlagd en ypperlig iskällare, uti Fröjel var en karpdam inrättad, och allebanda trakt, m. m. fick man från de många trädgårdarna, bland hvilka den på Klintebys också hade orangeri; och uti Visby, hvarest köks- och källarväsendet var lika fast grundadt, svarade en bokhällare för vinkällaren och gjorde tjenst som ”buteljöré. Men i buset fans ock hvardagslag; ty herrarne Donner voro hushållssamme och noga i smått, fast de icke mycket aktade 1,000 rdr när det skulle vara. De voro gammaldags och allvarsamme busbönder, som ständigt kallade sina skeppare och yngre tjenare du och de hushållade ingalunde på en god örfil; ja, en G. M. Donners svåger, som var köpman, kallade sin förre husbonde städse ”hr Donner”. Maten i hvardagslag på det stora bordet var kraftig men tarflig, samt dertill spisdricka ur träkanna. I pojkåren fingo bodbetjenterne vanligen gå från bordet efter andra rätten, eller när steken bars in; och när en aktad vän eller kand häudelsevis kom och anvistes en stol vid husbonden, lät denne tagas in en flaska vin, slog i åt gästen och för sig sjelf samt drack honom till, men lät sina kontorsungdomar se på. Kaffe bestods ej de yngre; och då en af dem på sin kammare i tystbet påtändt sin pipa men snart hörde ”patronens” steg i trappan, stoppade han i förskräckelsen .snuggan i stöfvelskaftet samt lät det hellre bränna i skinnet tills det började osa fläsk, än han vågade förråda sin kinkiga ställning. Under de senare åren såg man alltid den rike gubben Göran Mattis D. på lördagseftermiddagen på sin gamla tvärstig.vagn med två åkstolar från Hallfrida komma in till kontoret i Visby; då han, efter en god stunds öfverblick af affärerna och göromålen derinne, tog med sig ut på landet sina kontorister och betjenter, så att desse på sommardag skulle få räta ut benen och roa sig igröngräset med att spela pärk (ett bållspel), slå käglor, ränna enklek, o. s. v.
Men under veckan förnam man på alla håll det mångfaldiga och trefna ljudet af arbetets gång, såväl på varfvet i Visby som på Klintehamn, hvilken senare allt mer växte ut till en välmående köping, med sina täcka hus för skeppare och arbetsfolk, omgifna af nätta trädgårdar, med sina breda magasinsbyggnader, höga brädstaplar och bjelkhögar samt vid butvudgatan hr Donners stora stenhus, som beherrskade det hela, hvilket allt var som en bikapa hvarest inga drönare tåltes. Öfverallt hördes yxornas jämna fall vid bron”, hvarest fartyg kalfatrades och friska röster hördes af sjömän, som sjöngo upp när de antingen hifvade salt eller barlast i pråmarna eller då de bogserade dessa intill bryggan, under det att forbönder i långa rader gingo jämte sina tunga lass, svängde piskorna i lutten och hojtade på sina dragare samt en efter annan lyfte på hatten för den tankfulle patronen”, som de just mötte med sin pipa. Men borta åt viken steg den hvita röken stilla upp ur kalkugnarna, Klintebergets rand samt kyrkans smäckra torn syntes öfver hustaken och sydvest ut reste sig ur hafvet Karlsöarnas branta klippväggar.
Bröderne Danner voro städse allvarsamme och nästan ordkarge: G. M.D. var, ebuca torr, dock af-ett vänligt sinnelag, men något maklig af sig och drack hvart år bruna för sin vällefnad; men J. N. D. med sin vida större affärsfart, mera butter. Men bägge vore de redbare män, särdeles rätttramme och utan allt krus bland vänner samt välvillige mot siova tjenare åt hvilka de hederligt delade med sig etter förtjenst och aär de för huset haft någon särskild möda eller frestat ett äfventyr. Nog fingo de i tjenstea göra nytta för maten, men de betaltes väl samt både vårdades och hedrades derjämte. Då främmande bödos till kalas, böd betjenten alltid husets bokhållare m, fl. på samma sätt; och alle de, som på något vis tjent Donnerska huset, glömdes icke af sina hederliga busbönder. Liksom samhällets mest aktade personer voro stolte öfver att vara i slägtförbindelse med herrarna Donner, ansågo alle skeppare, bokhållare, hvarje dräng och piga eller kalkugnskarl för en heder och såsom den bästa rekommendation att tjena eiler ha’ tjent Donnerska huset, och hvar och en ansåg sig blott derföre för mer än sina likar. Ja, troligen blef genom Donnerska husets anseende för dess bokhållare Jonas Engeström möjligt, att, utan alla juridiska studior, bli både kämnerspreses och rådman, ehuru han, borgmästareson (från Vestervik), visserligen var kusin till exe. grefve L. v. Engeström. Och alle understöddes de också på något sätt: styrmännen fingo efter hand fartyg, bokhållarna erhöllo kraftig hjelp när de omsidor skulle bli sina egna, andre togos under armarna på annat sätt, somliga fingo hus eller gårdsdelar, förhjelptes till bärgeliga lägenheter eller erböllo bosättning, bröllop, o. s. v.; de utslitne åldrige tjenarne fingo å sunderhåll för sin tid, — det gick ej an att den, som tjent hos Donners, skulle bli en ohjelpt tiggare —, och när mannen slutligen föll ifrån, tog man vara på enkan samt uppfostrade barnen och tog dessa vanligen in i husets tjenst.
Men utom de ständiga gästbesöken och bjudningarna för slägt och vänner vid helgerna och eljest, var hos G. M. Donner i Visby alltid på juldagen det präktigaste kalaset på hela året, hvartill bägge brödernas talrika vänner och hela husets stat af skeppare, bokhållare, m. fl. samt deras hostrar och många af deras vuxna barn voro budna: det var middag med supér och dans, och det gick ganska hederligt och lustigt till. Och sedan hufvudbokbållaren Aelgmellan för hela året ölfversett husets böcker och aftärsställning, vardt det för samma stora krets af gäster på trettondagen ett lika ståtligt gästabud på Klintebys. Vid sådana högtidstillfällen voro desse eljest så torrehrr såsom värdar tref lige och muntre, ja, påsitt vislitetupprymde, sågo gerna glada ansigten omkring sig och fulla glas, som flitigt tömdes i botten samt att en hvar och ungdomen riktigt fick roa sig. Hvarjehanda lustigt sällskapsskämt och tokroliga upptåg voro då långt ifrån förbudva. Densnillrike poöten och upptågsmakaren, f. d. handlanden C. O. Norby (d. 1816), som verkligen var af salig Severins slägt och stundom långa tiderna var en daglig gäst i huset för att mellanåt muntra den allt mer allvarsamma och tungsinte J. N. D., uppträdde der ej sällan, då han qvick som en eld, obeskrifligt rolig och såsom den artigaste kavaljer, roade damerna och alla, än genom att mellan dansarna vid bålen deklamera sina dråpliga verser, eller då han under högljudt glädjebifall förde en medelst en in- och utvänd skinnpels till björn utklädd figur med ett tåg om halsen kring det stora salsgolfvet och i det galnaste marktskrejar-språk derunder improviserade det erforderliga talet: han var också författare till det allkända komiska poemet ”Klintiaden” samt till hundratals lustiga och äfven allvarligt vackra tillfälligtvis-versar och tal. Och åter vändes alla glada blickar till den artiga och genialiska klockaren i Visby Sv. Pet. Kjämpendahl, den samme som engång strålat i Bellmans olymp, antingen då han med bakvänd peruk och stångpiskan såsom snabel agerade kalkontupp, bullrade, släpade vingarna och <skapade sig till på det mest dumpompösa och besatta vis, eller då han med sång, hvaruti han var en öfvermästare, föredrog ”biskopen uti Skara”, hvilken med det utsöktaste prestkoket teri biktade och faderligt tröstade den förestälda sköna knäböjande synderskan, hvilket allt ypperligt framstäldes i duetten, då han först söng:
Hvad har du gjort mitt vackra barn?
Du tycks beskedlig vara!
Gif mig ett famntag och en kyss:
Allt skall förlåtet vara :,:
hvarpå hon med nedslagna ögon, glad och tröstad qväder:
Aldrig kan jag glömma bort Biskopen i Skara! (korus);
i hvilket sista verspar hela sällskapet inföll med ett fröjdestormande tutti. Och under all denna gästbudsglädje uppe i stora våningen, hade alla de främmande herrskapsdrängarne på sitt båll all välfägnad, liksom ock slutligen allt tjenstefolk. — Men, sedan dessa sötebrödsdagar voro förbi, togo Donnerne straxt på sig husbonde minen igen; och så återgick hvar och en till hvardagslaget och sina vanliga sysslor.
Sålunda hade herrarre Donuer genom affärsverksamhet i stor skala samt osviklig redbarhet vunnit rikedom och det solidaste köpmansanseende utom lands, liksom de inom fäderneslandet egde ett högt aktadt namn. Så hade firman t. ex. hos handelshuset Lampa i Hamburg kredit in blanco stundom till 30,000 mark Hamb. B., — en den tiden ganska betydlig summa —, som utan dröjsmål accepterades; och då samma Ham: burgerhus efter hundra års tillvaro upplöstes, grutulerade Sutthoff & Comp.
uti Stockholm i bref sina gamla vänner G. M. & J. N. Donner, att deras vexlar, när Lampas affärer skulle göras upp, voro så goda, att man för dem betalade en skilling mera på riksdalern, än för någon annan firmas vexlar. Och huset hade ett så befästadt förtroende hos den nämda Stockholms-firman, att dess kontokurant der årligen kunde gå upp till 100,000 rdr (d. v. s. när 400,000 rdr efter senare myntfot, när svenska rikedalern då ännu blott steg till några och femtio skillingar). — Men, pär Donnerska busets anseende var så stort i handelsverlden, hur stort skulle då dess anseende icke vara inom Gotland, en ringa landsort, hvarest förut all rörelse legat vere! Också var husets inflytande i all ting öfvervägande, både i det allmänna och enskildta, eller vid köp och hvarje aftär, ja vid prestval; och detta anseende erkändes så mycket villigare som herrarne Donner medelst både penningar och sitt mäktiga förord ofta trädt i spetsen uti flera ortens allmänna angelägenheter, såsom uti inrättande af hamnar och skeppsvarf, uti landtbruks väsendet, trädgårds. och humlegårdsanläggningar, byggandet af tröskverksoch vindmaskiner, m. m., samt uti förbättrande af jagten här på landet, äfvensom isynnerhet då J. N. Donner inom Hush.-Sällskapet (stiftadt 1791) medelst kostsam utrustning at fartyg och redskap understödt försöken med strömmingsfiske på de aflägsna bafs grunden, samt ändtligen, då han vid Ryssarnes besättande af ön 1808 i fosterländsk ifver genast med ett fartyg sändt underrättelse om olyckan till svenska styrelsen och medelst båtar från Fröjelstranden hvarje vecka i hemlighet hela tiden underhöll förbindelsen med fasta landet. Allt detta gjorde att hela Gotland kände sig af vördvad och tacksamhet stå i största förbindelse till dessa sina så högt förtjente medborgare. Också har aldrig någon köpmansfirma på Gotland kallats ”huset” mer än det Donnerska. Ja, detta deras anseende visade sig äfven derigenem, att, då det blott var för stadens borgmästare och när han öfver Gamla Torget gick till kyrkan som brandvakten gick i gevär och skyldrade, kunde desse stadens godmodige väktare omöjligen afbålla sig ifrån att bevisa ”hr Donner” samma ära, när någon af dessa mäktiga herrar till Gudshus gingo förbi ”kor tu galet”. Först sedan huset både inom och utom orten vunnit denna trygga ställning och . styrka, började herrarne Donner, som redan voro äldre karlar, att tänka på gucessionen eller arftagare till deras firma och förmögenhet; men som ingen af dem ensam ville riskera vanskligheten af ett frieri, beslöto de att gifta sig bägge. Def säges att G. M. Donner redan afbrutit den tilltänkta förbindelsen med en prestdotter derföre att fadren, en rik prostgubbe, för säkerhetens skull: först ville se husets handelsböcker, hvilket stötte firman. Nog af; en dag lät G. M. Donner, sedan han klädt sig finare än vanligt, en bodbetjent räcka sig käppen med guldknappen samt gulluret (hvilket han af aktsamhet bar i en skinnpung), och gick så åstad och friade, naturiigtvis med bästa framgång; och det samma gjorde den yngre brodren ock på sitt håll. Sålunda, samdrägtige i allt, blefvo bägge bröderna förlofvade på samma dag, och bägge med prestdöttrar samt af föga förmögenhet, på det att de, tänkte man, såsom vana vid bushållning, skalle dess säkrare hålla i bop husets förmögenhet. Den 1 Mars 1795 höll G. M. Donner bröllop med Greta Lisa Bachéra med all ståt i Visby och: J. N. Donner den 8 s. m. sitt bröllop med Hedda Lena Romdabhl: i all herrlighet på Klintehamn, då den lycklige brudgummen, när folket ville se braden, lyfte sin sjuttonåriga maka på armen som ett barn och visade henne för de talrika åskådarne; hvarefter bröderne firade ett stort gemensamt hemkomst öl d. 25 Mars uti Donnerska hoset i Visby. — — Såsom numera gifta karlar och med olika slägtförbindelser, delade berrarne Donner till en viss del boet, eller husegendomarna, landtgårdarna och en mängd lösörar, under det att gemensamheten i firman tortfor orubbad, eller uti alla handels-, strandningsoch skeppsaffärer. Men odelad var städse på Gotland den medborgerliga känslan af vördnad för det hederliga Donnerska huset, länge sågo i följande tider dess åldrige tjenare med bjertlig saknad upp till det och sent skall minnet af dess högt aktade namn dö bland ortens folk, sedan G. M. Donner från 1808 hvilat på Follingbo kyrkogård samt J. N. Donner sen 1809 sofvit i sin egen graf under lindarna på Klintebys. —
Detta sagt om Handelslifvet oeh borgarsederna uti Visby i förra tider, hvil ken minnesskildring wur ”Handelns oeh Näringarnes sagor trån Gutarnas ö bär är troget framstäld efter gamla sägner och pålitliga berättelser: så till vida lyekades vår handel och blomstrade näringarne den tiden genom hufvud, konstnärskap, gynsamma tidsförhållan den och redlighet. — Och alltid skall Gotland med dess läge midt i Östersjön, om det rätt brukas, bli af största vigt för Fäderneslandet och hela Nordens framtida trygghet. (Slut.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Februari 1877
N:r 10

De gammaldags Visby-köpmännen C. H. Lange, Joh. Lythberg samt bröderne G. M. och J. N. Donner.

(Föredrag inför Gotlands Fornvänner i Visby 28 Dec. 1876 af P. A. Säve.)
Emellertid vidgades alltmer husets affärer, som sköttes med sådan drift samt största redbarhet, så att ofantliga penningar förtjentes in, och det på flera sätt och på många håll. Uti husets bandelsbodar såldes blott salt, järn, fisk, tobak samt kafte, socker och några de vanligaste kryddor. Redan tidigt uppköptes till utskeppning 120 fjerdingar smör, sedan det stora hus- och skeppsbebofvet visserligen först var fyldt från egna ladugårdar, ty bonden lefde då ännu ganska tarfligt, så att han kunde aflåta sådant. Spanmålsbandeln var snart temligen betydlig, då ännu på 1790 talet tunnan råg betaltes med 2 rdr 32 skill. eller 3 riksdaler; ty all: mogen fån hela södra och mellersta landet samt alle prester sålde sin säd till berraroe Donner och stodo der alltid till boks; men med den fördel, att, då kronoskatten skulle betalas, antecknade fogden blott den skattskyldiges vamn och utfick sedan skatten för ho nom på Donnerska kontoret, för hvilken angelägenhet man der förde trenne särskilda bufvudböcker, en för Norra bäradet, en anvan för det Södra och en tredje för Visby stad. Kalkbandeln, särdeles med packsten (osläckt kalk) gaf den tiden oftast stor vinst: endast på Klintehamn brunno tre kalkugnar samt kronokalkugnen i Visby, hvilken (med 500 famnar ved, som årligen skulle lemnas af allmogen) huset köpt at kronan för 1,000 riksdaler (och 1872 köptes tillbaka för 60,000 riksdaler). Och ringa var ej heller bandeln med den ypperliga Gotlands tjäran Det förstås, att stundom ej så litet förtjentes på gårdsbruket, utom det myckna af afkastniogen som användes i de stora hushållen; och allt detta sköttes blott af pålitlige husbonde drängar utan alla dyra herr-inspektorer. Trävaruhandeln var ock ansenlig både i staden och på Klinte: på senare stället (om våren 1797) steg ufplaget af bräder, plankor och bjelkar till ett värde af 14 tunna guld och under försommarn upphandlades till utskeppning ytterligare för 20.000 dal. 8. m., då en spansk balke, af 20 till 28 alnars längd och 9, 10 till 12 tums mäktighet i skarpkant, köptes för 6 till 7 dal. s. m., men betaltes i Köpenbamu med minst 8 skilling specie för alnen igen. Men, för dessa allmogens förmåner af god afsättning mot kontant och isynnerhet för den trygga bjelpen med kronoskatten, fick bonden den tiden vackert vara höflig: ofta såg man hela ”Donnersplats” uppfyld af varulass och foror, under det att allmogen der tåligt väntade på besked tills ”herrarne” spisat middag, som alltid skedde kl. 12. Men strandningsaftärerna slogo också väl i spann, ty Donnerne voro den tiden ännu ensamme derom och kunde på en enda höst ha’ om hand ända till tjugofem strandningskommissioner, mest af engelsmän, hvarpå de förtjeote otroligt; men allt, försäkrar man, tillgick dock hedersamt, utan knep och skamligt roffteri: ”Strandens sagor” hade inga röfvardåd att förtälja. Deremot bände det nog att husets bodbetjenter, enligt tidens lynne och oseder, bade uti lurendrägeriets romantiska hålvägar rätt lifliga förpostfäktningar, ja stundom rangerade bataljer med de:beskedliga tullkarlarna, som dervid städse drogo det kortare strået, d. v. s. slutligen alltid läto tala vid sig och derföre med rätta blefvo obeskrifligen utskrattade.
Huset anlade och uppsatte också flera fabriker, såsom tobaks och snusfabrik, en segelduksfabrik samt ett kattunstryckeri med höstmangel i Visby, äfven: som ett såpsjuderi uti Kopparsvik. Men för allmänbetens brist på fosterländskt sinne hade man i längden svårt att täfla med de utifrån inkommande varoma. Så var det också med röktobaken, eburu vår här tillverkade kardus af ”Gotlandsvapen, Röda Rosen, Tuppen och Ankaret” var fullt lika god som den ”bort ifrån”; ja, på det att vår ypperliga såpa. skulle här dess lättare säljas, fördes den stundom bort med egna fartyg och importerades igen! Men den tiden förtjentes dock allra mest på de höga skeppsfrakterna, omsidor med tjugofem egna fartyg, hvilka resor voro så lönande, att ioan ej alltid brydde sig om eller gat sig tid att intaga nå gon last, icke ens at sköna spanka balkar och valbräder, utan bara skyndade vestvart ut för att gå i frakt; och det omtalas att vid detta tidskede lågo t. ex.
på Ljugarns hamn flera hundra tolfter de yppersta plankor och valbräder (som då köptes för 20 skill. 8. m. tolften), hvilka ruttnvade der på backen, emedan man ej hann med attinlasta och utföra dem. Men ej heller var mån mycket ömskinnad för stora förluster. Ty då huset en gång förlorat en grof summa på ett skepp som förolyckats, sade den torre Göran Mattis, vär han derefter råkade brodern, blott: ”hm, skeppet det gick i sig, det!” och så bygde man bara och utrustade ett nytt; och man visste att buset under dess verksamma skeppninogstid förlorat trettifem fartyg. Men ändock stod det sig godt och gick framåt istyrka. Ty, oansedt dessa stora förluster genom skeppsbrott, krigsoroligheterna i sjön och något ölfverfall af kapare, var detta tidsskede i allmänhet särdeles lyckligt för den gotländska handeln; och äfven när kriget rörde sig i våra farvatten, drabbade ingen egentlig skada vår handel, hvarken under finska kriget (1741—43), det pomerska eller under 1788—90 års krig; tvärtom lifvades den genom utförseln at nödtorfter till det sistnämnda, ja, derigenom bragtes våre bönder på fötterna och månge blefvo rika. Under allt detta och allt oaktadt var det isynnerbet på den så vinstgifvande fraktfarten för utländska bus som Donnerne inhöstade så stora summor, hvarigenom deras förmögenhet alltmer tätnade och de vnnno ett så aktadt namn bland affärsmännen den tiden.
Men bröderne Donner, desse bedersmän som gjorde så lyckliga affärer, hade ingalunda några stora köpmans insigter eller theoetiska kunskaper, fastän G. M. D. dock i unga åren inhemtat en del i Tyskland, men icke så J. N. D. Men denne hade deremot ett ypperligt aftärshufvud, spekulationsrask het och en utmärkt förmåga att sköta stora handelsaffärer, under det att hans språkkunskap inskränkte sig blott till litet förbråkad platt-tyska, som ibland lät ganska underlig, såsom då ban till en envis tysk skeppare, som på Klintehamn regerade om några pråmar, i harmen utropade: ”willen Sie nikt den groten nehmen, so mussen Sie den lillen baben, å willen Sie dat nikt måken, så kan I göra hvad tusan hakar I vill!” Också skref han en förfärlig stil, helst vär han bade brådtom, och det inträffade ofta, hvarigevom ej sällan de besynnerligaste misstag uppstodo. Så hade ban en gång från kontoreti sta’n begärt 2 skålp. segelgarn, då man i stället helt oskyldigt sände honom sagogryn; men en annan gång höll det på att bli ett dyrare misstag, 1 emligen när han genom en sin skeppare begärt 2,000 ostron, hvilket holländaren läst för ostar, hvarföre det utländska kontoret med någon förundran svarade, att requisitionen riktigt ingått, men att man omöjligen i en hast kunde pre stera ett så ofantligt parti ost. Derföre må man ej undia på att den buttre J. N. D. drog på smilbandet när han någon gång kom öfver andra och kontoret i Visby med misstag eller slarf, såsom då ban en gång fick anledning skrifva till dem i staden så här: ”nog bar jag ofta märkt att I der ione på kontoret varit galne, dock aldrig förr så galne som nu sist då I skickade ut krutpåsar, förseglade med lack och sigill Mellan de bägge kontoren var samfärdseln naturligtvis liflig, ja stundom daglig; men på postdagarna eller någon gång mellanåt tor J. N. D. till Visby i all tarflighet på sin simpla bondvagn och var straxt på kontoret, men då alltid såsom en ordningsfiskal och verksamhetens åska.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Januari 1877
N:r 8

De gammaldags Visby-köpmännen C. H. Lange, Jeh. Lythberg samt bröderne G. M. och J. N. Donner.

(Föredrag inför Gotlands Fornvänner i Visby 28 Dec. 1876 af P. A. Säve.)
Men här uti Visby funnos, såsom nämdt är, flera särdeles dugtiga köpmansenkor, hvilka sjelfva drefvo en ansenlig handelsrörelse, såsom den märkvärdiga Mette Hippner, om hvilken berättas så många sägner, gamla ”Säve-mor på Söderklint”, som dog först 1784, Enquiste-mor (född Lisa Maja Fåhræus), rådman Lars Säves enka, (1. Greta Schmidt) eller den s. k. ”Sävemor vid Mellangatan”, död 1824, m. fl.
Dock stod bland dem främst lübeckaren bandlanden Georg Hindr. Donners enka f. Anna Greta Iythberg, f. 1726 död 1774, en särdeles klok och vördig gumma, eller den s. k. Donnersmor, som också af särdeles aktning kallades madam Donner, ja stundom ”madam-herr Donner”, ty hon följde i allt näst efter landshöfdingens och biskopens fruar, t. ex. då församling i kyrkan högtidligen oftrade åt hans högvördighet, eller eljest. Hon fortsatte efter mannens död 1751, (då han endast var 34 år gammal) och under sönernas ungdom med all framgång det redan förmögna husets rörelse, hade flera fartyg och Hallfride landtgård, stod sjelf i boden i hennes hus vid Donnersplats (nu konsul R. Cramérs) och skötte sjelt all brefvexling på Tyskland, — ty bon tycktes haft ej så litet af brodren Joh. Lythbergs handelssnille — under det att en gammal bokhållare, Jacob Kahl, två dagar i veckan såg till husets böcker; och derjämte uppfostrade hon sina söner, Göran Mattis och Jacob Niclas, till tarflighet, arbetsflit och ordning i affärer, sålunda ledande dem in på rätta handelsstråten, på hvilken de genom flit och redlighet vunno både förmögenhet och anseende samt omsidor blefvo ortens mest ansedde köpmän: och i allt detta ser man tidens seder samt vanan vid tarflighet och omtanka, liksom frånvaron af skryt. På det att hennes unga söner först skulle lära sig bruka det lilla innan de fingo ta’ i det stora, lät modren dem en tid vara från hemmet och på egen hand försöka i små affärer. Derföre, sedan den älste af dem, Göran Mattis Donner (f. i Lübeck 1745), en tid varit på handelsinstitut i Tyskland, satte hon honom ut på Ljugarns hamn, hvarest han lefde mycket tarfligt tillsammans med en kamiat(P. Engedahl), då de hade en gumma som kokade maten för dem, under det att de sjeltve hvarannan vecka sköto till brödet, men hvilket de stondom måste låna hos strandridarens. Dock hade D. egen häst, så att han för upphandling och annat kunde på söndags eftermiddagen besöka bönder och ibland helsa på i prestgårdarna: och voro desse två ungherrar den tiden de ende handlande på Ljugarnsbamn. Den yngre, Jaeob Niclas Donner, (ft. 1749), sattes på Klintehamn, för att vara ”söta mor” närmare, bodde i en liten träbyggning, som han straxt inköpte, och handlade i början blott med aska och fårskinn samt spisade i all tarflighet hos en gumma, ”Stake-mor”.
Men efter modrens död (1774) öfvertogo bröderne husets affärer samfält och under firman G. M. & J. N. Donner; och detta skedde under den lyckliga handelsperioden, som vid 1780 eller i följe af den ”Nordiska Neutralitets förklaringen” och amerikanska trihetskriget satte nytt lif i rörelsen. Men äfven derefter fortfor J. N. D. som förut att drifva rörelsen på Klintehamn, hvarföre han alltid kallades ”Donner på Klinte”, under det att G. M. D. skötte affärerna i Visby, bvarest hufvudkontoret var uti Donnereka huset vid ”Donners-plats” nära hamnen. För den vidgade rörelsen med skeppning och liflig frakthandel började de snart på hvart sitt håll tänka på förbättring af hamnarna. Visby hamn, alltid dålig, med blott 9, 10 tots djap och ofta svår att angöra, hade länge varit nästan öde och’hade inga släpstäder; och att ens bibehålla detta ringa djup hade man under stadens långa förtall ej haft styrka. Ty allt mud dringsarbete den tiden skedde medelst en 8: k. baggert, ett gammaldags ech högst ofullkomligt mudderverk, som sköttes at några särskilda baggertkarlar och drefs med kraften at fyra hästar, hvilka mellanåt betade i den ännu s. k. Baggerthagen. Men G. M. Donner förbättrade efter hand vår hamn på egen bekostnad, anlade släpstäder och hade snart ett ordentligt skeppsvart med redskapsbodar, många magasin och allt, så att han der innan kort kunde sträc kas köl till åtminstone ett fartyg om året. Likaså gjorde brodren på Klintehamn, hvarest ban, bland mycketan nat, af egen pung bygde kalkugnar och många hus, uppsatte repslagarebana och skeppssmedja samt anlade hela varfvet och gjorde den grunda hamnen brukbar medelst att ntlägga långa nybygda lastbryggor (hvilka man efter hans dagar ej länge mäktade underhålla), och hvarest han hvart år bygde ett eller två nya fartyg. Allt detta drefs på bägge ställena af en hel skara handtverkare, verkligen ett litet borgerskap af husets egne skeppssmeder, repslagare, tunnbindare, segelsömmare och byggmästare, ja skomakare och skräddare, hvilka alla hade fullt upp att göra och fingo bra betalt; men om någon af dem kom fram med skamlösa arbetsräkningar, betaltes de visserligen utan att någonsin pruta, men också blott för den gången, ty den mästaren blef sedan aldrig mera anlitad af Donnerska huset: och detta fruktade hvar och en, ty det kunde lätt medföra en handtverkares ruiv. Och derjämte sysselsattes ock en stor mängd skeppare, sjöfolk och timmermän, kalkugnskarlar, skjutsbönder, tjenare och arbetskarlar på varfven samt husets många landtgårdar. Den äldre Donners gårdar voro Stafva samt Hallfrida, hvarest allt, den landtligt täcka manbyggningen under de lummiga lötträden, hvilken snart belades med koppartak, den prydliga trädgården, de nymålade ladugårdslängorna och dentrefna boskapen, de väl dikade åkrarna samt de fjerdingsvägs långa stengärdsåkrarna visade i allt ordning och en vacker hushållsstyrka; och på samma vis bebygde den yngre brodren, odlade och prydde sin gård Klintebys, som af vänners rfälvilja stundom kallades ”Donnershof”. Der bygdes ock ett bland de första tröskverk på landet (redan före 1797 eller 1799), hvarmed attröskedes 18 till 20 tunnor säd på dagen. Men utom i Visby och på Klintehamn bade de stor rörelse och mycken egendom på flera landthamnar, såsom på Burgsvik, Roneocb Ljugarns hamn med bygnader, handelsbodar, kalkbruk, skeppsvarf, allehanda redskapsbus samt gårdsdelar der omkring, hvilket alltsamman sköttes at flera utliggare, bokhällare, kommissionärer, sysselkarlar och mycket arbetsfolk, dels för upphandlingen på stället och dels för att vara till hands vid strandningstillfällen; under det att vissa tjenare brukades på resor i utlandet för att bortsluta laster eller inkassera pengar, samt åter andra för att se till om de strandade fartygen kunde med för del repareras, o. s. v. — Sålunda utvecklade bröderne Donner under lyckliga handelsförhållanden genom goda beräkningar, arbetsflit och samdrägt en ganska omfattande affärsverksamhet, och deras förmögenhet var i suabb tillväxt. De understödde och satte i rörelse alla, som ville och kunde arbeta och förtjena, hvilket den tiden, utan alla oftentliga låneinrättvingar, icke var lätt, ja föranderligt; och de berömdes städse för godhet mot dem som eljest behölde deras hjelp. Men de voro också sjelfve otroligt verksamme, isynnerhet J. N. Donner som derjämte var särdeles både snabbtänkt och affärsdjerf: sedan han hvar, dag underst, bittida sett till kalkugnarna, skeppsvarfvet, lastning och lossning samt vandrat öfver egorna på Klintebys, var han redan kl. 6 på mor: gonen tillbaka på sitt kontor vid hamnen; och fann han någon af sina bokhållare före sig tidigare ute och i verksamhet, tog han vid förbigåendet mössan af sig för denne! Det dugde således ej för någon tjenare att försumma sig.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Januari 1877
N:r 7

De gammaldags Visby-köpmännen C. H. Lange, Joh. Lythberg samt bröderne G, M. och J. N. Donner.

(Föredrag inför Gotlands Fernvänner i Visby 28 Dec. 1876 af P. A. Säve.)

Efter alla dessa våldsamma kastningar i den olyckliga mannens själ, föll han slutligen i en ryslig svårmodighet, fruktade och vämdes vid alla menniskor, drog sig från affärerna och åldrades hastigt. Under tre års tid vardt han allt eländigare, och till sist drog han sig undan till Ungbåtels. Men sjukdomen tilltog förskräckligt och han hade ingen ro i sin säng, utan hans mågar ledde honom mellan sig upp och ned på gollvet: han ”var ganska svag, ej till kroppen, men dess mera till själen och fattade ingen trös”t. Hans fromsinta hustru i sin hjertängslan sände då efter deras beskedliga sockenprest, herr Carl Adolt Weller. Men patronen blef straxt otålig och vurmade bara om sina affärer på Amsterdam, London och Lisabon samt mäktige korrespondenter i alla länder; och när gudsmannen yttrade, att det nog var godt att ha” goda kommissionärer och rediga affärer, isynverhet dock i det land, hvar: ifrån ingen återvänder, o. s. v. samt rade: beställ om ditt hus, för thy du måste dö, — vardt den döende alldeles utom sig”och ropade: ”tig din mun din svarta best, prata inte om det du ej förstår bättre än jag och gå bara din väg, så skall jag ge dig manchester till byxor! och dermed uppgaf han andan d. 26 Nov. år 1785, under det att alla tolf kanonerna på gårdsbatteriet i detsamma långsamt affyrades, så att det rungade i hela Follingbo; ty han hade samma dag tillsagt sin betjent, trotjenaren Hans Hajdenberg, att han, då tecken gafs medelst en hvit duk från vindsgluggen, sålunda skulle helsa hans bortgång.
Men, nu blef det den präktigaste begrafning. ”Rike Lythbergs” drängar buro liket hela vägen från Ungbåtels till staden; men folket glunkade sins emellan att kistan var tom, kroppen på annat håll, och framför liktågetsprang hela tiden en kolsvart häst, som man omöjligt kunde mota till skogs, då vid vissa hviloställen, bärarne trakterades med öl och annan riklig valfägnad, hvarvid klockaren i Follingbo drack dem till såsom värd. Men framkom: men till Österport, då på alla fartyg i hamnen flaggorna hissades på half stång, var der den döde till mötes samlad en ofantlig procession, eller borgmästaren med magistraten, stadens alle köpmän, m. fl. af hvilka senare de förnämsta mottogo liket på den granna ”köpmansbåren”, prydligt snidad med dödsskallar, timglas och englar; och främst tågade stadskaplanen med samtlige stadspresterna och så ”skolan”, d. v. s. rektor, konrektor, ”skolpresterne”, kantorn och alle skolgossarne, hvilka, två och två, med psalmböcker i händerna, hela vägen till kyrkan gingo före likkistan och med högskallande röster sjöngo:

I himmelen, i himmelen,
Der Gud sjelfver bor,
Få vi honom skåda
I salighet så stor; o. s. v.
(G. Ps-B. nr 410)

Och sedan det ståtliga sorgetåget vid hundra lanternors sken, som steg för steg buros vid processionen, utom ljus i alla fönster vid gatoma och gamla torget, kommit till domkyrkan, som var helt upplyst — altaret och köpmanskoret medelst vaxljus —, förrättade biskopen (dokt. G. T. Litkeman) sjelf jordfästningen i det sköna, ljudrika Stora kapellet, hvarefter kistan sänktes ned i ”Lythbergska grafven” under den höga likstenen, på hvilken stod Sankt Göran på sin höga häst, med spjutet i sin högra hand, hvarmed han måttade åt Draken, som slingrade sig under kämpens fötter, allt ett dyrbart konststycke från gamla tider (som allt för länge varit undanstuckit på kyrkovinden). Och sist hördes de sångölvade Söfversteklass karlarne” af katedralskolan sjunga på stenen, hvilket egentligen var att, stående på sjelfva den nyss pålagda gralstenen, anstärmma en psalm till requiem öfver den döde: en sång af de klingande ungdomsrösterna, hvilken ailtid gjorde ett högtidligt intryck på alla. Så också då. — Alla gästerna blelvo före sorgetåget till kyr-kan hederligen trakterade med franskt vin i siltverkannor och konfekt och efteråt budne till supé med mycket öl och vin, biskopen fick för sin möda 100 specier samt s. k. ”skolan”, utom hedern att deltaga i en sådan högtid, fick dertill kontant betaldt, elle; när s. k, skola begärdes lemnades åt rektorn vid bjudningen från sterbhuset en mindre summa att dermed förnöja ”skolan”, då skolpresterna städse behöllo för sig & af det hela, eller så att, när desse fingo 1 rdr eller 6 daler till sammans, fick öfversteklassen att delas om 1 daler elier 8 skilling eller nu för tiden 17 öre, då primus fick 3 styfver mera än secundus, o. s. v. Gossarne i de lägre klassarne fingo vanligen föga eller intet; mez, med något halfbögt knorr om orättvisa, rofferi och förtrsek, m. m. måste, i dessa den stränga diciplinens tider, de yngre nöja sig. med de äldres lugnande anvisning på främtiden: sålunda voro dessa tiggarmunksinkomster ofta rätt obetydliga för de yngsta skolpojkarna: emellertid hade i0an varit med om någonting rätt stort, skinat i den högtidliga processionen, fått fritt knuffas, tillryckt sig en kringla eller annat godt uti trängseln i sorgehusets förstuga — en dyrbar frukt af egen förtjenst — och onekligen haft ett trefligt altonnöje. — Och dermed hade då ”rike Lytbberg” kommit till ro. — Af den ansedda Lythbergskaslägten märkes en Joh. L:s brorsson, handlanden Mattis Tythberg på Ronehamn, som var gift med Anna Qviberg, dotter af den märkvärdige krigspresten, mag. Olof Canutius, som omsidor var prost och kyrkoherde i Klinte, samt hade en dotter Chr. Ulr. Sof. L., hvilken 1819 gift med kaptenen friberre Emil von Vegesach, blef moder till vår n. v. ärorike militärbefälbafvare; en Job. L:s kusin Joh, L:son Tythberg bandlande i Visby, som egde Skrubbs tomt, lefde ogift och var förmögen man samt skänkte till stadens fattige en grundstod al 400 daler s. mit; den siste af namnet var en yngre Joh. L:s brorsson, handlanden Joh, N. Lythberg, eller den 8. k. ”gubben Lythberg i backen”, (i det s. k. bankbuset), som var en köpman i gamla stilen, och kunde bruka järnalnen på en bonde, hvilken ville handla varor som han ansåg ej anstodo allmogen; ja, ehuru trofast mot sina vänner och mycket gästfri och flärdlös samt rätt hemma i politiken och full af anekdoter om revolutionen och Bonaparte (hvilken, sade han, var född samma år som han sjelf), var han i månget och mycket en besynnerlig man; vch ingen kunde säga atthan var högfärdig. i kläder, ty hans bod-rock bade sålänge hängt med i tjensten, att han kunde passa i en fornsal. Och af Lythbergska slägten var också den vördiga Donnersmor, en syster till Johan Lythberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Januari 1877
N:r 5

De gammaldags Visby-köpmännen C. H. Lange, Joh. Lythberg samt bröderne G. M. och J. N. Donner.

(Föredrag inför Gotlands Fornvänner i Visby 28 Dec. 1876 af P. A. Säve)

Bland hit inkomna ätter var för 100 år serian också den Lytbbergske slägten, som, befryndad med Lytharne, skall varit inflyttad från Lättich. Flere af dem voro köpmän, stundom dugtiga karlar men ofta besynnerliga. Märkligastvar bland dem dock Johan Lythberg (f. 17204 1783); och han var en afstadens förmögnaste handlande. Den höga pannan talade om ett ljust hufvud, och ögonen, mörka som ett par pistol-mynningar, om mod och en tvär beslutsambet, under det att de oroliga anletsdragen afspeglade det ojämna, besynnerliga och ej sällan våldsamma lynnet: det var som molnet, laddadt med storm och åska. An var han verksam och brådskande i tal och gång, dref den mest omfattande rörelse och hade stundom ända 26 fartyg i sjön, då det var så brådt på kontoret att allt liksom skulle ta’ eld, hvarunder han ofta var ytterligt glad ooh tog sig mellanåt tid att se sina vänner på ölverdådiga gästabud. Men åter vardt han tankfull, vresig och dyster, sålde tvärt alla sina fartyg och bara grubblade långa tiderna samt tålde ingen lefvande själ. Derföre gingo om honom många besatta historier, man hviskade att hans religiösa åsigter voro mycket osäkra, att han var frimurare, stod i förbindelse med den onde o. 8. v.; och han ansågs af mängden såsom en galen och ogudaktig meuniska. Men, snart upprättade han sig igen, gjorde åter djerfva och stora affärer, hade pengar som gräs, var således städse en mäktig man i Israöl och kallades vanligen ”rike Lythberg”. — Men med allt detta var han inom sitt hus ingalunda lycklig, eburu hans bustru, som hette Anna Broander (f. 1724), var en from qvinna och Ljertegod, som ofta tog in fattigt folk i köket och mättade dem, En hans son, Lorens L., var artilleri-löjtnant, en annan, Mattis, var en stilla yngling, men nästan svagsint. Hans mågar voro handlandena Göran Sguartz och Clas Bernt Schlau- samt den myndige tollöfverinspektoren = (eller tullförvaltaren) J. P. Thorsman. Men, med all rikedom, var det aldrig någon glädje i huset för Lytbbergs förskräckliga lynne och de många deraf följande stormiga uppträdena.
”Rike Lytbberg” bodde mest på UngBåtels (Rosendal) 3/4 mil från staden, hvaraf ban hade sin första uppkomst och ständiga styrka för det stora hushållet och det gästfria lefvernet, när sådant föll honom in. Men i Visby egde han flera hus, och bland dessa det ännu s. k. Lytbbergska huset vid Häst- och Mellangatan, hvilket han helt och hållet oppbygde af huggna stenar, kapitåler, m. m. och de vackraste grafhällar, tagna från>S:t Hans’s ödekyrka, som låg på hans tomt midt emot; och af detta helgerån sågos (för ett par år se’n) tvänne toronprydliga grafstenar med munkstilar omkring, liggande på gatan ofvanför den nyligen bortrifna trappan, som ledde ned till husets hufvudport, af sandsten och med en engel öfverst, af hvilka den ene fordom legat öfver en «DNS. ALBERTVS vid år MDDD…
och den andre hade betäckt stoftet af riddar.LYDOLPHVS+ POGGENBORG: M:CCC: LVIII (1358) och som har sitt adliga slott inhugget på stenen: dessa grafhällar ligga nu inne uti den nämda ödekyrkan bland flera andra dylika stympade minnesmärken, att till oss tala om vår tids afgud, pennvingen, som, utan vidare vett och historiskt fromsinne, nedplattar allt.
Men mellan Visby och sin stolta landtgård reste den underlige, dystre rike Lytbberg ofta och städse i vildaste fart samt vanligen i mörka natten; ibland traskade ban der till fots och uti styggt sällskap, sade menige man; och det glunkades om att han sysslade med att gräfva skatt, ja, ban hade nästan på stat en särskild skattgrätvare en karl, som sades veta mer än andra, och var hans nattlige följessven. I allt voro hans vavor, sätt och tycken underliga. När han städslade drängar, böd han dem till prof en ofantlig ölstånka, som innehöll tre kannor; ty den, som icke mäktade på rak arm lyfta henne och tömma drycken, han dugde, sade han, ej beller bära en tunnesäck, och slika stackare ville han ej ha’ i sin tjenst. Försofva sig fick ingen; ty hvar morgon kl. 4 skulle gårdssmeden med en rödglödgad järaten affyra tvänne kanoner till morgonskott för att sätta arbetsfolket i verktamhet. Stundom var han en förfärlig husbonde; men, fast hans tjenare, för att rädda lifvet under hans uppflammande vrede, ibland måste fly till skogs, kunde ban en annan stund kasta till dem hela näfvar med silfverpengar, bara de genast, ovägerligen och qvickt se’n verkstälde hans befallningar, om de än voro aldrig så galna. Allt sitt folk dref han för sig som hundar, liksom också sina skeppare; men att dessa förtjente bra såg han ej ogerna, ty, städse hedersam knusslade han ej på deras skeppsräkningar eller så, bara de’ strax kunde fyndigt svara för sig och han säkert visste att de på ett gentilt sätt representerade hans bus inför utländingarne. Men stundom brukade han sitt folk på ovanligt sätt. Så hade han en gång utställt alla sina drängar och betjenter på alla vägar och stigar kring Visby, för att till hvad pris som helst uppköpa all ved som bönderne förde dit, då till hans nöje de arme stadshoarne en tid allvarsamt hotades af total vedbrist; åter så handlade den rika mannen för en tid endast med träskor, så att flera hundra och tusende par uppköptes, men at hvilket ofantliga lager det mesta snart brändes upp i spisarna; och en annan gång föll det honom in att bandla upp allt åtkomligt skeppsvirke, då de andre köpmän nen under ett tidsskede för Lythbergs orimliga inköpspris ej kunde få sig en enda bit för att dermed reparera sina skator; – men sedan låg hela mängden derat på hvarfvet och ruttnade bort. Och bland många andra underligheter tvang han en sin son, som varit i Holland och vid hemkomsten måtte ha’ förekommit honom allttör elegant, att, till presenter åt flera sina vänner, på äkta postlins tallrick öppet kringbära Hollands-sill! det hjelpte ej annat. Så om igen andra ivfall, ofta rätt tyranniska, tills han åter fölli dåsighet eller vildt grubbel för en lång tid, hvarunder fartygen antingen fingo ligga der overksamma eller rent af såldes och hans bokhållare och sjöfolk ej visste hvad de skulle ta sig till; han dref på dörren alla som ville tala om affärer, och en tysk probenreuter som reste för ett bekant hus, jagade han hufvudstupa ur rummet: han höll sig envist afstängd från hela verlden, förtviflad och tröstlös. Men, rätt som det var, lefde ”rike Lythberg” upp igen, böd alla sina vänner och ortens förnäma, herrar och damer, på gästabud, hvilket var tillrustadt på det kostbaraste; och som man väl visste att allt då skulle bli utsökt och rikt, maten, vinerna, konfektyrerna och då man städse väntade någonting ovanligt i vår Croesi tillställningar, kommo alla på det präktigaste utstyrda, och damerna hade satt till sina bästa klutar. Nå, gästerne togos mot at den friserade, älskvärde, glade värden i Lytbergska huset, hvarest man aldrig sett maken till ståtligt middagsbord, rummens prydning, o. s. v. samt spisade middag, skålade oeh dansade långt på natt, hvarefter hela laget arm i arm tågade ned för trappan för att spisa afton i ett avnat hus eller det Dubbeska (hvarvid Oscarssalen nu är), bvarföre hela gatan mellan de båda festvåningarna var belagd med blått kläde; och, efter de många kostliga rätterna, skålarna och läkerheterna, var den sista de serten, (liksom en karamell invecklad i papper) en — guldring, en minnes- och vängålva af ”rike Lythberg” till hvar och en af alla de talrika gästerna!

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Januari 1877
N:r 4