Konungens Befallningshafvandes Kungörelser.

Till underdånig efterrättelse och vederbörandes förständigande har Kongl. Kommerskollegium hit öfverlemnat afskrift af Kongl. Majas Nådiga bref d. 10 sistl. Oktober, angående lönereglering för Biskopen i Wisby stift, hvilket härmedelst kungöres så lydande:
OSCAR etc. Vår ynnest etc.
Med underdånig skrifvelse den 14 November 1868 har Vår Befallningshafvande i Gotlands Län till Oss ofverlemnat ett utaf vederbörande Nämnd upprättat förslag till lönereglering för Biskopen i Wisby stift tillika med deröfver atgifna yttranden af Biskopen, f. d. Stadsrådet m. m. Doktor L. A. Anjou och Stiftets Consistorium.
Sedan I d. 30 September 1869 afgifvit infordradt utlåtande, haha Vi låtit detta ärende oss föredragas och dervid funnit godt i nåder förordna:
att Biskopen i Wisby stift fortfarande skall åtnjuta
1:o de honom anslagna hemmansräntor af 38 93/16 mant. inom Nährs, Lau, Ahlskogs, Lye, Garde och Etelhems socknar af Gotlands södra fögderi, utgörande tillsammans 927 kubikfot 7,66 kannor spanmål, hälften råg och hälften korn, 14 centner 19,, skålpund smör, 18 centner 39,6 6 skålpund fläsk samt 398 riksdaler 38 öre; och
2:o kyrkoherdelönen i Wisby stads- samt norra och södra landsförsamlingars pastorat;
att Biskopen skall, såsom fyllnad uti den genom Vårt och Rikets Ständers beslut för honom bestämda lön 10,000 riksdaler, årligen uppbära ett belopp af fyra tusen riksdaler, att af Vårt och Rikets Statskontor från Biskopslöneregleringsfonden qvartalsvis utbetalas;
att Lärbro och Hellvigs församlingars postorat skall upphöra att vara Biskopens prebende; egande Consistorium att ofördröjligen gå i författning om tillsättande af kyrkoherdebeställningen i detta pastorat; samt
att den till Biskopen hittills af stiftets landsförsamlingar under namn af visitationspenningar utgående afgift skall upphöra.
Meddelande Eder detta till kännedom och vederbörandes förständigande, låta Vi Nådiga skrifrelser i ämnet till Consistorium i Wisby samt Vårt och Rikets Statskontor utgå; och Vi befalle etc.
Stockholms Slott den 10 Oktober 1873.
OSCAR.
G. Wennerberg.

Till kammar-Kollegium ang. löneregleringen för Biskopen i Wisby stift.
Vidimeras ex officio.
Lars Hasselgren.
Wisby Landskontor d. 29 Dec. 1873.
RUD. HORN.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1874
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *