Landshöfdingen grefve Rud.

Horn, som med familj igår härifrån afflyttade för att tillträda sin nya befattning i egenskap af hofding i Blekinge, var, då han 3 Oktober 1873 förordnades till landshöfding på Gotland, icke främmande för allmänna värf. Bland de befattningar han, utom den af 15 årig assessor i Skånska hofrätten, vid flyttningen hit innehade må nämnas ordförandeskapet i Kristianstads ensk.
bank, Skånska kreaturs-försäkringsbolaget och Kristianstads drätselkammare samt v. ordförandeskapet i Skånska hypoteksföreningen och i länets hushållningssällskap. Och under sin 10-åriga vistelse här har grefve Horn ingripit på många områden för länets utveckling.
Bland hans initiativ hos k. m:t kunna anföras följande förslag:
rörande hämmandet af flygsanden vid UlleHan å Fårö, med anledning hvaraf 5,000 kronors anslag bifölls, ehuru frågan förfallit på grund af för höga anspråk. på ersättning för jorden;
angående allmänna skiftesstadgans tillämpning äfven på Gotland, hvilket bifölls och ledde till 18735 års kungörelse i ämnet, hvaremot hans förslag avgående ändring i skifcesstadgan om skogslösen för miuskning i skogsförödelsen icke vann bifall af 1878 års riksdag.
angående reglering af allm. landthamnarne äfvensom lån till de störres uppmuddrande samt anslag till hamnbryggor i Rone och Burgsvik;
angående inköp af Skogsholm och Elinghems myr för bildande af kronoparker, hvartill 37 tusen kronor anslogos, äfvensom angående andra åtgärder för skogskultureus främjande;
om anställande af fiskeritillsyniogsmän a undersökningar angående strömwingsfisket.
I sina förslag till landstinge! har grefve H. icke alltid haft framgång. Tinget har afböjt hans förslag till jernvägs åstadkommande på Gotland, till sjukstugors uppförande, till anskaffande af en ny veterinär på norr och till främjande af skogskultur, hvaremot anslag beviljats till geologiska undersökningar, till högre flickskolan och till fiskeritillsyningsman.
Inom hushållningssällskapets verksamhetsområde har grefve Horn arbetat för åstadkommandet af ett kreatursförsäkringsbolag, samt inrättandet af två stamholländerier och bildandet af ett bolag för laxfiske & Gotlands vestkust, hvilket allt genomförts.
Och slutligen har grefve Horn såsom k. mits befallningshafvande i Gotlands län ordnat skjutsväsendet, hvarvid 21 gästgifvaregårdar af 56 afskaffats, inrättat stortorgdagar i Visby, Lärbro, Stånga, Hemse och Burgsvik, verkstält reglering af 14 de vigtigaste fiskevattnen i olika delar af länet samt träffat öfverenskommelser om afdikning af Vidangers, Tenglings, Ståoga och Wisne, Åkelösa och Hongänna myrar, hvartill anslag och lån från statsverket beviljats.
En blick på denna arbetslista, hvartill med skäl kunde läggas en omfattande och intresserad verksamhet för främjandet af jagtvården på Gotland, är tillräcklig för att öfvertyga hvar och en om att grefve Horn med allvar och nit fattat sin uppgift som ledare af länets öden. Väl har han emellertid, som andra dödlige, fått röna motstånd och sett sina förslag falla, och måhända har orsaken dertill stundom legat deruti, att han sett vår lilla ort väl mycket ur skånsk syapunkt för att få rätt sigte på ställningar och fförhållanden; men derom äro alla ense att i afskedsstunden skänka den aftågande höfdingen det eftermälet, att han varit en plikttrogen, samvetsgrann och rättrådig man, med god vilje och stor arbetsförmåga.
Hvad särskildt angår grefve Horns förhållande till pressen, så torde det intressera våra yrkosbröder i Karlskrona att erfara, det de från en person i hans ställning helt visst aldrig kunna påräkna större tillmötesgående och beredvillighet än den, med hvilken han städse tillhandagått oss.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Oktober 1883
N:r 87.

Afskedsmiddag

gafs i onsdags för landshöfdingen grefve Horn, hans grefvinna och tvänne döttrar. Middagen hölls uti stadshotellets nu af hr Ågren uti tidsenligt och prydligt skick, både hvad beträffar dekorering och möblering, försatta festvåning. Sedan hedersgästerna vid 4tiden anländt, intogo de något öfver 100 deltagarne, hvaribland ett fyratiotal damer, sina af värdarne på förhand bestämda platser vid det i hästskoform dukade, smakfullt ordnade bordet, och middagen började serveras efter följande

Kaffe och likörer.
Under middagen, som fortgick under liflig och angenäm stämning, föreslogs gästernas skål af biskop Anjou, hvars ord dervid föllo ungefär sålunda:
Då vi idag sluta oss omkring de personer, som här äro våra gäster, så veta vi, att afskedets stund är inne, och det är icke utan, att vi med sorg måste uttala den sanningen. Hr grefve Horn tillträdde för 10 år sedan som landshöfding på Gotland sin befattning, hvilken ohelsa nödgar honom att lemna i förtid. Han mottog platsen under egna förhållanden: de dubbla befattningarne af höfding och generalbefälhafvare voro skilda, hvarigenom höfdingen fick tillfälle att mera uteslutande egna sig åt administrationen och landets utveckling.
Då han nu står i beredskap att lemna denna plats, tacka vi honom för hvad han under sin tjenstetid verkat. Vi tacka för hvad han uträttat för landets förkofran, för den oväld och rättvisa ban öfvat och för hvad han i sin mån uträttat för att utplåna den misstro, som förut var alltför vanlig mot länets tjenstemän.
Ökade skördar och bättradt jordbruk bära vittne om hans verksamhet i fråga om länets modernäring.
Då vi tacka hrlandshöfdingen för hans oförtrutna nit och otröttade ifver för länets bästa, så må vi icke glömma, att från residenset utgått äfven en annan verksamhet till lindrande af nöden och fattigdomen. För hvad grefvinnan Horn härutinnan uträttat må vi bringa henne vårt bjertliga tack. Det lifliga minnet af all den gästfrihet, som utvecklats i landshöfdingens hem, skall städse lefva i vår hågkomst och påminna oss hvad vi äro skyldige detta landshöfdingepar.
I det farväl vi härmed utbringa innesluta vi våra varmaste välönskningar till lycka och framgång, trefnad och frid på den ort dit I nu flytten. Må dessa förhoppningar sannas | Detta vare vår sista önskan !
Omedelbart härpå besvarade grefve Horn under rörelse skålen med ungefär följande ord:
För de hjertevarma ord, med hvilka den sista afskedshelsningev utbringats, anhöll han å egna och de sinas vägnar att få säga sitt innerligaste tack. Om deras verksamhet hade varit fruktbärande och för samhället nyttig, så kunde det icke glädja någon högre än dem sjelfve. Men om så vore, så tackade han på det hjertligaste dem, som dervid biträdt, hans embetsbröder och andra, som troget bistått dem i deras värf. Då vägarne för gamla goda vänner skiljas, så är afskedet tungt och smärtosamt. Vi hafva under de 10 åren, vi här vistats, rönt upprepade bevis på välvilja, förtroende och vänskap. Dessa tre goda tomtar mötte oss, då vi okände kommo hit och de följa oss, då vi som vänner gå härifrån. Vi tacka derför under liflig önskan att de må följa oss äfven till den nya orten, der minnet af den tid, vi här tillbragt, alltid skall lefva i kär hågkomst. I hopp att vi fortfarande må vara inneslutne i vänlig erinran, anbåller jag tå dricka en skål för Gotlands och allas eder välfärd !
Vid sjutiden bröt man upp från bordet, hvarefter kaffe intogs och samqvämet fortgick ännu ett par timmar under animerad sinnesstämning.
Såsom värdar tjenstgjorde landssekreterare Hambreus, borgmästare Een, lektor Bergman, konsul Cramér och major Ihre.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Oktober 1883
N:r 86.

Offentlig anktion.

Sedan kungl. m:t genom nådigt bref den 27 nästlidne April förordnat, att indragna hospitalslägenheten Burgängen om 182 qvadratref 42 qvadratstänger i Endre socken, Gotlands norra härad, skall å offentlig anktion till den högstbjudande försäljas under de vilkor kungl. brefvet den 29 Maj 1874 bestämmer, kommer genom auktion, som fredagen den 10:de nästkommande Augusti klockan tolf på dagen förrättas, såväl inför kungl. m:ts befallningshafvande här å landskontoret som ock af kronofogden i Gotlands norra fögderi i Endre sockenstuga, ifrågavarande kronolägenhet att till försäljning utbjudas- på följande, af kungl. domänstyrelsen stadgade vilkor, näml.:
att lägenheten får tillträdas den 14 Mars 1884 i det skick, den då befinnes, hvarvid köparen inträder i de rättigheter och skyldigheter, kungl. m:t och kronan egt till den arrendator eller brukare, som vid samma tid afträder lägenheten; att köpeskilligen, för hvars behöriga erläggande bör vid auktionen aflemnas en af minst tvÅ personer, en för bägge och bägge för en, ingången samt bevittnad och till vederhäftigheten af konungens befallningshafvande eller vederbörande domare styrkt borgen såsom för egen skuld, skall betalas vid tillträdet, dock att köpare, som sådant åstundar, skall ega att, efter derom vid auktionen gjord anmälan, i länets ränteri inbetala köpeskillingen under loppet af sex år med en sjettedel årligen; börande i sådant fall första sjettedelen betalas vid tillträdet samt hvar och en af de återstående sjettedelarne sedermera vid midfastan hvarje år; att högsta anbudets antaglighet kommer att underställas kungl. m:ts nådiga prötning; alt försäljningen eger rum utan förbehåll af någon kronotionde eller sådan grundränta, som utgår endast åf kronoskatteegendomar; att köpebref utfärdas, så snart köpeskillingen blifvit erlagd eller, i händelse köparen, på sätt ofvan är sagdt, förklarat sig vilja inbetala densamma under s8:x års tid, första sjettedelen deraf blifvit betald och för återstoden aflemnad behörigen bevittnad skuldförbindelse, & hvilken minst två vederhäftige personer, en för bägge och bägge för en, tecknat borgen såsom för egen skuld; att, sedan köpebref meddelats, lägenheten kommer att i jordeboken upptagas under titel allmänt frälse med de skyldigheter till kronan, som frälselägenheter enligt författningarne åligga med undantag af kronotionde; samt att köparen ensam skall vidkännas lagfartsoch andra med köpet förenade kostnader.
Visby, i landskontoret den 31 Maj 1883.
RUD. HORN.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Juni 1883
N:r 47.

Utmätningsauktion Vestris i Tingstäde.

Tisdagen den 10 nästkommande Juli kl. 10 före middagen anställes här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Vilhelm Österdahl tillhörige 5/32 mtl Vestris i Tingstäde socken; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur fastigheten. gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att dervid sin rätt bevaka.
Denna fastighet är bebygd med boningsoch ladugårdshus, innehar 20 tunnland åker, omkring 10 tunnl. myrmark samt 30 tunnl. skogs- och betesmark och är saluvärderadt till 4,835 kronor.
Visby Landskansli 6 Juni 1883.
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Juni 1883
N:r 45.

Kungörelse.

Sedan kungl. m:t genom nådigt bref den 24 sistlilne Mars förklarat det, vid auktion den 16 förutgångna Februari till försäljning af indragna hospitalslägenheten nr 51 Allmänningen om 17 qv.ref 67,5 qv.-sjänger invid Visby stad, afgifna köpeanbud icke kunna antagas och anbefalt ny auktion för denna lägenhets försäljning, kommer genom auktion, som fre: dagen den 27 nästkommande Juli kl. 12 på dagen förrättas såväl inför kungl. m:ts befallningshafvande bär å landskontoret som ock af magistraten i Visby å rådhuset, ifrågavarande kronolägenhet att till försäljning utbjudas på följande vilkor, nämligen:
att lägenheten får tillträdas den 14 Mars 1884 i det skick den då befinnes, hvarvid köparen inträder i de rättigheter och skyldigheter kungl. m:t och kronan egt till den arrendator eller brukare, som vid samma tid afträder lägenheten; att köpeskillingen, för hvilkens behöriga erläggande bör vid auktionen aflemnas af minst två personer, en för bägge och bägge för en, ingången samt bevittnad och till vederhäftigheten af konungens befallningshafvande eller vederbörande domare styrkt borgensförbindelse såsom för egen skuld, skall betalas vid tillträdet, dock att köpare, som sådant åstundar, skall ega att, efter derom vid auktionen gjord anmälan, i länets ränteri inbetala köpeskillingen under loppet af sex år med ea sjettedel årligen; börande i så fall första sjettedelen för lägenheten betalas vid tillträdet samt hvar och en af de återstående sjettedelarne sedermera vid midfastan hvarje &r; att högsta anbudets antaglighet kommer att underställas kungl. m:ts nåd. pröfning; att köpebref för lägenheten utfärdas, så snart köpeskillingen derför blifvit erlagd eller, i händelse köpare, på sätt ofvan är sagdt, förklarat sig vilja inbetala densamma under sex års tid, första sjettedelen deraf blifvit betald och för återstoden aflemnad behörigen bevittnad skuldförbindelse, & hvilken minst två vederhäftige personer, en för bägge och bägge för en, tecknat borgen såsom för egen skuld; att köparen skall ansvara för alla lägenheten författningsenligt åliggande onera och utskylder, af hvad namn och beskaffenhet de vara må; samt al! köparen skall vidkännas lagfarts- och andra med köpet förenade kostnader.
Visby Landskontor den 28 April 1883.
RUD. HORN,
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juni 1883
N:r 44.

Utmätningsauktion Öfvede i Eskelhem.

Torsdagen den 5 nästkommande Juli kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Lars Pettersson eller C. A. Stenmark tillhörige 3/40 mantl Öfvede i Eskelhem socken; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur fastigheten gäldas eller annan rätt som bör vid auktionen iakttagas, att dervid sin rätt bevaka.
Denna fastighet, som är obebygd, utgöres af 5 1/4 tunnland åker, 4 tunnl. ängsmark och 7 tunnl, betesmark med klen skogstillgång samt har blifvit saluvärderad till 1,000 kronor.
Visby landskansli 31 Maj 1883.
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juni 1883
N:r 44.

Sedan J. Vigström sökt handräckning

att hos N. G. Gabrielsson vid Pilmyr i Veskinde socken, på grund afäbe ropad skuldsedel, utbekomma 1,500 kronor jämte ränta och ersättning för lagsökningskostnaden, och, efter det denna ansökning utstälts till den söktes förkla: ring, styrkt blifvit, att denne, isitt hemvist sökt, ej kunnat anträffas, men, enligt lemnad upplysning, skulle vistas i Amerika, varder det härigenom förelagdt bemälte Gabrielsson att inom nittio dagar efter det denna kungörelse varit i allmänna tidningarne sista gången införd, hvilket genom sökandens försorg bör ske tre gånger minst en vecka mellan hvarje gång, sig här infinna, för att ansökningshandlingarne för förklarings afgifvande emottaga, vid äfventyr att uraktlåtenhet deraf icke hindrar målets pröfning och afgörande på företedda skäl.
Visby Landskansli 7 Maj 1883.
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1883
N:r 43.

Utmätningsauktion Norrbys i Othem.

Fredagen den 29 nästkommande Juni kl. 11 före middagen anställes här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af J. O. Norrby tillhörige 3/8 mantal Norrbys i Othem socken; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur fastigheten gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet, som är försedd med bonings- och ladugårdshus, innehar omkring 36 tunnland åker, 39 tunnl. äng, 15 tunnl.
myrmark och 300 tunnl. skog och betesmark samt har blifvit saluvärderad till 16,610 kronor.
Visby Landskansli 19 Maj 1883.
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Maj 1883
N:r 41.

Utmätningsauktion.

Torsdagen den 28 nästkommande Juni kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af Anders Johanssons egande 3/16 mantal Hellinge i Sjonhem socken; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur fastigheten gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att dervid sin rätt bevaka.
Denna fastighet är bebygd med tämligen goda åbygnader, innehar omkring 17 tunnl. åker, 10 tunnl. äng, 35 tunnl. hag mark samt skog till husbehof och har blifvit uppskattad i värde till 3,500 kronor.
Visby Landskansli 19 Maj 1883.
RUD. HORN.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 22 Maj 1883
N:r 41.