Från landsbygden.

Lau, 20 Febr.
En Olof Trätälja skulle man med skäl kunna kalla en i amerikauska vestern nu boende gotländing Tomas Tomson från Koparfve i Lau. Mycket ung bjöd han farväl af sina föräldrar och syskon och lemnade så sitt aldrig glömda föräldrahem. Samtidigt med en annan skolkamrat, Karl Ahlström, numera pianomästare i Jamestown, begaf han sig på den långa resan med en bestämd föresats att genom förgakelse, möda och arbate bryta sig väg fram till en oberosnde ställning, som äfven för honom lyckats.
Efter att hafva tjenat in en liten summa köpte han en farm långt bort i vestern, försåg sig med en följeslagarinna genom lifvet, men som han dock måstelemna i Chicago, då han begaf sig på den långa äfventyrliga färåen, der han endast hade kartor att rätta kosan efter. Utrustningen var naturligtvis helt enkel: Ett par oxar, förspända en större öfvertäckt vagn, som innehöll nödig&redskap, födoråd, en liten jernspis samt gång- och sängkläder m. m. Efter flera dygns resa upphanns slutligen målet och den tillfälliga och lätt flyttbara bostaden, vagnen, platserades på ett lämpligt ställe.
Fjärran skild ifrån den öfriga menniskoverlden, med endast sina oxar och urskogarnes vilda djur till sällskap, grep han nu saken helt hastigt an. Skogen afröjdes och bortsläpades; jordea uppodlades efter hand och besåddes och snart framstodo vackra skördar, såsom lön för odlarns möda. Men mycket återstod ännu. Boningshus skulle uppföras åt familjen, äfvensom ladugårdshus. Allt skulle hans båda händer utföra och han tröttnade heller aldrig. Föda skulle äfven skaffas och då måste han gå den fem mil långa vägen till närmaste bygden föratt proviantera, ibland i det svåraste väder och genom fotsdjup snö. Men med tålamod och ihärdighet öfvervann han alla svårigheter och efter långa år kunde ban nu jhämta sin hustru till deras gemensamma nya goda hem, hvars åstadkommande var ett företag som icke många skulle vilja drista sig till, ja ett vågspel på lif och död.
Jag vill endast au omnämna såsom bevis på jordens bördighet och odlarns flit att han sistllidne höst å sin farm skördat 400 tunnor i svenskt mått hvete och 360 tunnor majs, hvilken sistnämda skörd dock likväl slagit totalt fel derigenom att den i förtid lagt sig och blifvit angripen af rost, samt 90 t:r linfrö.
Denne unge farmare föder nu 20 kor och några dugtiga oxar m. fl. djur. Nu råder i denna trakt lif och rörelse öfverallt. Slägtingar och vänner, nybyggen och farmare ådgalägga der den största flit för att bringa sina Dya hem till välstånd och trefnad för hvilka de hafva att tacka den unga, första odlarn och bebyggarn derstädes Tomas Tomson och som äfven kan tagas till läroprof för mången: svensk yngling som tänker resa till det aflägsna landet för att pröfva på lyckans spel och som kanske tänka att man derstädes får skära guld med täljknifvar. O, nej! der får man åtminstone lära sig arbeta, om man icke velat det i det kära hemmet och på den för sinnet och hjertat dyra fosterjorden. Der får man lära sig försaka, och vara beredd på många mötande faror och lidanden.

Till ordförande

i Bro sockens kommnunalnämd och fattigvårdstyrelse, har valts hemmansägaren Johan Ekelöf Åby;
i När sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Jakob Jakobsson Bosarfve;
i Hablingbo sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Karl Villin Petes;
i Rone sockens fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Jakob Hansson Smissarfve;
i Silte sockens kommnnalnämnd och fattigvårdsstyrelse nämndemannen O. P. Hallbom Hejdarfve;
i Ala sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Lars Gastal Bergvall Bjerges;
i Lau sockens fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Lars Larsson Gumbalde;
i Ardre sockens fattigvårdsstyrelse husbonden O. A. Jacobsson Ekese;
i Boge sockens kommnnalvämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren L.A. Bergström Laxarfve, och
i Hejdeby sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse Olof Persson Suderbys.

Folkmängdsuppgifter

från Gotlands landsbygd 31 Dec. 1891.

Stenkumla: födda 9 (4 m. 5 q.); döda 6 (5 m. 1 q.); inflyttade 27 (18 m. 9 q.); utyttade 55 (33 m. 22 q.); vigde 5 par; folkmängd 414; minskning 25.

Träkumla: födda 2 m. döda 2 (1 m. 1 q.); inflyttade 12 (4 m. 8 q.); utflyttade 19 (9. m. 10 q.); vigde 3 par; folkmängd 214; minskning 7.

Vesterhejde: födda 12 (8 m. 4 q.); döda 9 (4 m. 5.); inflyttade 72 (34 m. 38 q.); utflyttade 49 (21 m. 28 q.); vigde 2 par; folkmängd 486; ökning 26.

Ejsta: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 13 (7 m, 6 q.); inflyttade 31 (19 m. 12 q.); utflyttade 30 (18 m, 12 q.); vigde 5 par; folkmängd 608; minskning 3.

Sproge: födda 8 (4 m. 4 q.); döda 1 q.; inflyttade 11 (6 m, 5 q.); utflyttade 15 (7 m. 8 q.); vigde 3 par; folkmängd 369; ökning 3.

Levide: födda 11 (8 m, 3 q.); döda 9(5 m. 4 q.); inflyttade 24 (8 m. 16 q.); utflyttade 20 (7 m, 13 q.); vigde 3 par; folkmängd 576; ökning 6.

Gerum: födda 2 (1 m. 1 q.); döda 3 (1m,. 2 q.); inflyttade 4 (2 m. 2 q.); utflyttade 9 (5 m. 4 q.); vigde 1 par; folkmängd 166; minskning 6.

Sanda: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 10 (6 m, 4 q.); inflyttade 56 (24 m. 32 q.); utflyttade 55 (23 m. 32 q.); vigde 4 par; folkmängd 828; ökning 7.

Mästerby:, födda 5 (2 m. 3 q.); döda 6 m, 4 q.); inflyttade 35 (19 m. 16 q.); utlyttade 37 (25 m. 12 q.); vigde 3 par, folkmängd 392; minskning 0.

Vestergarn: födda 7 m.; döda 7,(5 m. 2 q.); ivflyttade 30 (14 m. 16 q.); utflyttade 33 (15 se 18 q.); vigde 2 par; folkmångd 340; minskning 3.

Vall: födda 3 (1 m, 2 q.); döda 5 (2 m. 3 q.); inflyttade 22 (18 m. 9 q.); utflyttade 27 (10 m. 17 q.); vigde 1 par; borgerligt äktenskap 1 par; folkmängd 283; minskning 7.

Hogrän: födda 5 (3 m. 2 q.); döda 6 (2 m. 4 q.); inflyttade 29 (13 m. 16q.); utflyttade 23 (14 m. 9 q.); vigde 1 par; folkmängd 325; ökning 5.

Fårö: födda 25 (9 m. 16 q.); döda 13 (10 m. 3 q.); inflyttade 33 (17 m, 16 q.); utflyttade 63 (34 m. 29 q.); vigde 4 par; folkmängd 1,157 (541 m. 616 q.); minskning 18.
Församlingens äldste medlem fyllt 97 år.

Alskog: födda 12 (6 m. 6 q.); döda 5 (1 m. 4 q.); inflyttade 21 (7 m. 14 q.); utflyttade 20 (9 m. 11 q.); vigde 3 par; folkmängd 476; ökning 8.

Lye: födda 11 (7 m. 4 q.); döda 7 (5 m. 2 q.); inflyttade 11 (3 m. 8 q.); utflyttade 16 (6 m. 10 q.); vigde 1 par; folkmängd 291; minskning 1.

Hejde: födda 9 (6 m. 3 q.); döda 11 (6 m, 5 q.); inflyttade 38 (12 m. 26 q.); utflytta de 42 (22 m. 20 q.); vigde 4 par; folkmängd 606; minskning 6.

Väte: födda 7 (4 m. 8 q.); döda 9 (6 m. 3 q.); inflyttade 34 (19 m. 15 q.); utflyttade 27 (14 m. 13 q.); vigde 2 par; folkmängd 580; ökning 5.

Klinte: födda 29 (19 m. 10 q.); döda 14 (10 m. 4q.); inflyttade 127 (62 m. 65 q:); utflyttade 102 (47 m. 55 q.); vigde 2 par; folkmängd 1,228; ökning 40.

Fröjel: födda 15 (11 m. 4 q.); döda 3 (1 m, 2 q.); inflyttade 17 (8 m. 9 q.); utflyttade 28 (16 m. 12 q.); vigde 5 par; folkmängd 592; ökning 1.

Hafdhem: födda 14 (7 m. 7 q.); döda 9 1 m, 8 q.); inflyttade 19 (7 m. 12 q.); utflyttade 38 (21 m 17 q.); vigde 2 par; folkmängd 662; minskning 14.

Näs: födda 7 (2 m. 5 q.); döda 2 m,; inflyttade 9 (4 m. 5 q.); uflyttade 17 (7 m.
10 q.); vigde 0 par; folkmängd 405; minskning 3.

Vamlingbo. födda 14 (8 m, 6 q.); döda 7 (3 m,. 4 q.); inflyttade 18 (12 m. 6 q.); utlyttade 21 (8 m. 13 q.); vigde 7 par; folkmängd 749; ökning 4.

Sundre: födda 4 (2 m. 2 q.); döda 3 (1 m. 2 q.); inflyttade 10 (4 m. 6 q.); utflyttade 21 (6 m. 15 q.); vigde 1 par; folkmängd 219; minskning 10.

Hablingbo: födda 10 (8 m. 2 q.); döda 8 (4 m. 4 q.); inflyttade 13 (6 m 7 q.); utflyttade 30 (19 m. 11 q,); vigde; 4 par folkmängd 631; minskning 15.

Slite; födda 4 (3 m. 1 ad döda 1 q.; inflyttade 14 (8 m. 6 q.); utflyttade 18 (8 m.
10 q.);vigda 2 par; folkmängd 365; minskning1.

Sjonhem: födda 9; döda 6; inflyttade 12 utflyttade 23; vigde 2 par; folkmängd 318.

Viklau födda 2; döda 2; inflyttade 19; utflyttade 12; vigde 1 par; folkmängd 207.

Vänge: födda 9 (5 m. 4 q.); döda 11 (3 m. 8 q.); inflyttade 31 (16 m. 15 q.); utflyttade 55 (33 m. 22 q.); vigde 5 par; folkmängd 542; minskning 26.

Buttle: födda 4 q.; döda 8 (2 m. 4 q.); inflyttade 19 (9 m. 10 q.); utflyttade 21 (8 m. 13 q.); vigde 1 par; folkmängd 344.

Guldrupe: födda 3 (1 m. 2 q.); döda 6 (5 m,. 1 q.); inflyttade 9 (4 m. 5 q.); utflyttade 19 (7 m. 12 q.); vigde 1 par; folkmängd 281; minskning 3.

Martebo: födda 3 m.; döda 5 (3 m. 2 q.); infyttade 31 (13 m. 18 q.); utflyttade 37 (20 m. 17 q.); vigde 1 par; folkmängd 294; minskning 8.

Lummelunda: födda 10 (6 m. 4 q.); döda 10 (7 m. 3 q.); inflyttade 39 (16 m. 23 q.); utflyttade 54 (24 m. 30 q.); vigde 3 par; folkmängd 366; minskning 15.

Hejnum: födda 7 (3 m. 4 q.); döda 5 (2 m. 3 q.); inflyttade 27 (13 m. 14 q.); utflyttade 24 (11 m. 13 q.); vigde 2 par; folkmängd 317; ökning 5.

Bäl: födda 8 q.; inflyttade 20 (8 m. 12 q.); utflyttade 23 (11 m, 12 q.); vigde 1 par; folkmängd 204,

Dalhem: födda 8 (4 m. 4 q.); döda 6 (3 m. 3 q.); inflyttade 36 (17 m. 19 q.); utflyttade 40 (18 m. 22 q.); vigde 1 par folkmängd 489; minskning 2.

Ganthem: födda 5 (2 m, 3 vi döda 4 (1 m. 3 q.); inflyttade 18 (11 m. 7 q.); utflyttade 18 (8 m. 10 q.); vigde 2 par; folkmängd 289; ökning 1.

Halla: födda 5 (2 m. 3 q.); döda 2 (1 m. 1 q.); inflyttade 18 (12 m. 6 q.); utflyttade 17 (11 m. 6 q); vigde 1 par (borgerligt); folkmängd 215; ökning 4,

Grötlingbo: födda 14 (7 m. 7 q.); döda 5 q.; inflyttade 19 (8 m, 11 q.); utfyttade 24 (13 m, 11 q.); vigde 3 par; folkmängd 636; Ökning 3.

Fide: födda 5 (1 m. 4 q.); döda 5 (3 m 2 q.); inflyttade 7 (3 m. 4 q.); utflyttade 14 (5 m. 7 g.) vigde 1 par; folkmängd 314; minskning 5.

När: födda 17 (8 m, 9 q.); döda 17 (2 m. 15 q.); inflyttade 36 (18 m. 18 q.) utflyttade 36 (15 m. 21 q.; vigde 2 par; folkmängd 1077.

Lau: födda 10 (3 m, 7 q.); döda 3 (1 m. 2 q.); inflyttade 11 (6 m, 5 q.); utflyttade 24 (13 m. 11 q.); vigde 1 par; folkmängd 513; minskning 6.

Mönstring

med beväringsmän tillhörande Hemse kompaniområde N:r 187 förrättas:
Fredagen den 18 December kl. 8 f. m. vid Stånga jernvägsstation med beväringsmän från Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum, Alfva och Hemse socknar samt
Lördagen den 19 December kl. 8 f. m. vid Stånga jernvägsstation med beväringsmän från Rone, Eke, Burs, Stånga, När och Lau socknar.
Närmare upplysningar om mönstringen blifva intagna i Länskungörelserna.
Hemse den 18 Nov 1891.
Philip Hertzman,
Beftälbafvare för Hemse kompaniområde N:r 187.

Mönstring med beväringsmän tillhörande Garde kompaniområde N:r 186 förrättas:
Fredagen den 18 December kl. 11 f. m. vid Kräklings i Kräklingbo med beväringsmän från Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn och Ardre socknar samt
Lördagen den 19 December kl. 1/2 10 f. m. vid Buttle jernvägsstation med beväringsmän från Vänge, Buttle, Guldrupe, Garde, Etelhem, Alskog och Lye socknar.
Närmare upplysningar om mönstringen blifva intagna i Länskungörelserna.
Visby den 21 November 1891.
Axel Ytterberg,
Befälbatvare för Garde kompaniområde N:r 186.

Domkyrkans orgel

har för en samma af 250 kronor sålts till Lau kyrka samt börjat nedtagas.

Gotlands landsting

har i dag sammanträdt i hypoteksföreningens lokal kl. 10 f. m., en timme senare än vanligt på grund af ändrad arbetsordning. Sedan k. m:ts förordnande för öfverstlöjto. Carlstedt att vara tingets ordförande upplästshelsade han tinget välkommet. Det hade varit med en viss tvekan han mottagit uppdraget som ordförande, men då han låtit betänkligheterna fara, hade han gjort detta icke minst derför, att han med tingets fleste ledamöter räknade flerårig bekantskap och dervid alltid mötts af välvilja och vänskap, något som han utbad sig att äfven vid detta tillfälle få påräkna.
Han helsade ock länets höfding välkommen till förhandlingarna, viss att sådana sakrika meddelanden rörande föreliggande frågor, som han alltid förut lemnat, icke heller nu skulle uteblifva.
Vid derefter anstäldt upprop befunnos tingets samtlige ordinarie ledamöter närvarande. Dessa äro:

Å För Visby stad:
Bankdirektör Kolmodin.
Öfverstelöjtn. Ihre.
Lektor Bergman.
Fabrikör Hellgren.
Bankdirektör Petterson.
Öfverstelöjtn. Carlstedt.

För Gotlands norra härad.
Riksdagsm. Per Larsson, Lilla Fole,
Hemmansäg. L. P. Bodin, Grausne, Lokrume,
Egendomsäg. M. Larsson Veskinde.
Nämdem. L. P. Christensson Hörsne,
Kapten Broander, Källunge,
Landtbr. O. L. Björkegren, Angelbor, Lärbro,
Direktör Gardell,
Endre,
Nämdem, L. Granberg, Dalhem,
Landtbr. L. N. Eklund, Nygårds, Fole,
Skollär. G. Kallström, Bunge.

För Gotlands södra härad:
Riksdagsm. L. Norrby, Fardhem,
Nämdem, Olof Reinhold Pettersson, Liffride, Stånga,
Hemmansäg. J. Uddin, Ungbåtels Stånga,
Nändem. J. F. Sahlsten, Mästerby,
Hemmansäg. O. Petterscon, Hallute, När,
Nämdem. O. N. Bolip, Gandarfve, Alfva,
Nämdem. F. Hermansson, Hafvor, Hafdhem,
Husb. L. Pettersson, Halibjens, Lau,
Hausb. J. Olsson, Kyrkeby, Etelhem,
Husb, L. N. Jakobsson, Halvans, Garda.

Till sin vice ordförande utsåg tinget riksdagsman P. Larsson med 24 röster. Hrr G. Kolmodin och M Larssa erhöllo hvardera 1 röst.
För behandling af föreliggande frågor tillsattes 8 utskott, hvilka efter upprättadt förslag af valnämden utsågos utan röstsplittring.
1:sta utskottet (sjukvårdsfrågorna): Hellgren (24 röster), P. Larsson (24), Ekiund (23), L. Norrby (23), och Uddin (22).
2:dra utskottet (skogasvården): Carlstedt (23), Gardell (22), Granberg (21), O. R. Pettersson (22) och J. Ohlsson (21).
3:e utskottet (nötpremiering, länsmejerist trädgårdsmästare): Kolmodin (24), Bodin (23), M. Larsson (23), Hermansson (23), och L. Pettersson (23).
4:e utskottet (andervisningsfrågor): Borgman (24), Björkegren (24) och Sahlsten (22).
5:e utskottet (anslag till Eugeniahemmet m. m.): Ihre, Broander, Ol. Pettersson.
5:e utskottet (Eugeniahemmet m. m.): Ihre (24), Broander (23) och OL Pettersson (23).
6:e utskottet (utgiftastaten): H. Petterison, L P. Christiansson och L N. Jacobsson.
7:e utskottet (protokollssammandraget): Carlstedt Kolmodin och Ihre.
8:e utskottet (förslagslistor till tingets många val): Hellgren (20), P. Larsson (20), 1. Granberg (17), L. Norrby (20) och A. N. Bolin (20).
Tinget öfvergick derpå till behandling af de frågor, som man ansåg sig kunna afgöra utan beredning af utskott. Dessa voro hvarken många eller betydande.
Landshöfding Poignant hade dessförinnan ett längre anförande, hvari han närmare motiverade de framställningar i olika syften, som från länsstyrelsen gjorts till tinget och uppehöll sig derunder särskildt vid frågan om ändrad och skärpt skogslagstiftning för Gotland såsom en af dem, som borde ligga tinget varmast om hjertat.
Rogeringen hade infordrat yttrande om föreslagen inskränkning i tiden för jagt å elg! från 1—15 Sept. Hr Bergman ansåg att tinget härutinnan. saknade erfarenhet, hvaremot hrr M. Larsson och P, Larsson föreslogo att tinget skulle instämma i riksdagens mening. Dori instämde hr Ihre. Tinget beslöt derefcer att tillstyrka riksdagens förslag.
Hr P. Larsson hade föreslagit att anslag för 5 år och dessutom för i år skulle baviljas — till inköp af landstingstidskriften. — Fjorårets ting hade glömt detta ärende. Tinget biföll motionen.
Efter hemställan af tingets kamrerare beslöt tinget att anmoda k. m:ts befallningshafvande att vidtaga åtgärder på det 37 kr., tillkommande landstinget sedan 1884, men af statskontoret oredovisade, måtte slutredovisas.
Tinget åtskildes kl. 1/2 1 i dag för att åter samlas i morgon kl. 9 f. m.
I afton gifves för tiogets ledamöter supé på länsresidenset.

Åskvädret 11 Sept.

Trakten af Stenkumla kyrka, 12 Sept.
Redan på förmiddagen i går tydde det på, att något ovanligt mellan himmel och jord var i annalkande, ty luften var den mest tryckande. Jag betraktade ett par slåtterkarlar på ängen. De brynte liarne oupphörligt — det ville ej bita, hette det, ehuru gräset ingalunda var af sådan beskaffenhet som växer under tallskog. Jag gick bort till dem ett par gånger. Sigden blef ej hvassare för det. Mitt eget arbete gick som det kunde i en sådan qvalmig sommarluft och i middagsstunden blef jag så sömnig att hvilan blef mera välkommen än maten.
På e. m, började tuppen då kyrkans torn att röra på sig, än hit än dit. Från NV sprang vinden om till full ost, sedan tillbaka till. NO. Ändtligen började spelet att röra på sig, och de första skotten hördes på afstånd åt Högklint. Denna gång lät det ej fridfullt vid Fridhem. Kl. omkring 1/2 6 gick jag upp på ett högre ställe, med fri. utsigt på några qvadratmil rundt omkring. Oupphörligt brann det, oupphörligt dånade det liksom åska. Det var åskväder, men ett oförlikneligt åskäder, som mer och mer nalkades närmare, tills det kom öfver mitt hufvud.
Och de stora regndropparne föllo som sliar, täflande om att släcka elden från trenne håll, ehuru det icke lyckades.
Jag måste ändtligen söka skydd, och gick till ett högt beläget loftrumsfönster. Nu var utsigten ännu vidsträcktare, ännu härligare öfver Stenkumladalen, fenomenet ännu mera majestätiskt. Det hade närmat sig Hogrän och Mästerby. Förra gången, tänkte jag, var åskans föremål Vall kyrka. Är det denna gång anexens, Hogräns, som i aftonstunden skall sättas i brand? Nej, derifrån syntes ingen eldpelare uppstiga, blott nedstiga. Intet klockljud hördes heller, ifall åskan slagit ner i någon landtgård, och för öfrigt var afståndet för stort för att kunna höra nejdens små klockor, som ändå öfverröstades af det hvarannan sekund smattrande åskvädret.
Så blef det kolmörkt, riktigt beckmörkt. Klockan omkring 8 sågo vi genom fönstren åt SO sken på himlen. Men det var icke från åskstrålarne längre, ty afståndet trån dem var nu större än så — det var tydligt vådeld bortåt Väte eller så. Vi som observerade, tyckte det brinna på två närbelägna ställen. Kanske var det några högre träd, stående tätt bredvid hvarandra, som undanskymde en del af elden, som måhända härjade en större gård. Förmiddagens postförare från Visby torde måhända kunna lemna någon upplysning.

Burs, 11 Sept.
Ett hemskt åskväder har i tvänne timmars tid dragit fram här i afton: blixt på blixt och knall på knall utan något uppehåll; allt tycktes vara ett enda eldhaf. Huruvida blixten slagit ned här inom socknen och förorsakat någon skada, kan jag ännu ej säga, men i närgränsande socknar kunna vi sluta till af de ljussken, som flamma omkring oss, att blixten antändt. Ännu kl. 9 på qvällen, då detta skrifves, synes vådeldar i, som det tyckes, Lye, När och Rone socknar. Synnerligen öfver, Lye och När flamma eldslågorna ganska vidlyttiga. Något så ihållande och skarpt åskväder som detta kunna gamla 70åringar ej minnas, säga de.

När, 12 Sept.
I går afton vid half 7-tiden antändes genom åskslag H. Holmérs, Rovalds i När, ladugårdshus, hvilka jämte foder och inbergad gröda nedbrann. Det uppbrända var lågt försäkradt i häradets brandstodsförening. Från sjön lär vid samma tid iakttagits eldsvådor på flera ställen af iandet, troligen åstadkomna genom åska.

Lau, 12 Sept.
Sistlidne fredag råkade naturen liksom i uppror. De hvita åskstackarne, som flere dagar stått kring horisonten, upptornade i synnerhet i östern förkunnande på förhand hvad som komma skulle. Redan på f. m, syntes mörka moln uppstiga ifrån NV, då nästan samtidigt stackarne i öster började under doft mullrande sätta sig isakta rörelse, sändande före sig små mörka skyar liksom förtrupper.
Klockan var då 5, och en halt timme senare blef luften helt: och hållet mörk. Blixt på blixt å tre till fyra olika håll slungades mot jorden, så att allt tycktes vara eld; och derunder följde eldstrålarne så hastigt att de knappt kunde hinna aflösa hvarandra, Somliga eldstrålar gingo horisontelt, korsande de andra. Dundret var förvånande. Jorden skalf; bygningarne darrade på sina grundvalar och fönsterrutorna höllo en säregen musik, hvarunder ett efterlängtadt och välgörande regn, i de nysådda uttorkade hveteåkrarne, föll.
Der syntes en eldslåga i vester som snart blef allt större och äfven en i söder, som just då började och hastigt tilltog, under det eldstrålarne oupphörligon slungades deromkring.
En ladugårdslänga vid Rovalls i När nedbrann. En tredja eld skall hafva varit synlig i vester men har den troligen genast blifvit släckt.
Förunderligt nog är att icke flera antändningar å sydöstra trakten af Gotland skedde, så tätt som blixtrarne öfverallt föllo.

Till konsistorieombud

för att vid sammanträde i Lau skolhus 24 Aug. bevaka prestboställets rätt har domkapitlet utsett kyrkoherde Sundblad i Garda.
— Till konsistorieombud vid sammanträde 17 Aug. vid Kassle i Hangvar för laga syn rörande utdikning af sankmark, tillhörande Skälstäde m. fl. hemman har förordnats kyrkoherde Reuser i Stenkyrka och i enahanda egenskap vid sammanträde i Vänge skolhus 24 Aug. för syneförrättning avgående utdikning af Vänge, Sjonhems och Viklau sankmarker har förordnats kyrkoherde Eneqvist i Roma.

Auktion.

Tisdagen den 7 i denna månad från kl. 11 f. m. låter styrelsen för Lau sockens sparbank, genom offentlig auktion till den högstbjudande försälja 45/128 mtl Mickelbys i Gerum socken. Hemmanet, som är beläget i socknens bördigaste trakt, har undergått laga skifte och är fritt från 8 k. »undantag», utbjudes först i sin helhet samt sedan i mindre lotter; om antagliga anbud ej derå göras, så kommer växande grödan i mindre atrop att försäljas, med i allo förbehållen: pröfningsrätt af gjorda anbud. Betalnings- och öfriga vilkor tillkännagitvas vid auktionen.
Lau den 1 Juli 1891.
L. PETTERSSON.

I val till landstingsmän

i dag vid södra häradet deltogo 30 valmän. Dervid återvaldes J. N. Bolin, Gandarfve i Alfva (21 röster), Jakob Olsson, Kyrkebys i Etelhem (20), Ferd. Hermansson, Hafdhem (19), Lars Pettersson, Hallbjens i Lau (16) samt nyvaldes efter J. Hägg i Gerum Lars Jakobsson, Halfvans i Garda (15).
Till ersättare återvaldes likaledes Georg Niklasson, Bjers i Löjsta (17), A. Lagergren, Kyrkebols i Garda (17), A. Bergman, Botvide i Sanda (16), Karl Hägg, Petes i Hablingbo (15), Olof Jakobsson, Skogs i Hejde (14), Jakob Jakobsson, Lillgårds i Ejsta (16) samt nyvaldes Joh.
Johansson, Gandarfve i Fardhem (16).