Från landsbygden.

4 Juli.
Den omkomne båtskepparen
O. Dahlgrens båt bar nu ilandslagits vid stranden i Näs socken. Reliugarna voro inslagna äfvensom båtinveutarierna förkomna.

Nära döden
voro häromdagen två fiskare från Öja socken, den ene vid namn A. Liljegren, den andre K. F. Olsson. Båda hade tidigt begifvit sig ut för att torska. Den vestliga vinden, som allt mera tilltog, öfvergick till storm och försatte våra fiskare i en icke afundsvärd belägenhet. L. med sin båt dref sedermera i land i Lau socken; dock åtgick för den färden två och ett halft dygn. O. räddades medels hjelp från land, dock så att säga i elfte timman.

Strömmingfisket
vid de södra kusterna har i vår varit särdeles litet lönande. Torskfisket deremot har varit gynsamt, isynnerhet för Sundre och Vamlingbo socknar.

Näktergalen,
som eljes brukar hålla sig i trakten omkring Öja, har nu äfven varit hörd vid Gärvalds i Vamlingbo.

En jättelik man
hade man tillfälle att under sista exercismötet på Sandesrum i Grötlingbo få göra bekantskap med. Hans längd är vid 18 års ålder 6 fot och 9 tum. Som motstycke kan anföras en annan, en första klassens rekryt, som mätte knappa 4 fot.

Årets skörd
är föga lofvande. Då jag i går reste från Grötlingbo till Sundre, kunde jag ej annat än beklaga denna del af landet. Rågen har hvitnat. Af höet har en del brunnit bort, en del förvissnat. Man beklagar sig och man har skäl dertill. Ett vederqvickande regn kunde ännu mycket uträtta, blott det der med ej dröjer allt, för länge.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Väghinder.

Ena större bro å all männa vägen från När till Lau kommer från 29 dennes till 5 Juli att rifvas och omläggas, då i stället vägen genom Garda och Lye socknar kan begagnas.
— En bro å vägen mellan Smissarfve gård i Rone och Hallvide i Eke kommer 16, 17 och 18 dennes att rifvas och om läggas, under hvilka dagar resande i stället kunua färdas den mindre vägen från Smissarfve i Rone genom Alfva socken.
— Flere broar komma 16 och 17 dennes att omläggas å allmänna vägen mellan Sanda kyrka och Klintehamn, då vägen förbi Sandeskes i Sanda i stället kan begagnas.
— En bro å allmänna vägen mellan Ala och Buttle socknar vid s. k. Velinge såg kommer 16 dennes att omläggas, då resande i stället kuana färdas å vägen genom Sjonhems och Vänge socknar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrättens Majsammanträde varade i fulla två dagar, hvarvid 14 utslag afkunnades och 15 mål handlades; tre mål anmäldes som förlikta. Rättens ordförande var ordinarie domhafvanden häradshöfding Lindroth.

Ansvar för olofligt tillgrepp af femton skålpund fårkött har, såsom förut nämts, handianden Malcan i Grötlingbo yrkat å arbetaren Konrad Jakobsson derstädes. Åtalet såsom ej varande styrkt kuvde ej bifallas af häradsrätten; Jakobssons mot Malcan gjorda ansvarspåstående ogillades, enär Malecan på grund af hvad i målet förekommit ej kunde anses hafva saknat skäl för åtalet.

För ärekränkning dömdes Jakob Persson, Kärna i Burs, instämd af Nils Persson, att böta fem kronor. Ärekränkningen, som af rätten ansågs hafva skett af obetänksamhet, bestod deruti, att svarande pådiktat kärandens hustru skadegörelse å annans egendom. Kärandens yrkande om ersättning för rättegångskostnader ogillades, emedan han ej uppgifvit, hvaruti dessa bestått.

För underlåten vård af kreatur har ofvannämde kärande yrkat ansvar å samme svarande. Åtalet ogillades såsom obestyrkt; svarandens ansvarsyrkande å käranden för rättegångsmissbruk kunde ej bifallas. Enär Nils Persson ej uppgifvit, hvaruti hans rättegångskostnader bestått, kuade hans yrkande om ersättning för dessa ej beviljas.

För ärekränkning mot Lars Bolin i Klintehamn dömdes JS. P. Sandelius, Sandäskes i Sanda, till tio kronors böter.

Ersättning för gödsel med fyra kronor ålades Göran Göransson, Valda i Eskelhem, attn utgifva till K. J. Söderdal, Bolex i Eskelhem. Angående af Söderdabl yrkad ersättning af Göransson för bete hänsköt rätten afgörandet, om parterna ej godvilligt kunde komma öfverens, till en kompromiss, som hade att bestämma beloppet, hvilket dock ej finge sättas högre än 96 kronor.

I det långvariga målet, förut flere gånger omnämdt, mellan handelsidkaren J. Jönsson i Visby och hemmansägaren Anton Berglund, Bjerges i Lye, afkunnades nu utslag. Berglund dömdes för att hafva pådiktat Jönsson brott att hafva tillgripit 175 kronor till sjuttiofem kronors böter och att till Jönsson utgifva ett hundra kronor i skadestånd, hvarjämte B. förpliktades ersätta J:s rättegångskostnader med ett hundra kronor. Berglunds ansvarspåståenden mot Jönsson lemnades utan afseende.

Redovisningsmål. I förut omnämda målet mellan sysslomännen i A. E. Jakobssons, Smiss i Grötlingbo, konkurs, och bokhållaren Frans Lysholm, föll i måndags dom. Enär svaranden Lysholm erkänt, att han af Jakobsson för indrifoing mottagit omtvistade förbindelser, och då L. ej lagligen styrskt, att han sedermera blifvit ägare af förbindelsen, förpliktades L. att vid femtio kronors vite inom tjorton dagar, sedan utslaget vunnit laga kraft, aflemna redogörelse för uppdraget. Rättegångskostnaderna qvittades parterna emellan.

För att utfå fulla ind ifägsförmåner hade Johan Hamberg, Nygårds i Garda, instämt hemmansägare Lars Frendin derstädes. Svaranden genmälde, att, då Hambergs hustru nu aflidit, han ej ansåg sig skyldig behöfva utgifva mer än hälften af hvad han åtagit sig att gifva båda makarne Hamberg. Om någen afkortning af förmånen vid endera makens död nämde undantagskontraktet dock ej.
För, att få visshet om huru han skulle had hade: han velat låta saken gå till domstols pröfning. Utslag afkunnas 15 nästkommande Juli.

Fjorton alnar ljusgrått vadmal Hade hemmansägare Johan Nilsson, Anderse i Lau, lemnat till färgaren A. Pettersson-i Stånga för att valkas, Vadmalet hade emellertid äfven färgats mörkt, hvarför N. ej ville återtaga det utan fordrade antingen betalning för tyget eller också ett annat stycke vadmal af ljusgrå färg. P. invände att N. begärt att få vadmalet färgadt, enär det blifvit randigt i valkvningen. Målet uppsköts.
Parterna anmälde senare på dagen, att de ingått förlikning.

Om köpeskillingen för en häst tvistade hemmansägare Georg Jakobsson, Gläfves i Burs, och arbetare Petter Larsson, hvilken sistnämde köpt en häst af Jakobsson. Priset å hästen uppgaf säljaren vara kr. 77:50 och köparen kr. 62:50. Ett vittne bestyrkte köparens uppgift och ett annat vittne säljarens.
Målet öfverlemnades af parterna.

Olaga fiske m.m. Arrendatorn å Vestergarnsholm landtbrukare G. Herlitz yrkade ansvar å Per Lyberg, Karl Petterssdn, Erik Stenqvist, Karl Persson och N. Hejdman, emedan de 22 sistl. April olofligen gjort intrång på hans fiskvatten och derifrån bortfört tvänne idnät. Svarandena genmälde, att ifrågavarande fiskvatten enligt deras åsigt ej tillhörde käranden. För att få målet närmare utredt erhölls uppskofOlaga jagt. Skomakare Olof Malmberg i Stånga, som ådömts edgång, aflade nu eden.
Utslag 15 Juli.

För skogsåverkan har, såsom förut nämts, ofvannämde Malmberg åtalats. Ett vittne berättade en del för svaranden graverande omständigheter. Malmberg nekade fortfarande.

Norra häradsriättens Majsammanträde, hvars förhandlingar leddes af t. f. domhafvanden vy. häradshöfding Gu staf Bergman med juris kandidat Karl Bergström som notarie, varade endast en dag, Ett 10-tal utslag afkunnades, hvarjämte ett lika stort antal mål handlades.

Åtlergånget hästbyte. Peter Berg i Ala yrkade, att ett mellan honom och Johan Sundahl, Lauritse i Ala, gjordt hästbyte måtte förklaras ogildt, emedan Sundahl handlat svikligen. Häradsrätten biföll yrkandet om bytets återgång men ogillade Bergs ansvarsyrkande å Sundahl för svikligt förfarande. Sundahl ålades ersätta Bergs rättegångskostnader med sextio kronor.

Tvist om sockenräkenskaper. Awsvar för egenmäktigt förfarande å hemmansägare A. P. Björkander, Björksarfve i Björke, har allmänna åklagaren yrkat på angifvelse af H. P. N. Pettersson, Harqvie i Björke. Åtalet ogillades, enär ej lagligen blifvit utredt och bevisadt, att B. egenmäktigt frånhändt P. de ifrågavarande handlingarne. AnsVarsyrkandet tör falsk angifvelse underkändes; B:s yrkande om ersättning afslogs äfven. Angifvaren förpliktades utgifva ersättning till åtskilliga vittnen.

I målet meslan handlanden Vestberg på Kappelshamn och Mårten Karlsson, Skymnings i Fleringe, hvilket mål förut närmare omnämts, atkounnades utslag i måndags. Svaranden Karlsson ådömdes edgång.

Våld och hemfridsbrott August Eklund i Follingbo dömdes för våld mot Åke Olsson och Karl Hagvall till 35 kronors’ böter samt ålades utgifva till den sistnämde 25 kronor för sveda och värk, Olof Eklund dömdes till 15 kronors böter för hemfridsbrott. Vidare ålades svaraudena att ersätta Hagvall med 30 kronor samt att utgifva en del vittnesersättningar.

För ärekränkning mot Petter Olofsson, Kasle i Hangvar, dömdes sjömannen Adolf Isaksson att böta 50 kronor, hvarjämte I. ålades ersätta O. med 30 kronor.

I barnuppfostringsbidrag ålades sjömannen Niklas Johansson att årligen utgifva till pigan Elisabet Olsson, Sojvide i Sjonhem, sjuttio kronor. I rättegångskostnader fick svaranden utgifva 56 kronor.

För underlåtenhet att företaga brandsyn och värdering vid lägenheten Hästhagen under Roma kungsgård hafva, såsom förut nämts, Roma sockens brandstodsvärderingsmän åtalats af norra häradets brandstodskompromissrätt, som yrkat att dessa på grund af nämda uraktlåtenhet måtte förpliktas gälda bolagets förlust af branden vid Hästhagen med kr. 6,256:40. Käromålet ogillades af häradsrätten.

Dubbla qvitton. Johan Jakobsson, Kyrkljufves i Vänge, har enligt hvad förut nämts instämt G. Andersson, Stora Velinge, med yrkande om utbekommande af en fordran; som A. förnekat, enär han innehade två qvitton, som visade att J. fått betalning. J. har påstått att vid det senare qvittots utfärdande inberäknades deri det belopp, hvarå förra qvittot lyder; det förra qvittot, somf blifvit ändradt genom radering och öfverstrykning, hade han glömt att återfordra. Andersson dömdes att utbetala fordrade beloppet och utgifva 110 kronor i ersättning. För oloflig försäljning af öl och bränvin har Jakob Ahlqvist, Stora Velinge-i Buttle, åtalats aft. f. kronolänsman Boberg. Flere vittnen bade att berätta åtskilliga för svaranden. mycket graverande omständigheter.

För bedrägligt förfarande i konkurs voro hemmansägaren Martin, Qvie i Martebo, och dennes hustru åtalade af kronolänsman Håkansson på angifvelse af Lars Qviander. Hörda vittnen hade intet af vigt att berätta.

Fångtransport. För mord till lifstids straffarbete dömde Karl Anton Hansson från Lau affördes i härifrån i förgår med ångfartyget Gotland till Stockholm. Straffet kommer att undergås på Långholmen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Maj 1885
N:r 39.

Till landstingsmän

för södra häradet omvaldes igår inför häradsrätten, som i närmare fyra timmar var sysselsatt med valet, nämdeman O. N. Bolin, Gandarfve i Alfva [24 röster], hemmansägare Johan Hägg, Hägvalds i Gerum [22], och fanjunkare O. Kahlström i Atlingbo [19]; nyvalde blefvo landtbrukare V. Wöh ler vid Klintebys [20] och hemmansägare Lars Pettersson, Hallbjens i Lau [19] efter postmästare Lagergren och nämdeman Pettersson, Burge.
Ersättare vordo J. Uddin, Ungbåtels i Stånga, O. Jakobsson, Skogs i Hejde, Olof Pettersson, Hallute i När, Anton Lagergren, Kyrkebols i Garda, G. Niklasson, Bjers i Löjsta, F. Hermansson, Hafvor i Hafdhem, och Karl Hägg, Petes.
Ombud hade ej infunnit sig från Visby södra, Vall, Vesterhejde, Träkumla, Tofta, Mästerby, Vestergarn, Väte, Klinte, Fröjel, Silte, Sproge, Öja, Sundre och Fide.
— Inför domhafvanden i norra häradet återvaldes till landstingsmän nämdemannen L. Granberg, Dalhem, [17 röster] hemmansägarne L. N. Eklund, Fole, [16] och O. L. Björkegren, Lärbro, [16], nämdem. O. Löfvenberg, Stenkyrka, [11] samt fanjunkaren A. Broström, Bro, [11] samt nyvaldes kapten K. T. Broander [15] efter L. P. Medin, Martebo.
Till ersättare utsågos de hittills varande nämdeman J. Arvidsson, Akebäck [13] hemmansäg. J. N Söderberg, Follingbo [12], nämdem. J. Johansson, Bäl [11] och A. Englund, Lärbro, [11], fanjunk. M. F. Gahne, Bäl, [9], hvarjämte på den efter kapten Broander ledig vordna platsen insattes landtbr. J. M. Larsson, Vestkinde, [9]. Tjagufem socknar voro representerade, och som bevis på behofvet af en folkhögskola kan nämnas, att vid första valet kasserades 4 och vid de senare icke mindre än 11 valsedlar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 12 Maj 1885
N:r 38.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Med de vildsinte slagskämparne f. artilleristen Petter Olaus Olsson och arbetaren Karl Fredrik Alexander Rörfelt hölls i förgår förnyad ransakning å länsfängelset. Sex vittnen hördes och styrkte deras vilda uppträdande vid Skeppsbron, under vägen till vaktkontoret och å länsfängelset, hvarvid Olsson isynnerhet betedde sig ursinnigt rasande.
Olsson dömdes till straffarbete i 4 månader och 18 dagar samt Rörfelt till 2 månaders och 17 dagars straffarbete.

I svafvelsyredramat i Lau har nu hofrättens utslag fallit. Som bekant dömdes af södra häradsrätten bondesonen K. A. Hansson till lifstids straffarbete och vanträjd för alltid emedan han 28 sistl. Januari medels svafvelsyra afdagatagit sitt. några veckor gamla oäkta barn.
Häradsrättens utslag, som författningsenligt understälts hofrättens pröfning, blef i tisdags faststäldt.

Fångtransport. Muraren Johan Kristian Elias Holmgrev, som dömts till 6 års straffarbete för våldtägt, samt för barnamord till fyra års straffarbete dömda pigan Emma Kristina Ekelöf afreste under bevakning i förgår qväll med ångfartyget Gotland.
Holmgren skall uttjena sitt straff vid Nya varfvet i Göteborg och Ekelöf vid straffängelset för qvinnor i Stockhom.
Förre korffabrikören Hansén, dömd till nio års straffarbete för mordbrand, fördes i förra veckan härifrån till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Maj 1885
N:r 37.

Reparation å tingshuset

i söder har domsagans nyutnämde häradshöfding önskat, med anledning hvaraf utsedde ombud för socknarne igår voro samlade vid södra häradsrätten att i saken besluta.
Kostnadsförslaget gick till 2,596:50. Häradshöfding Lindroth förband sig genom ombud att sjelf utgifva hvad som öfversteg 2,000 kronor samt attårligen betala 6 procents ränta å dessa 2,000 kronor med 120 kronor att användas till arkivets inbindning och mindre reparationer å 10 kalen m. m.
För anslagets beviljande talade ombuden Enaeman, Pettersson, Burge, Lars Cramér, nämdeman Stenberg, kapten Sommar, Ekeombudet Karl Pettersson, Närombudet kapten J. Andersson, Öjaombudet länsman Lindström och Levideombaden (2:; Eskelhemsombudet Hemström ville bevilja 1,000 kronor.
Mot anslaget talade fanjunkare Kahlström, Atlingbo, Alskogsombudet Lars Viman, Stenkumlaombudet Pettersson, Lauombudet Danielsson och Klinteombudet Nilsson.
Omröstningen utföll sålunda:

Sex socknar voro ej representerade.
Kl. 5 igår sammanträdde rätten åter, då frågan om öfvertagande af de af häradshöfding Lagerberg å vinden inredda 3 rummen samt de af honom å östra gafveln tillbygda 3 rummen förkastades; det fordrades 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
Barnamordet i Lau. Förnyad ransakniug företogs i tisdags afton å länsfängelset med nittonårige drängen Karl Anton Hansson, Snosarfve i Lau, hvilken enligt egen bekännelse medels svatvelsyra afdagatagit sitt sju dygn gamla barn. Hansson vidhöll sin förut afgifna bekännelse och hade intet att vidare tillägga.
Protokoll öfver likbesigtningen, förrättad af provinsialläkaren doktor Nyberg, föredrogs och innehöll, att efter all sannolikhet fläckarna & barnets ansigte orsakats af svafvelsyra och att kläderna blifvit frätta af nämda syra, som äfven nedsväljts af barnet. I magväggen befans vara ett hål, som utmynnade i bukhålan, der blod och blodlefrar voro till finnandes.
Af rättskemistens i Stockholm undersökning framgick, att fri svafvelsyra funnes å kläderna, hvaremot sådan ej kunnat med säkerhet påvisas i likdelarne.
På grund af likbesigtningen och rättskemistens undersökning hade provinsialläkaren afgifvit det ämbetsintyg, att barnet aflidit genom förgiftning med svafvelsyra.
Efter enskild öfverläggning dömde häradsrätten Hansson till lifstids straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende för alltid.

Klocktjuf. Med häktade arbetaren Jonas Nilsson, Nasume i Tofta, hölls i tisdagsafton ransakning å länsfängelset. Den häktade erkände, att han 18 sistl. November i öfverlastadt tillstånd gjort ett besök hos urmakare Hultin, hvarvid han i dennes verkstad »i fyllan och villan» tillgripit ett guldur.Klockan återfans omkring en månad derefter i Nilssons ägo, då Hultin besökte honom, Först förnekade han inför Hultin tillgreppet, men framtog slutligen klockan ur sin rockficka. Målsägaren anförde vidare, att vid samma tilfälle tre silfverur försvunnit från hans verkstad; för tillgrepp af dessa misstänkte han ätven svaranden, hvilken dock förnekade, att han stulit dessa ur. Gulduret värderades till 45 kronor samt silfveruren till 70 kronor.
Målsägaren begärde uppskof för att inkalla vittnen angående silfveruren, hvilka svaranden skulle hatva utbjudit till försäljning. I denna begäran instämde åklagaren.
Nilsson, född 1834 i Högby på Öland, ankom 1848 till Gotland, der han varit i tjenst på åtskilliga ställen.
Efter enskild öfverläggning uppsköt häradsrätten målet till annan dag, då åklagaren och målsägaren, försedda med bevisning, skulle komma till städes; svarande skulle fortfarande qvarhållas i häkte.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Februari 1885
N:r 21.

Rättegångs- och Polissaker.

Ohyggligt brott. Nittonårige drängen Karl Anton Hansson, Snosarfyve i Lau, hvilken såsom förut nämts med svafvelsyra afdagatagit sitt sju dygn gamla barn, dömdes i afton af södra häradsrätten till lifstids straffarbete och till förlust af medborgerligt förtroende för alltid.

Södra häradsrätten.
Inbrottsstöld. Drängen Olof Petter Bolin, i tjenst hos kronolänsman Smedberg i Sanda, har häktats för stöld af 24 kronor 75 öre från hemmansägaren Karl Olsson, Levide i Eskelhem. Vid ransakning i afton & länsfängelset erkände Boliv, som förut under två år tjenat hos målsägaren, att han vid 1/2 11-tiden på natten till 30 sistl. Jan. aflyftat ett fönster till Olssons bostad och i en vid fönstret st ående olåst byrå tillgripit pengarne; han hade ej behöfi stiga in i rummet. Fönstret, som var fastsatt med tre spikar, hade han löstagit med en knif. Af de tillgripua peagarne hade han köpt kläder för 20 kr. 25 öre; det återstående hade Olsson återfått.
Bolin, född 1866 i Anga, erkände under tårar sitt brott. Han döndes till ju månaders straffarbete och ett års vanfräjd samt ålades ersätta målsägaren kr. 20:25.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Februari 1885
N:r 20.

Rättegångs- och Polissaker.

Ohyggligt brott.
En 19-årig fader dödar med svafvelsyra sitt 7 dygn gamla barn.

Vid Snosarfve gård i Lau socken bor en husbonde med 4 barn, bland dem sonen Karl Anton Hansson, född 1866. Modren är död och hushållet skötes at 25-åriga pigan Maria Viddin. Till denna stod Karl Anton i ett förhållande, som gaf lifvet åt ett gossebarn 22. sistlidne Januari. Detta barn afled 29 i samma månad under omständigheter, som påkallade besök af ortens länsman, komm. Svallingson. Vid besigtning & barnets lik visade sig då på underläppen, hakan och halsen mörka, bruna, läderartade fläckar såsow efter någon frätande syra. Liknande tecken syntes ock på barnets kläder. Förhör anstäldes, men utan resultat. Församlingens pastor förmådde lika litet framkalla bekännelsen, men vid förnyadt förhör inför komm. Svallingson erkände Karl Anton Hanson, att han med berådt mod afdagatagit barnet, med anledning hvaraf han infördes till länsfängelset, der ransakning inför södra häradsrätten i torsdags egde rum.
Den tilltalade, som aldrig förnekat faderskapet, vidhöll här sin bekännelse. Han hade tänkt på att döda barnet hvarje dag sedan dess födelse. Han hade äfven dessförinnan velat förmå barnets moder att fördrifva fostret, men hon hade motsatt sig detta. Svafvelsyran fans qvar efter en qvacksalfvare, som varit tillkallad för att bota en häst. Han hade aldrig för modren antydt sina brottsliga planer. Den dagen mordet skedde, 28 Jan., kom han på qvällen från Ljugarn och träffade vid sin hemkomst modren inne hos barnet, När hon en stund derefter aflägsnade sig till ladugården, der äfven fadren uppehöll sig, passade han på tillfället att hämta flaskan, begaf sig in till barnet, som då sof, och hälde i dess mun den frätande vätskan, som han uppgaf hafva utgjort ungefär en fingerborgs rymd. Han bekymrade sig derefter icke vidare om barnet, förrän modren kom in och bad honom, då det började skrika, taga upp det. Detta gjorde han och öfverlemnade det derpå till modren, som vid åsynen af dess förstörda utseende utbrast: barnet har fått slag, eller har det med någon vätska blifvit uppbrändt. Vid fadrens inkomst beslöt man hämta ett par af grannarne, i hvilkas närvaro barnet på natten undfick nöddop, hvarefter det afled på f.m. 29 Jan.
På tillfrågan af domhafvanden om motivet till ett så fasaväckande brott svarade den tilltalade, hvars utseende snarare angifver en tölp än en bof, men hvars prestbetyg upplyser om att han var »en bland de värste under skoltidan», att det skett derför, att han såväl före som efter barnets födelse af ungdomen smädats för faderskapet, och denna bekännelse var den enda, som förmådde framlocka en smula rörelse och tårar hos den tilltalade.
Han hade aldrig tänkt på följderna. Den onde anden styrde mina steg och inledde mig dertill.
Maria Viddin, som derefter upplysningsvis bördes, var mera uppskakad och rörd än den tilltalade, med hvårs uppgifter hennes öfverensstämde. Han hade aldrig för henne på minsta sätt antydt, att han traktade efter barnets lif och vid nöddopet visade han icke mindre rörelse än de andre.
Ett vittne hördes, förmälande, att den’tilltalade redan samma dag barnet föddes i samtal med vittnet yttrat en önskan att barnet snart måtte dö.
Målet uppsköts i afvaktan på medicinalstyrelsens uttalande i saken.

Visby rådhusrätt.
Till i torsdags utsatt ransakning med f. artilleristen K. J. R. Jansson, åtalad för att hafva kg benet af en qvinna, uppsköts ånyo i afvaktan på betyg från läkare rörande det men, den skadade möjligen kan komma att för framtiden lida af våldet.

Såsom farsvarstde har f. båtsmannen Karl Petter Edvard Jansson Fulltupp, född 1846 i Klinte och nu skrifven i Sanda, häktats af stadsfiskalen samt af k. m:ts befallningshafvande dömts till fyra månaders allmänt arbete.
— För lösdrifveri har sjömannen Karl Petter Adolf Andersson, född 1860 i Lummelunda och sist boende i Follingbo, blifvit häktad.

Stöld. Såsom misstänkt för stöld af ett guldur har arbetaren Jonas Nilsson, Nasume i Tofta, häktats, Nilsson är född 1884 på Öland.
— För inbrottstöld hos husbonden Karl Olsson, Levide i Eskelhem, har drängen Olof Bolin, född 1866 i Anga, blifvit införd till länsfängelset.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Februari 1885
N:r 17.