Utnämningar.

Kongl. M:t har under den 16 d:s vid Gotlands Nat. beväring utnämnt och förordnat: till kapten, löjtnanten Gustaf Wilhelm Lundberg, och till löjtnant underlöjtnanten Edvard Niklas Bökmam.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Uppflutet lik.

Vid Kopparsvik har under någon af de senaste dagarna uppflutit liket efter en okänd sjöman, som i går begrafdes. Troligen hade han under senaste stormen blifvit spolad öfver bord och sålunda funnit sin död i vågorna. Alla uppgifter om den döde saknas ännu, då detta nedskritves.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Strandning.

Nordtysks skonerten ”Emanuel”, kapten C. J. Hansen, hemma i Arnis och på resa från Libau till Lübeck med last af råg strandade i onsdags vid Hamra. Fartyget, som för motvind legat till ankars i Slesviken, hade under den påkomna stormen förlorat både ankar och kettingar och derefter drifvit på Fahluddref, derifrån det lyckades komma flott, men måste såsom varande svårt läck sättas på Hamra strand.
Ångf. Poseidon inträffade igår vid strandningetället.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Senaste stormar.

Under närmast föregående dygn (d. 26-28 d:s) ha åter svåra stormväder, denna gång i allmänhet af N. V. och nu äfven med högt vatten, pröfvat våra vågbrytare. Derunder ha’ icke blott en mängd kullersten ryckts ur gamla vågbrytarens yttre sida och vräkts upp på densamma och jemväl iu i yttre hamnen, men ganska mycket timmer ifrån dess kistor ha’ af vågorna blif vit lösryckta och invräkta på samma sätt. Men, af samma storm har en mängd sten och stora gjutblock ytterligare kommit i svängen och slungats öfver Nya vågbrytaren samt inne uti yttre hamnen fått ett relativt lugn. Dock, hvad värre är, har det långvariga och grundgräfvande sjösvallet, sedan hela raden af gjutblocken längs den Nya vågbrytarena yttre sida längesedan är bortspolad, nu beklagligen småningom här och der undergräft verkets yttre sida i vattenlinien och derunder samt jemväl på flera ställen brutit upp denna vågbrytares öfversta lager at täckstenar, ja, så långt upp på glacisens sida, att det längst in uppkomna brottet nått blott sex alnar från verkets krön. Detta innebär en verklig fara för Nya vågbrytarens bestånd, hvarför, såsom sagdt (N:o 3, G. A. d. å.) arbetet ”aldrig blir fullt färdigt och alltjemt skall tillses samt allt mera försäkras”, och delta nu vid lag snarast. Deremot ser man, att, på de ställen hvarest några stumpar af förra vagnbanan qvarstå, der ha de ganska riktigt, såsom vi nämndt, motat gjutblocken och hindrat dem att dansa öfver: och sålunda hade desse senare, behörigen fästade med cement och jernbultar, också kunnat qvarligga för att fylla deras vigtigaste ändamål, nemligen att med sin tyngd ge stadga åt och bevara verkets yttre kant mot sjönsundergräfvande våld. — Och dessutom har stranden längs N. Batteriet blifvit ytterligare raserad samt bron i Gamlahamn af det höga vattnet flyttad långt in uti densamma.
Äfven har vågen under dessa stormdagar dragit ned ett stycke af strandvallen, närmast söder om Kopparsvik, hvarigenom flera benrangel samt fyra skallar blilvit blottade. Det är ej otroligt att detta kan vara qvarlefvor af sjömän, hvilka förgåtts under den för färliga grundstorm, som år 1566 på Wishy redd förstörde hela den förenade danska och lübska flottan, då 8,000 man drunknade och väl ett stort antal af dem kastades på stranden samt der utan vidare på stället nedgräfdes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Postverket.

Med anledning af de, genom de nya poststationerna på ön, betydligt ökade göromålen å härvarande postkontor har poststyrelsen anslagit 2,200 rdr till tre extra biträden att utgå med respektive 1,200, 600 och 400 riksdalers arvoden. Enligt hvad vi tro oss veta har postsstyrelsen dessutom i dessa dagar ingått till k. m:t med anhållan om att en kontorskritvare å ordinarie stat här måtte anställas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Militärbefälhafvare-befattningen på Gotland.

Ur statsverkspropositionen meddela vi följande: ”Militärbefälhafvare-befattningen på Gotland är en ny tjenst, nu för första gången i riksstaten upptagen. Denna tjenst har tillkommit genom en förändring, öfverensstämmande med lag, med gotlänningarnas länge högt uttalade önskningar och med den allmänna rättkänslan. Åt innehafvaren har begärts en lön redan för detta år af 8,240 kronor, hvaraf dock redan förut utgått 1,200 kronor till förre militärbefälhafvaren, som tillika var landshöfding.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Kanselianslag

om hvad som åligger Nämndamannen Johan Engström att fullgöra inom sex veckor från den 29 Januari, vid vite af 15 rdr rmt
Om hvad som åligger Johan Jacobsson Kyrkljufves i Wänge fullgöra inom sex veckor från den 29 Jan. vid vite af 15 rdr rmt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Drunknad.

Enligt rapport från kronolänsmannen Alfvegren, har husbondesonen Johan Oscar Carlsson, 19 år gammal, vådligen omkommit d. 22 dennes i närheten af Blåhälls fiskläge i Toffta socken, underdragning af fisknät, dervid den begagnade båten kantrade. De 2:ne efrige i båten befintliga personerne räddade sig genom simning med tillhjelp af årorna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Dödsfall. Olof Ödin

Att min älskade make Garfvare-Gesällen Olof Ödin stilla afled i Wisby den 23 Januari 1874 kl. 12 e. m., i en ålder af nära 70 år, varder endast på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Johanna Odin, född Wickman.

Dödsfall.
Olof Ödin

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9