Senaste stormar.

Under närmast föregående dygn (d. 26-28 d:s) ha åter svåra stormväder, denna gång i allmänhet af N. V. och nu äfven med högt vatten, pröfvat våra vågbrytare. Derunder ha’ icke blott en mängd kullersten ryckts ur gamla vågbrytarens yttre sida och vräkts upp på densamma och jemväl iu i yttre hamnen, men ganska mycket timmer ifrån dess kistor ha’ af vågorna blif vit lösryckta och invräkta på samma sätt. Men, af samma storm har en mängd sten och stora gjutblock ytterligare kommit i svängen och slungats öfver Nya vågbrytaren samt inne uti yttre hamnen fått ett relativt lugn. Dock, hvad värre är, har det långvariga och grundgräfvande sjösvallet, sedan hela raden af gjutblocken längs den Nya vågbrytarena yttre sida längesedan är bortspolad, nu beklagligen småningom här och der undergräft verkets yttre sida i vattenlinien och derunder samt jemväl på flera ställen brutit upp denna vågbrytares öfversta lager at täckstenar, ja, så långt upp på glacisens sida, att det längst in uppkomna brottet nått blott sex alnar från verkets krön. Detta innebär en verklig fara för Nya vågbrytarens bestånd, hvarför, såsom sagdt (N:o 3, G. A. d. å.) arbetet ”aldrig blir fullt färdigt och alltjemt skall tillses samt allt mera försäkras”, och delta nu vid lag snarast. Deremot ser man, att, på de ställen hvarest några stumpar af förra vagnbanan qvarstå, der ha de ganska riktigt, såsom vi nämndt, motat gjutblocken och hindrat dem att dansa öfver: och sålunda hade desse senare, behörigen fästade med cement och jernbultar, också kunnat qvarligga för att fylla deras vigtigaste ändamål, nemligen att med sin tyngd ge stadga åt och bevara verkets yttre kant mot sjönsundergräfvande våld. — Och dessutom har stranden längs N. Batteriet blifvit ytterligare raserad samt bron i Gamlahamn af det höga vattnet flyttad långt in uti densamma.
Äfven har vågen under dessa stormdagar dragit ned ett stycke af strandvallen, närmast söder om Kopparsvik, hvarigenom flera benrangel samt fyra skallar blilvit blottade. Det är ej otroligt att detta kan vara qvarlefvor af sjömän, hvilka förgåtts under den för färliga grundstorm, som år 1566 på Wishy redd förstörde hela den förenade danska och lübska flottan, då 8,000 man drunknade och väl ett stort antal af dem kastades på stranden samt der utan vidare på stället nedgräfdes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1874
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *