I enlighet med föreskrifterna

uti gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin m. m. tillkännagifves härigenom, att vederbörande kommunalstyrelsen kunna å härvarande Landtränteri uppbära de soknarne för nästlinde år tillfallande andelar af bränvinsminuterings- och utskänkningsafgiftema, utgörande tillsammans 1,636 rdr 33 öre. Tillika utfås samtidigt 243 rdr 3 öre, utgörande af 10 kommuner icke uttagna dylika medel för äldre år, och erinras vederbörande att ifrågavarande medel, skyndsamlingen uttaga; bärande den, som skall medlen lyfta, vara med fullmakt af Kommunal-Nämden försedd.
Wisby Landskontor d. 2 Jan. 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1874
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *