Genom åldersklassers ingång

i och afgång ur landatormen inom Gotlands inekrifningsområde m. m. hafva nedanstående förändringar ägt rum i det till densamma hörande underbefäl.
Förordnade: inom Visby kompaniområde:
till underofficer: Slöjdläraren Åkte M. Pettersson; till korpraler: Målaren K. G. L. Lundgren, skomakarne E. A. Ekman och E. J. M. Bäckström samt smeden J. O. Johansson; Roma: till underofficer: A. E. Thimgren; korpraler: J. A. Enodrell, Bäcks i Akebäcks och K. O. Hägg, Hakhuse i Björke; Tingstäde: till underofficer: V. L. Johansson, Fjells i Endre; korpraler: J. J. A. Stengård, Stenstu i Barlingbo och E. J. N. Ahlgren L:a Sojdeby i Fole; Lärbro: till underofficer: Handl. F. E. Degerman, Slite; korpral: K. J. Berg, Norrvange i Lärbro; Klinte: till underofficer: K. Pettersson, Ganne i Sanda; korpraler: R. Ahlström, Ansartve i Fröjel och K. Nilsson, St:a Solbjerge i Fröjel; Garde: till underoffieerer: M. N. Bergvall, Bjerges i Ala; till korpral: K. J. Wetterström, Nygårds i Ardre; Hemse: till underofficer: G. R. Pettersson, Bölske i Eke; till korpraler: J. Thomasson, Engårda i Rone; Hafdhems: till underofficer: O. N. Berglund, Vastäde i Hablingbo; till korpral: J. G. Tomasson, Nisse i Hablingbo.

Afgångna: inom Visby kompaniområde:
såsom underofficerer: Snickaren M. Magnusson; korpraler: Sekreteraren R. Pettersson och torghandlaren J. Jönsson; Roma; såsom underofficerer: P. E. Wisselgreo, Hogräns skolhus; korpraler: N. Litberg, Valls skolhus och E. Dahlström, Follingbo skolhns; Tingstäde: såsom underofficerer: O. F. Angelöf, Ekeby; korpraler: C. Wallin, Lummelunda och J. F. Jacobsson, Stenkyrka; Lärbro: såsom underofficer: J. A. Lundin Hangvar; korpraler: T. Edmark, Lärbro och O. A. Ahlqvist, Rute; Klinte: såsom underofficer: O. Eklund, Sanda; såsom korpral: A. Olsson, Sanda; Garde: såsom underofficer: O. Sundell, Anga; korpraler: H. P. Ahlbom, Lye och J. N. Olofsson, Lye, samt S. E. Nordell Ala; Hemse: såsom underofficer: K. J. Christoffersson, Alfva; korpraler: O. P. Isenberg, Hemse och K. N. Nilsson, Eke; Hafdhems: såsom underofficer: L. Dabling, Vamlingbo; såsom korpral: T. Berggrea, Vamlingbo.

Rättegångs- och polissaker.

Norra häradsrätten.
För hemfridsbrott och våld var efter anmälan af pigan Elisabet Ahlström af åklagaren instämd båtsmannen Johan August Lindgren Söderberg och f. artilleristen Johan Fredriksson, båda från Rute. Åklagaren frånträdde sin talan mot Fredriksson, men Söderberg ålades att med ed betyga, att han icke 24 Jani 1890 i målsägandens hemvist slagit henne i ansigtet så att blodvite uppkommit.

För ärekränkning hade hemmansägaren Johan Sundahl på St. Velingei Butle instämt hemmansägaren Gustaf Andersson derstädes. Kärandens påståenden ogillades såsom obestyrkta.

För barnuppfostringsbidrag hade pigan Lina Engström, Rute, instämt husbondesonen Herman Olsson från Gerungs i samma socken. Käromålet ogillades.

För misshandel hade åklagaren instämt arbetskarlen Petter Lingstedt från Timans i Hörsne. Svaranden ålades med ed betyga, att han icke 13 Juli 1890 å allmän väg inom Hörsne socken med ett gevär slagit målsäganden Oskar Jacobsson i hufvudet så att blodvite uppkommit.

25 kronor årligen, tills barnet fyllt 15 år, ålades husbondesonen Johan Norrby från Hagvards i Hall betala till ogifta Malvina Andersson, Åby i Bro, för ett deras gemensamma barn, födt 1 Nov. 1886.

För försummad väghållning hade åklaga ren instämt hemmansägarne Johan Pettersson, Tystebols, O. Hellenberg, och Johan Pettersson, Broungs, Fr. Kassel, Ringvide, Salomon Bäckström, Östergårda, K. Lutteman, Helge, K. Lindgren, Liknatte, Axel Lindgren, Arve och Jakob Pettersson, Grausne, alla i Stenkyrka,

Som de erkänt, att de innevarande höst försummat, attå tid som blifvit af länsstyrelsen bestämd, grusa åliggande vägstycken, dömdes de att hvar för sig böta 1 kr. 50 öre.

Södra häradsrätten.
I målet mellan handlanden A. D. Ahlberg kärande, och fru Mathilda Berger svarande, angående ansvar för det svaranden å Visborgs slätt afhändt kärandens minderåriga son en låda karameller, dömdes fru Berger att härför böta 5 kr. samt att ersätta kärandens rättegångskostnader med 30 kronor.

För grustagning för nära allmän väg dömdes Karl Lindberg, Frixarfve i Rone, och Petter Jakobsson, Uggårda, att böta hvardera 50 kronor.

Drängen Olof Herman Svensson hade instämt Alfred Bäckström, Tofta, med yrkande om utbekommande af tjenstelön och ersättning för det han sistlidne Augusti blifvit ur tjensten afvisad, hvarjämte den senare genstämt för att återbekomma städja m. m, samt yrkat ansvar å Svensson för olofligt afvikande ur tjensten. Svensson dömdes att återbära städja och lön samt att böta 20 kronor.

Angående ansvar och skadestånd för tillkastning af ett afloppsdike, ledande öfver kärandens åkrar, hade fanjunkaren Karl Karlsson, Bosarfve i Lye, instämt Anders Rondahl dersammastädes. Parterna hänvisades att förrätta laga syn på stället.

Till boskilnad har häradsrätten dömt mellan fru Karolina Bokström och hennes i konkurs försatte man f. handl. Johan Bokström.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 31 December 1890:
Alskog: födda 4; döda 5, ivflyttade 23, utflyttade 35, vigda 4 par; minskning 13; folk-
mängd 470.
Lye: födda 8, döda 4, ivflyttade 15, utflyttade 17, vigda 2; folkmängd 292.

Till ordförande

i Levide sockens kommunalnämd är utsedd hemmansägaren Olof Malmros Tangelbos; i samma sockens fattigvårdsstyrelse hommansägaren Niklas Pettersson, Dals; i Ejsta sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse Paul Pettersson Bjerges; i Tofta sockens kommunoalnämd husbonden Matts Mattsson Krokstäde; i samma sockens fattigvårdastyrelse husbonden Karl Nilsson Bjers; och i Lye sockens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse landtbrukaren Anders Oskar Borgström, Heffride.

Riksdagsmannaval

för södra domsagan förrättades igår, då nuvarande ombudet hemmansägaren Ludv. Norrby i Fardhem omvaldes med 278 röster. Motkandidaten hemmanvsägaren Kristoffer Johansson i Hogrän erhöll 192 röster.
I valet deltogo endast omkring 23 procent af de röstberättigade.
Jämfördt med närmast föregående val visar detta (494 röstande) något större lifaktighet än valet på hösten 1887 (285 röstande), men kan icke jämföras med valet till Majriksdagen 1887, då icke mindre än 998 valsedlar aflemnades.
Hr Norrby erhöll till Majriksdagen 869 röster och 253 röster på hösten &r 1887.
Hr Kristoffer Johansson, som en gång i början af 1880-talet erhöll 199 röster och hvars kandidatur sedan låg nere, fick vid valet på hösten 1887 endast en enda röst.
Resultatet är kändt från alla socknar utom två:

1) Pettersson, Odvalls 1 röst.
2) Kapten Vennemo 3 röster.
3) O. R. Pettersson, Stånga 2 röst:r.
4) J. Vessman, Hogrän 2 röster.
(* 1 sedel kasserades.
(** 3 sedlar kasserades.

För Laus’ myrs

utdikving finnes ett äldre uppgjordt kostnadsförslag, slutande på 60 tusen kronor. Senare undersökningar hafva gifvit vid handen att kostnaden skulle kunna nedbringas till omkr. 32 tusen kronor. Med anl. deraf har sammanträde hållits med delägare från Lye, Burs m. fl. socknar och med det resultat, att förordnande begärts för ingenijör Roos att företaga en förrättning i syfte att åstadkomma laglighet för en utdikningsplan enligt sist nämda kostnadsförslag.

I kyrkoherdeembetet

öfver Alskogs och Lye församlingars pastorat installerades i går pastor Alfred Ablander af biskop von Schéele, dervid biträdd af kontraktsprosten Alfvegren i Ejsta, kyrkoherdarne Kalström i När och Åsberg i Burs, utn. kyrkoherden i Levide Olofsson samt kongistorienotarien Ö!fverberg. Biskopen talade från altaret öfver Herrans ord till profeten Jeremias: »Si jag slitter mina ord i din mun. Si, jag sätter dig i dag öfver folk och riken att du skall upprycka, nedbryta, förstöra och förderfva och bygga och plantera».

Ett fynd,

bestående af ett större handtag med deri fäst krok samt några delar af en kedja, troligen af silfver, fastän det blifvit tämligen mörkt, och vägande omkring ett tredjedels kilogram, påträffades en dag i förra månaden under ett nyodlingsarbets i en äng, tillhörande Bjerges hamman i Lye af drängen Arvid Vesterlund. Det hittade låg uti mullen, som vidhäftade en ur jorden i vintras uppbruten sten. Fyndet är hembjudst staten till inlösen.

Med extratåg

utreste, såsom vi i förra numret omnämde, i måndags morgse de resande eleverna vid tekniska skolan till Stånga och Hemse, på hvilket senare ställe frukost intogs. Stånga kyrka besågs, äfvenså Etelhems och en del af sällskapet gjorde desslikes en nutfärd till fots till Lye.
Rosan tillbaka till staden företogs med ordinarie tåg. I går beaöktes fornsalen härstädes.
Afresan till Stockholm sker med Polhem i afton. En mindre del af sällskapet gaf sig i väg redan i måndags afton.

Burskretsen

höll sitt vårmöte i fredags 23 dennes i Lye skolhus, skrifves till G. A. Som vanligt vid dessa möten voro kretsmedlemmarna nästan mangrant tillstädes, hvarjämte mötet bevistades af församlingens kyrkoherde.
Först höllos tvänne lektioner: behandling af ett poetiskt läseboksstycke (Flyttfåglarne) samt i sång. Den förra lektionen hölls af skoll. J. Stengård Rone, och den senare af skoll. J. P. Enström, Stånga. Företogs så den vanliga kritiken öfver lektionerna och protokollsjustering. Härefter vidtog diskussion öfver följande frågor:
1.) Bör vid kristendomsundervisningen i folkskolan hänsyn tagas till naturvetenskapernas närvarande ståndpunkt och till hvilken utsträckniog bör i så fall detta ske?»
2.) »Bör skolaos läsår börja mad våreller höstterminen?»
3.) »Hurna bör undervisnirgen i trädgårdsskötsel meddelas i folkskolan?»
Uader diskussionen öfver första frågan, inledd af skoll. Gardell, Lye, gjordes följande uttalande: då barnen efter slutad skolgång ofta blefve föremål för den moderna förnekelsens apostlars propaganda cch dessa apostlar såsom ett af sina förnämsta vapen mot kristendomen använde bibelns skeabara motsägelser mot naturvetenskapernas erkända sanningar, så ansågo de flesta. talaroe, hyllande satsen: »Bättre förekomma, än förekommas>, att man för att rycka detta vapen ur deras händer eller åtminstone bryta dettas udd måtte vid kristendomsundervisningen i folkskolan tsga hänsya till dessa sanningar; i det man, der detta lätt och utan att göra våld på bibelns fråmställningssätt läte sig göra, påvisade, att dessa skenbara motsägelser i verkligheten mycket väl stämde öfverens eller, om de vore oförenliga, berodde af att God låt högre krafter tillfälligt ingripa bland naturkrafteraa. Men dervid borle man dock aldrig låta bibelns auktoritet träda i skuggan. — Såsom svar på andra frågan antogs följande resolution: Kretsen anser, att läsåret bör begyona med vårtermioens början, emedan denna anordning bäst öfverensstämmer med de statistiska uppgifterna. Ötverläggningen öfver tredje frågan öppnades af skoll. Enström, Stånga. Af den samma framgick, att man borde meddela undervisning i trädgårdsskötsel, med dervid inskränka sig till träds och buskars uppdragning, planteriog och förädling samt till något köksväxtsodling; detta senare borde dock icke öfvas på det åt barnen afskilda trädgårdslandet utan på lärarens, emedan baraen icke förmå bekosta och på egen hand sköta eu köksträdgård. Diskussionen fick ut,öra svar på frågan.