Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 11 maj 1920 kl. 12 på dagen, kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den från Anton Andersson i Velinge, Buttle socken, för gäldande av oguldna kronoutskylder utmätta lägenheten Sproge Mästermyr N:r 1 (Beg. .N:r 16) lotten G 5 i Sproge socken.
Fastigheten, som är belägen omkring 2 kilometer från sockenkyrkan och 15 kilometer från Klintehamn, innehåller i areal 59,049 hektar torrlagd, men ännu icke odlad myrmark samt är obebyggd.
Fastigheten har saluvärderats till 1,000 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheten häftar eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 30 mars 1920.
Gustaf W. Roos.
K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *