Länsmansdistrikten

i norra häradet ha nu i enlighet med af k. m:t år 1877 godkändt förslag reglerats, så att distriktens antal nu endast är tre.
Det första distriktet, som innehafves af kronolänsman Johan Smedberg, varder oförändradt. Det andra, kronolänsman Håkanssons, har ökats med Bäls ting, bestående af socknarne Hejnum, Bäl, Källunge och Vallstena. Till det af kronolänsman Bolin innehafda tredje distriktet, hvarifrån Bäls ting skilts, har tillagts Kräklinge och Halla ting, utgörande socknarne Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammalgarn, Ardre, Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau, Dalhem, Ganthem och Halla.
— På grund af denna reglering upphör i morgon förordnandet för e. o. landskanslisten G. Boberg såsom tjenstförrättande länsman i det af nyutnämde häradsskrifvare Nordahl förut innehafda länsmansdistrikt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Mjältbranden

har ytterligare spridt sig ehuru, sedan 24 dennes ett omslag i väderleken inträdt med regn och svalare luft, ett märkbart aftagande af sjukdomsfallen ägt rum.
De hittills med säkerhet kända fallen uppgå till 94, nämligen 84 nötkreatur, 7 hästar och 3 får, af hvilka djur samtlige dött med undantag af två, som äro under behandling. Sjukdomen har härjat vid 58 gårdar i 16 socknar. Utom de förut nämda gårdarne hafva ytterligare förklarats smittade Tomas Tonells gård vid Tomase i Gantbem, K. Erikssons gård vid Banna i Lärbro, O. Hellgrens och August Anderssons gårdar vid Säggeby i Källunge, Anna Mårtenssons gård och arbetare P. Karlssons bygd vid Kroks i Tofta, Medebys gård i Hejde, Ungbåtels gård samt Bosarfve hemmans ägande Hedhagen och kringliggande hagar i Stånga, Enges gård i Alfva, Robsarfve, Hallgårds, Sigdarfve och Nymans i Fröjel, Sallmunds, Bofride, Skönarfve och Stenstugu i Levide, Grymlings och Uggårds i Ejsta, Gårdsby i Fardhem, Ejmunds i Gerum samt Oxarfve och Mullvalds gårdar i Hemse.
Fria från smitta hafva nu förklarats Burge, Skogs och Magnuse gårdar i Levide, nämdeman O. R. Petterssons gård vid Liffride i Stånga, Hunninge i Klinte, samt Tippsarfve och Qvie i Hejde, doék så att Qvie hemmans beteshagar å s. k. Heden fortfarande äro smittade och vägen derigenom stängd för kreatur.
Enligt igår afton hitkommet telegram har ett nytt dödsfall inträffat vid Enges i Alfva samt sjukdomen uppträdt vid Ejmunds i Gerum och Stenstugu i Levide, hvilka gårdar afspärrats. En Per Jakobsson vid Verldsände i Klinte tillhörig ko störtade i förgår; enär detta dödsfall inträffade på en äng, belägen långt från Verldsände, afspärrades endast ängen, ej gården Verldsände.
Utom länsveterinären och distriktsveterinären i Hemse tjenstgöra fortfarande två extra veterinärer, dessa två senare stationerade i Levide och Klinte.
Angående sjukdomens utbredning och förhållande har länsveterinär Nyblad i förgår afgifvit en längre redogörelse.
Af nedanstående tabell framgår sjukdomens utbredning och de inträffade dödsfallen från 14 till 29 dennes:

Inom Fröjel och Levide socknar, yttrar länsveterinären, har sjukdomen förekommit mera farsotartad än i de öfriga, der den uppträdt mera sporadisk. Högsta antalet dödsfall, som inträfiat vid de olika gårdarne, hafva egt rum vid Lilla Hejdes och Hallgårds i Fröjel, der å hvardera stället fyra nötkreatur störtat, samt vid Orleifs i Levide, der en häst och fyra nöt dött. Som kreaturen under denna tid vistats å bete, hafva mera undantagsvis några sjukdomstecken iakttagits hos djuren. Der dessa tecken observerats, hafva de utgjorts af dåsighet och upphörd foderlust, därjämte stundom darrningar samt mjuka svulster å halsen, bålen och extremiteterna. Förloppet har varit mycket hastigt, så att döden inträffat efter några timmar. Med afseende på orsakerna till sjukdomens uppkomst, så torde dessa, fortsätter länsveterinären, der ej smitta individerna emellan kan påvisas, helt och hållet få sökas i de förändringar, som den torra sommaren åstadkommit genom grundvattnets sänkning till en lägre nivå än den vanliga, hvarigenom mjältbrandssporernas utveckling och förökning i hög grad gynnats. I de allra flesta fall har sjukdomen uppkommit under djurens vistelse & bete på myrarne eller sankare ängar. Som mjältbrand är en sjukdom, som här nästan årligen uppträder endemisk, under forna tider säkerligen långt våldsammare än nu, och då kreatur, som angripits och dött deraf, i vanliga fall nedgräfts & betesplatserna, så hafva dessa ställen derigenom bildat ett slags härdar för smittämnets bibehållande, der sporerna genom de gynnsamma vilkor, som ett mildt klimat erbjuder, haft tillfälle att fortlefva och föröka sig. Under denna sommar har genom den långvariga torkan en större sänkning af grundvattnet ägt rum, hvarigevom förut genomfuktade jordlager, innehållande organiska ämnen, genom vattnets fallande blottats och kommit i beröring med luften, hvarvid de organiska ämnena öfvergått i förruttnelse. Endast på detta sätt, anser länsveterinären, torde man kunna förklara sjukdomens uppkomst på vidt skilda lokaler.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Mjältbranden griper

ytterligare omkring sig i södra häradet samt har nu äfven uppträdt i tre socknar i det norra.
Förklarade smittade vordo i förgår gårdarne Altheime och Nygårds i Buttle, Stenstugu, Qvie, Tippsarfve och Hejdegårda i Hejde samt Sandäskes och Gunilde i Sanda.
Länsveterinär Nyblad, som återkom hit igår, afreste samma dag till Tomase i Ganthem, der ett dödsfall inträffat, samt reste i dag till Banna i Lärbro, der tre kreatur aflidit.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Juli 1885
N:r 59.

Dödsfall Albertina Kristina Elisabeth.

Att Herren efter sitt allvisa behagat hädankalla min ömt älskade maka Albertina Kristina Elisabeth, född Johansson, som lugnt och stilla afled vid Altheme i måndagen den 922 dennes kl. 1/2 5 e.m. i en ålder at 26 år, 8 månader och 20 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, 2:ne söner, föråldrar, syskon, slägt och många vinner, har jag hårmed den sorgliga plikten att för deltagande tillkånnagifva.
Altheme i Buttle den 23 Juni 1885.
Aug. Larsson.
Sv. Ps.-b. 477.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juni 1885
N:r 50.

Väghinder.

Ena större bro å all männa vägen från När till Lau kommer från 29 dennes till 5 Juli att rifvas och omläggas, då i stället vägen genom Garda och Lye socknar kan begagnas.
— En bro å vägen mellan Smissarfve gård i Rone och Hallvide i Eke kommer 16, 17 och 18 dennes att rifvas och om läggas, under hvilka dagar resande i stället kunua färdas den mindre vägen från Smissarfve i Rone genom Alfva socken.
— Flere broar komma 16 och 17 dennes att omläggas å allmänna vägen mellan Sanda kyrka och Klintehamn, då vägen förbi Sandeskes i Sanda i stället kan begagnas.
— En bro å allmänna vägen mellan Ala och Buttle socknar vid s. k. Velinge såg kommer 16 dennes att omläggas, då resande i stället kuana färdas å vägen genom Sjonhems och Vänge socknar.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juni 1885
N:r 47.

Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrättens Junisammanträde har pågått igår och idag under ledning af t. f. domhafvanden v. häradshöfding Gustaf Bergman med juris kandidat Karl Bergström som notarie. Inalles elfva utslag afkunnades.

Barnuppfostringbidrag har, såsom förut nämts, pigan Maria Vennerström yrkat utfå af skomakare Teodor Jakobsson i Björke, som ådömts edgåog. Sedan svaranden aflagt eden, vardt käromålet ogilladt.

För oflofligt beträdande af jernvägen dömdes sågaren Jakob Pettersson, Sixarfve i Viklau, till fem kronors böter. Svaranden, som åtalats af t. f. länsman Boberg, hade utan tillstånd begagnat jernbanan mellan Bjerges station och Viklau-vägen såsom gångväg.

För skogsåverkan å indragna häradsköfdinbortället Alleqvia dömdes arbetarne vid Österby Karl Johansson till trettio kronors böter och S. Isberg till femton kroaors böter, hvarjämte Johansson ålades ersätta det åverkade med kr. 5:50 och hvem af svarandena som bäst gälda gitter med 3 kronor.

I tjenstehjonslön till drängen K. G. Nilsson, Kyrkljufves i Vänge, förpliktades husbonden O. Olsson, Hägvalls, att utgifva 75 kronor, hvarjimte Olsson ålades ersätta Nilsson med 39 kronor i råttegångskostnader.

För utbekommande af födoråd hade enkan Sofia Kahlbom, Kassle i Hangvar, instämt hemmansegaren P. O. Pettersson, som förpliktades till enkan utgifva en half kast floved för å 1883 samt:för sistl. år en half kast ved, fem kronor kontant, 2 1/2 lispand saltadt fläsk, 12 alnar verken, ett bmullsförkläde, en duk för en krovas värde och ett par känger äfvensom 30 kronor i rättegångskostnader. Parternas öfriga yrkanden ogillades.

Skilsmässa från sin man Olof Johan Lyberg, som 1870 lemnat orten, har Anna Sofia Karolina Nyberg yrkat. Rätten förordnade om allmän lysning å predikstolarne efter honom.

Ansökan om att få Frans Gustaf Enström, Slitegårds i Dalhem, förklarad död hade gjorts hos häradsrätten, som förordaade, att Baström på lagenligt sätt skulle efterlysas i allmänna tidningarne.

Redovisning af danaarf. K. m:t och kronon hade yrkat att vämdeman L. P. Christensson, Norrbys i Hörsne, måtte åläggas redovisa behållningen efter 1882 aflidne torparen Johan Petter Nyberg vid Anåkra, som ej efterlemnat några arfvingar. Svaranden, som varit god man i Nybergs bo, förpliktades utgilva kronor 292:76, hvilken summa svaranden uppgifvit vara den återstånde behållningen i boet.
Svaranden, som redan före målets anhängiggörande deponerat summan på landtränteriet, har, innan han aflemnat summan, velat ha rettens dom i saken.

Afträdande af lägenhet. I det förut omnämda målet mellan landtbrukare O. V. Ålander å Rosendal, kärande, samt vaktmästare Petter Björkqvist å Rosendal, handlandena J. T. Lundin och K. J. Kolmodin och tullförvaltare Lth, svarandeparter, atkunuades igår dom. Häradsrätten resolverade, att, då, så vidt visadt vore, svarandena ej ägde behörighet att uti denna sak, dr fråga väckts om afrrädande af fast egendom, svara, kärandens talan ej kunde bifallas. Käranden förpliktades utgifva i rättegångskotnad till Björkqvist 15 kr. och till de tre andra svarandena hvardera 40 kronor.

I redovisningsmålet, förut värmare omnämdt, mellan styrelsen för Björke sockenmagasin och f. nämdemannen P. N. Pettersson, Harqvie i Björke, föll igår dom. Enär Pettersson, som vårit räkenskapsförare och kassaförvaltare för sockenmagasinet, ieke visat, att han förrän än 10 sistl Maj och således icke inom tid, som höfrättens laga kraftvuona dom 9 Mars 1883 töreskrifvit, till styrelsen aflemnat räkenskapen med der:ill hörande verifikationer, samt då Pettersson vid ;redovisvingens öfverlemnande icke med kontanta penninsar utan endast med skaldsediar redovisat magasinskassans behållning med krouor 1,043:96, men styrelsen ej godkänt mer än en skuldsedel å 50 kronor, så förpliktades Pettersson att ej mindre utgifva det för uraktlåtenhet att i rätt tid redovisa försutnva vitet å tre hundra krouor än äfven att betala kronor 993:96 kontant eller-medels skuldsedel med borgen af två af styrelsen såsom vederhäftiga ansedda personer.

För oloflig utskänkning at bränvin dömdes undavtagsmannen J. Ahlqvist i Buttle, åtalad aft. f. länsman Boberg, att böta femtio kronor och u’gifya utskävkningsafgift med sextio ktohor; för oloflig utskänkning af öl fäldes han till femton kronors böter. I vittnesersättvisgen dömdes han utgifva 6 kronor. Svaranden har förut bötfälts för dylik utskänkning.
Ahlqvist var på angifvelse af handl. K A. Nyströn i Buttle åtalad för skogsåverkan och egemmäktirvt förfarande. I detta mål blef han frikänd; bangs ansvarsyrkande å Nyström för falsk angifvelse ogillades.

Visby rådhusrätt.
För groft sedlighetsbrott mot en åttaårig flicka dömdes f. fältmusikanten Karl Johan Fedder till sex månaders fängelse.

För ringa misshandel å drängen Karl Hjalmer J kobsson fäldes f. artilleristen Oskar Henriksson och arbtaren Per Nyberg att böra tjugn kronor hvardera. Moitsitt nekande kunde f. artilleristen Johannes Henriksson ej fällas.

För att hafva knuffat fånggevaldiger Rosvall fäldes busbondeu Karl Petter August Pettersson, Kysinga i Vall, till femton kronors böter, hvarjämse han ålades utgifva ersättningar till vittnen med 15 kronor 60 öre.

Förklarad död vardt sjömannen Tomas Johan Niklas Algren, född 1841. Algren, som 1858 rymde från briggen Skandia, hvilken då var i amerikanskt farvatten, har sedan ej låtit sig afhöra.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Juni 1885
N:r 46.

Kommunala val.

Till ordförande i kommunalnämden och fattigvårdssty relsen hafva utsetts
i Gerums socken August Johansson, Lickmunds;
i Valls socken f. skollärare H. O. Norrby, Skogs;
i Guldrupe socken hemmansägare Jakok Larsson, Krasse;
i Alskogs socken hemmansägare Johan Engström, Hallgårds;
i Fardhems socken hemmansägare Lars Medbom, Qvie;
i Gammalgarns socken husbonden Johan Lundborg, Engvalls,
i Dalhems socken hemmansägare G. P. Hansén, Dunegårda;
i Sjonhems socken busbonden O. Claësson, Gervide;
i Vestergarns socken hommanstgaro Per Lyberg vid Halls;
i Vallstena socken hemmansägare Hans Thomasson, Rå.

Till ordförande i komnunalnämden ha valts;
i Hangvars socken lanitbrukare L. O. Lindahl, Tibbles; ;
i Eskelhems socken hemmansägare Lars Jakobsson, Rosenbys;
i Bunge socken husbonden L P. Jakobssop, Stux;
i Endre socken landtbrukare Johan Larsson, Endregårda;
i Fide socken kyrkovärden Petter Pettersson, Österby;
i Kräklingbo socken hemmansägare Hans Johansson, Tingsa.

Till ordförande i fattigvårdsstyrelsen ha valts;
i Hangvars socken landtbrukare Jakob Engström, Kyrkebys;
i Buttle socken hemmansägare Hans Petterason, Altheime.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Januari 1885
N:r 3.